Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Nabór na sta. Kierownika
MZK

Polanica-Zdrój, 14.05.2013 r.

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Kierownik Oddziału Wodociągów i Kanalizacji

 1. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku
  • wykształcenie: średnie lub wyższe preferowane techniczne
  • 5 – letni staż pracy
  • 2 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym
  • znajomość ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prawo wodne, prawo budowlane, o zamówieniach publicznych
  • umiejętność „czytania” dokumentacji technicznej (geodezyjnej) w zakresie sieci, przyłączy wod-kan i obiektów
  • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie systemu Windows
  • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi (wskazany ukończony kurs)
  • umiejętność dobrej organizacji pracy
  • posiadanie prawa jazdy kat. B
  • posiadanie własnego samochodu lub dysponowanie
  • niekaralność
 2. Wymagania preferowane
  • wykształcenie o kierunku: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, instalacje i urządzenia sanitarne, zarządzanie lub inne pokrewne
  • doświadczenie zawodowe w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
  • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
  • umiejętność sporządzania i weryfikacji kosztorysów budowlanych (wskazany ukończony kurs)
 3. Wymagania dodatkowe
  • umiejętność pracy w zespole, dokładność, obowiązkowość, rzetelność
  • samodzielność
  • dyspozycyjność
  • umiejętność zarządzania zespołami pracowniczymi
  • odporność na sytuacje stresowe
 4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  kierowanie pracą Oddziału Wodociągów i Kanalizacji, tj. siecią wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalnią ścieków
 5. Wymagane dokumenty
  • list motywacyjny
  • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
  • kwestionariusz osobowy z numerem telefonu do kontaktu
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wskazanym stanowisku
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zatrudnienie, a także dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia
  • informacja z CRK o niekaralności

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zmianami)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie lub przesłać w terminie do dnia 7.06.2013 r. do godz. 14:00 na adres:

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrój


w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Oddziału Wodociągów i Kanalizacji” Aplikacje, które wpłyną do MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez kandydatów, wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

Informacja o ostatecznym wyniku rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej spółki oraz na tablicy ogłoszeń

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 865 17 80

Prezes Zarządu
( — )
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA
Całość ogłoszenia w pdf