Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Oddział
Wodociągów
i Kanalizacji

Dyrektor ds. technicznych
Marcin Moskal

Kierownik Oddziału
Łukasz Misiak
kom. 607 030 616
tel. 74 868 13 94
e-mail lukasz.misiak@mzk-polanica.pl

siedzibą Oddziału jest Oczyszczalnia Ścieków w Szalejowie Górnym 151. Działalność Oddziału polega na ujmowaniu, uzdatnianiu i zbio­rowym dostarczaniu wody dla Polnnicy-Zdroju a także częścio­wo gminy Bystrzyca Kłodzka i Szczytna. Dostarczana woda pochodzi z ośmiu ujęć wodnych typu po­wierzchniowego, drenażowego oraz głębinowego usytuowanych na obrzeżach miasta.

biurowiec

praca Oddziału polega także na zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków z terenu miasta Duszniki-Zdrój, Szczytna i Polanica-Zdrój. Oczyszczalnia w sposób mechaniczno-biologiczny oczyszcza ścieki. Oczyszczone ścieki odprowadza się do rzeki Bystrzyca Dusznicka. W latach 1998-2005 Oczyszczalnia przeszła gruntowną modernizację, w wyniku której obiekt otrzymał nowoczesną stację zlewczą, kratę ściekową, piaskowniki, wirówkę osadu ściekowego, stację PIX. Oczyszczalnia charakteryzuje się podwyższonym usuwaniem biogenów. Na terenie Oczyszczalni prowadzi się nowoczesną gospodarkę osadową polegająca na odwirowywaniu i zagęszczaniu osadu ściekowego, którego parametry umożliwiają rekultywację terenów zielonych.

oczyszczalnia

jednocześnie Oddział zajmuje się bieżącą eks­ploatacją i konserwacją urządzeń wodno-kanaliza­cyjnych, wykonywaniem instalacji wodno-kanaliza­cyjnych, robotami w za­kresie budowy i moder­nizacji rurociągów wodno-kanalizacyjnych, usługami w zakresie wynajmu sprzę­tu budowlanego z ob­sługą operatorską oraz nadzorem i eksploatacją miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Pracownicy Oddziału sukcesywnie wymieniają starą miejską sieć wodociągową wraz z przyłączami domowymi stosując przy tym najnowocześniejszą dostępną na rynku technikę oraz materiały najwyższej jakości.