Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Oddział
Oczyszczania
Miasta

Koordynator ds. gospodarki odpadami
Bartosz Palej
kom. 885 776 877
tel. 74 868 14 84
e-mail bartosz.palej@mzk-polanica.pl

oddział Oczyszczania Miasta mieści się w Polanicy-Zdroju przy ul. Polnej 1. Do zadań oddziału należy odbie­ranie i transportowanie odpa­dów komunalnych z systemu pojemnikowego, kontene­rowego oraz z koszy ulicznych. Oddział prowadzi też selektywną zbiórkę i wtórne sortowanie odpadów we własnej sortowni, a także gospodarkę innymi rodzajami odpadów z unieszkodliwianiem ich na składowisku.

śmieciarki

oddział świadczy usługi w zakresie mecha­nicznego oczyszczania dróg, placów i chodników (zamiatanie, my­cie). Utrzymuje tereny zie­lone, a zimą drogi. Posiada sprzęt specjalistyczny do opróżniania zbiorników bezo­dpływowych, czyszczenia stu­dzienek kanalizacyjnych i de­szczowych, przepłukiwania i udro­żniania kolektorów sanitarnych.

specjalistyczny

ponadto oddział zajmuje się dystrybucją różnego rodzaju pojemników na odpady, profesjonalną wycinką drzew, remontami sprzętu komunalnego i świad­czeniem usług transportowych.