Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Budowa instalacji
MZK

Polanica-Zdrój, 09.04.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

    Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Spacerowej 2 57-320 Polanica-Zdrój, składa zapytanie ofertowe na wykonanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania pod nazwą "Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym". Zadanie to zostanie dofinansowane w ramach RPO WD, dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na terminy oraz harmonogram finansowy zadania

Oczekujemy na przedstawienie oferty na wykonanie SIWZ zgodnie z załączonym harmonogramem dostaw i robót budowlanych stanowiącym integralną część niniejszego zapytania.

Do wglądu udostępniamy nastepujące materiały:
- Projekt Budowlany instalacji
- dokumentacja RPO UD (wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności)

Termin złożenia dokumentacji zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo zamówień publicznych do dnia 02.05.2013 r.

Prezes Zarządu
( — )
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA
Zapytanie ofertowe