Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Obsługa bankowo-kasowa
MZK

Polanica-Zdrój, 25.04.2012 r.

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

    Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. na podstawie art. 91 oraz art. 92 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych" (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych" na „Kompleksowa obsługa bankowo-kasowa Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.".
Wybrano ofertę

Bank PEKAO S.A.
I Oddział Kłodzko
pl. B. Chrobrego 20
57-300 Kłodzko

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w przedmiotowym postępowaniu zawartych w SIWZ.
Poniżej w tabeli przedstawiono streszczenie oceny i porównanie ofert.

Streszczenie oceny i porównanie ofert
Numer
oferty
Wykonawcy, którzy złożyli ofertęPunktacja uzyskana w kryterium
cena – 10 pkt od wszystkich członków komisji przetargowej
1Bank PEKAO S.A.
I Oddział Kłodzko
pl B. Chrobrego 20
57-300 Kłodzko
10 pkt x 3 członków komisji przetargowej = 30 pkt

Prezes Zarządu
( — )
Jacek Tyniec

MZK

Polanica-Zdrój, 26.03.2012 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230

Ogłasza na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późń. zm.) przetarg nieograniczony na zadanie:

„Kompleksowa obsługa bankowo-kasowa
Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.”

Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Polanicy-Zdroju, ul. Spacerowa 2 w sekretariacie, upływa dnia 20.04.2012 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.04.2012 r. o godzinie 11:30.

Termin realizacji zamówienia – 5 lat od daty zawarcia umowy.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ww. ustawy.

Komisja przetargowa dokona sprawdzenia spełnienia ww. warunków przez oferentów na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.

Dokładne informacje dotyczące realizacji zamówienia publicznego zawarte są w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, zamówić pisemnie drogą pocztową lub pobrać na stronie internetowej: www.mzk-polanica.pl

Do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień upoważniona jest:
Anna Nurzyńska – pokój nr 5, tel. 74 865 17 83 codziennie w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 15:00.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 1. suma opłat wynikająca z formularza wyceny oferty 50% (CB),
 2. oferowana cena za przyjęcie od osób fizycznych wpłaty gotówkowej 30% (CG),
 3. cena brutto kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 400.000,00 zł przy założeniu pełnego wykorzystania kredytu przez cały okres trwania umowy, tj. 5 lat 20% (CK).

Termin związania ofertą 30 dni począwszy od dnia otwarcia ofert.

Prezes Zarządu
Miejskiego Zakładu Komunalnego
w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
( — )
Jacek Tyniec

Aneks_nr_1
Aneks_nr_2
Aneks_nr_3

Wyjaśnienia treści SIWZ - 03.04.2012 r.:
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w odpowiedzi na pytania wykonawców Zamawiający udziela wyjaśnień na następujące pytania uczestników postępowania:
Pobierz plik - odpowiedź na pytania wykonawców

Wyjaśnienia treści SIWZ - 10.04.2012 r.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w odpowiedzi na pytania wykonawców Zamawiający udziela wyjaśnień na następujące pytania uczestników postępowania:
Pobierz plik - odpowiedź na pytania wykonawców

Wyjaśnienia treści SIWZ - 11.04.2012 r.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w odpowiedzi na pytania wykonawców Zamawiający udziela wyjaśnień na następujące pytania uczestników postępowania:
Pobierz plik - odpowiedź na pytania wykonawców

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 v.3 – formularz wyceny ofert
 4. Załącznik nr 3 – oświadczenie
 5. NIP
 6. REGON
 7. Zaświadczenie - Urząd Skarbowy
 8. Zaświadczenie - ZUS
 9. Sprawozdanie - Urząd Statystyczny
 10. Bilans 2008
 11. Bilans 2009
 12. Bilans 2010