Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Budowa kompostowni
MZK

Polanica-Zdrój, 08.08.2013 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym oraz dostawie urządzeń na wyposażenie instalacji z podziałem na zadania”.

UZASADNIENIE

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczyć miał na sfinansowanie zamówienia.

Prezes Zarządu
( — )
Jacek Tyniec

MZK

Polanica-Zdrój, 21.06.2013 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
powyżej 200 000,00 euro

Zamawiający:
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000

Zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane polegające na budowie instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym oraz dostawie urządzeń na wyposażenie instalacji z podziałem na zadania

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną w dalszej części „ustawą” lub „PZP”
 2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej
 3. Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego: http://mzk-polanica.pl
 4. Zgodnie z art. 27 PZP, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania i informacje Zamawiający i Wykonawcy muszą przekazywać pisemnie. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej. Dopuszcza się formę faksu, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia oryginałem
 5. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://mzk-polanica.pl. Na stronie tej znajdować się będą pytania zadawane przez Wykonawców i odpowiedzi, zmiany SIWZ dokonywane przez Zamawiającego oraz ewentualne informacje o środkach ochrony prawnej
 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN
 7. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy
 8. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego
 9. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych (2 zadania) na wybrane przez siebie zadanie/zadania
 10. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
 11. Zamaiający nie przewiduje, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów i umów ramowych
 12. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców
 13. W przypadku realizacji zadania przy udziale podwykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie, którą część zamówienia powierzy podwykonawcy
 14. Wykonawca winien zaakceptować warunki zawarte w SIWZ
 15. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ
 16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
 17. Zgodnie z art. 42 ust. 2 PZP Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcy w terminie 5 dni od otrzymania wniosku
 18. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 zadania tj.:
  Zadanie nr 1
  Dotyczy dostawy urządzeń na wyposażenie instalacji tj.:
  1. mobilnego sita do kompostu w ilości 1 szt.
  2. ładowarka kołowa w ilości 1 szt.
  3. rębak w ilości 1 szt.
  Zadanie nr 2
  Dotyczy budowy instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z selektywnej zbiórki (odpady zielone, bioodpady, inne odpady ulegające biodegradacji) oraz osadów ściekowych i skratek, wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem niezbędnego wyposażenia, przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym, gmina Kłodzko (dz. nr 800, obręb Szalejów Górny, gmina Kłodzko, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie)
 19. Kryteria oceny ofert:
  — cena 100%
 20. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
  Dla zadania nr 1
  Od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2013 r.
  Dla zadania nr 2
  Od daty podpisania umowy do dnia 30.04.2014 r. termin końcowy, a w tym:
  do dnia 30.11.2013 r. zakończenie robót budowlanych część B 1 – sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, linie kablowe elektryczne i teletechniczne, place i drogi wewnętrzne (z wyłączeniem zieleni izolacyjnej),
  do dnia 30.04.2014 r. zakończenie prac budowlanych wraz z dostawami niezbędnymi do ich wykonania, część B2 (tunele żelbetowe, bioreaktory stabilizacji tlenowej), wykonanie zieleni izolacyjnej, dostawa promocji, odbiór nadzoru i zarządzania projektem, odbiór końcowy
 21. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o przy ul. Spacerowej 2, (sekretariat) nie później niż dnia 01.08.2013 r. do godz. 09:00
 22. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.08.2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o przy ul. Spacerowej 2
  Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia kopert (opakowań) z ofertami. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy
  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art.86 ust.3 PZP poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach
  Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia z uwzględnieniem pkt. 1.18.3 Rozdz. III SIWZ
 23. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium
  - dla zadania nr 1 w wysokości 13.500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych)
  - dla zadania nr 2 w wysokości 61.500,00zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych)
 24. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni od dnia otwarcia ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
 25. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:
  — Ryszard Lis
  — Mirosław Bernatowicz

  tel. 74 865 17 80
  faks 74 869 01 61

Prezes Zarządu
( — )
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. SIWZ z załącznikami 1-6
2. Załącznik nr 7 Wymagania
3. Załącznik nr 8 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
4. Załącznik nr 9 Uchwała dot. mpzp
5. Załącznik nr 10 Projekt budowlany
6. Załącznik nr 11 Ocena warunków geologiczno-inz.
7. Załącznik nr 12 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
8. Załącznik nr 13 Przedmiar robót

Z A P Y T A N I A

ZAPYTANIE nr 1
Dotyczy Zadania nr 1, Załącznik nr 6 – projekt umowy

 1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w §3 pkt. 3, aby zakończenie naprawy mogło trwać maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia a nie 7 dni?
  Odp. TAK
 2. Czy zamawiający dopuszcza zmianę w §3 pkt. 5 cyt. „w przypadku gdy naprawa serwisowa będzie trwała powyżej 14 dni, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż naprawiany, na czas naprawy sprzętu Zamawiającego”?
  Odp. NIE
 3. Czy zamawiający dopuszcza aby w §6 pkt. 8 „Strony” zamiast „Zamawiający” zastrzegały sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych kodeksy cywilnego?
  Odp. NIE

ZAPYTANIE nr 2

 1. Czy Zamawiający dopuści mobilny przesiewacz bębnowy o szerokości przenośnika bocznego do odbierania frakcji podsitowej równej 500 mm, spełniający pozostałe parametry wymagane?
  Odp. NIE
 2. W związku z tym, iż oferowane urządzenie – przesiewacz bębnowy mobilny, klasyfikowany jest jako „przyczepa specjalna” przystosowana do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny, zgodnie z ustawą 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym opublikowanym w Dz. U. Z 2012 r. poz. 1137, brzmienie od 22 czerwca 2013 r., nie podlega obowiązkowi rejestracji (Art. 71.1 oraz Art. 71.3), pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w Art. 66 wspomnianej ustawy.
  Ponieważ, jako producent oferowanego przesiewacza oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia warunki określone w Art.66 ww. Ustawy, czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie w tym przypadku od wymogu załączania homologacji na urządzenie?
  Odp. NIE

ZAPYTANIE nr 3

zap_3

Odp.


 1. badania osadubadania skratek
 2. W części osadowej oczyszczalni realizowane są procesy przetwarzania i unieszkodliwiania osadów:
  - częściowej symultanicznej, tlenowej stabilizacji bezpośrednio w reaktorach biologicznych
  - grawitacyjne zagęszczanie w dwóch zagęszczaczach osadu
  - kondycjonowanie a następnie mechaniczne odwadnianie wirówką NOXON DC-6
  - higienizacja metodą nawapniania wapnem palonym
  - okresowe, przed ostatecznym unieszkodliwieniem, składowanie na placu magazynowym.
  Skratki są zatrzymywane na kracie schodkowej MEVA, częściowo odwodnione przez tłoczysko wypychające je do worków foliowych, które są gromadzone w kontenerach.
 3. Zamawiający podał hierarchię osiągnięcia odpowiednich parametrów przez uzyskany w procesie materiał: w pierwszej kolejności jako nawóz lub środek wspomagający uprawę roślin, a w przypadku nie spełnienia ww. wymagania uzyskany w procesie materiał powinien posiadać parametry kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nienadającego się do wykorzystania). Hierarchia ustalona została ze względu na kierowanie do instalacji nie tylko osadów ściekowych i skratek, ale też odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z selektywnej zbiórki, w tym odpadów zielonych. Wyraźnie wskazano, że jeżeli materiał nie spełni wymagań dla nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin to powinien on posiadać parametry kompostu nieodpowiadającego wymaganiom. W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia zapisów.
 4. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określono urządzenia do dostawy (zadanie nr 1). Urządzenia te będą do dyspozycji Wykonawcy podczas rozruchu technologicznego.
 5. Jak wskazano w Załączniku nr 7, str. 9, Część C: po okresie stabilizacji intensywnej nastąpi wyładunek odpadów z reaktora za pomocą ładowarki i usypanie materiału w pryzmy na placu dojrzewania, gdzie przez okres 6-10 tygodni prowadzony będzie proces dojrzewania do czasu uzyskania pożądanych parametrów.
 6. Odpowiedź jak dla pytania nr 4.
 7. Odpowiedź jak dla pytania nr 4.
 8. Pytanie niezrozumiałe – w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określono urządzenia do dostawy (zadanie nr 1). Urządzenia te będą do dyspozycji Wykonawcy podczas rozruchu technologicznego.
 9. Czas prowadzenia procesu kompostowania wynosić powinien ok. 8 - 12 tygodni. W zakresie przedmiotu zamówienia objęto przeprowadzenie rozruchu technologicznego trwającego 2 miesiące po kompletnym wybudowaniu kompostowni oraz po kompletnej dostawie i pełnym montażu technologii w celu sprawdzenia sprawności wszystkich urządzeń i zastosowanej technologii oraz osiągnięcia parametrów. Jeżeli Wykonawca potrzebuje dłuższego czasu na uzyskanie wymaganych parametrów to powinien uwzględnić go w wymaganym terminie realizacji zadania.
 10. Zamawiający określił wymagane parametry techniczne, cechy jakościowe oraz parametry użytkowe i funkcjonalne dla instalacji, która zostanie uznana za równoważną instalacji, dla której Zamawiający posiada projekt budowlany.
  Ponadto Zamawiający określił, iż jeśli Wykonawca przedstawi rozwiązanie równoważne do rozwiązania przewidzianego w dokumentacji określającej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia to zobowiązany będzie do samodzielnego jego zatwierdzenia, w tym opracowania wszelkich niezbędnych dokumentacji i uzyskania niezbędnych decyzji i zezwoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym uzyskania zmiany pozwolenia na budowę.
  Koszty zatwierdzenia rozwiązania równoważnego, w tym opracowania wszelkich niezbędnych dokumentacji i uzyskania niezbędnych decyzji i zezwoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym uzyskania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz zmiany pozwolenia na budowę, ponosi Wykonawca. Czas wymagany do zatwierdzenia rozwiązania równoważnego nie może wpłynąć na wymagane terminy realizacji zadania.
 11. Odpowiedź jak dla pytania nr 10.
 12. Odpowiedź jak dla pytania nr 10.
 13. Odpowiedź jak dla pytania nr 10.
 14. Odpowiedź jak dla pytania nr 10.
 15. Hierarchia ważności dokumentów:
  1) Dokumentacja projektowa (Projekt budowlany)
  2) STWiORB
  3) Wymagania w zakresie technicznym i technologicznym oraz w zakresie sporządzanej dokumentacji i nadzoru oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
  4) Ocena warunków geologiczno-inżynierskich
  5) Przedmiar robót (pomocniczy)
  Ważnym elementem jest Opis przedmiotu zamówienia (II rozdział SIWZ).
  Reszta dokumentów stanowi uszczegółowienie dokumentów wymienionych powyżej.
 16. Wymagane terminy realizacji zadania podane są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 17. Obecnie osady ściekowe nie są kierowane na projektowany plac stabilizacji tlenowej.
 18. Odpowiedź jak dla pytania nr 2.
 19. Rozwiązania projektowe zostały przedstawione w dokumentacji projektowej.
 20. Rozdzielnia RG1 - ZK3A zasilanie 3x50 mm2 aluminium, zabezpieczenie typu BM 3x100A.
 21. Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę w zakresie zadania 2. Pozwolenie na budowę dołącza się do SIWZ ze wskazaniem, iż określa ono szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  pozwolenie na budowę
 22. Właścicielem jest Gmina Polanica-Zdrój a jej operatorem MZK - instalacja wyłączona z eksploatacji.
 23. Po stronie Inwestora zadania.
 24. Po stronie Wykonawcy zadania.
 25. Zgodnie z dokumentami planistycznymi teren inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach zalewowych, natomiast podczas powodzi w 1998 roku teren ten był zalany.
 26. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określono pojemność roboczą bioreaktorów oraz ich moce przerobowe.
 27. Zamawiający wymaga przedłożenia Kosztorysu ofertowego uproszczonego (druk pomocniczy).

ZAPYTANIE nr 4

zap_4

Odp.
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określono urządzenia do dostawy (zadanie nr 1). Urządzenia te będą do dyspozycji Wykonawcy podczas rozruchu technologicznego.
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określono pojemność roboczą bioreaktorów oraz ich moce przerobowe – wydajność instalacji dotyczy wsadu do bioreaktorów.

ZAPYTANIE nr 5

zap_5

Odp.

 1. 1.1. Zapis zawarty w projekcie dotyczy przypadku, gdy zmiana technologii nie powoduje zmian istotnych w przyjętych rozwiązaniach projektowych i wymaga postępowania zgodnego z ustawą prawo budowlane i zapisami przedmiotowego projektu. Natomiast w przypadku, gdy Wykonawca zmieni rozwiązania technologiczne, które spowodują zmianę rozwiązań projektowych musi opracować nową dokumentację - Projekt budowlany zamienny oraz uzyskać zmianę decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z art. 36a ust.1 ustawy prawo budowlane. W takim przypadku zgoda autorów projektu nie jest wymagana.
  1.2. Zamawiający wymaga przedłożenia Kosztorysu ofertowego uproszczonego (druk pomocniczy).
  1.3. Wykonawca wycenia wszystkie pozycje Kosztorysu ofertowego uproszczonego (druk pomocniczy).
 2. W załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określono, że kompostownia powinna umożliwiać prowadzenie co najmniej dwóch odrębnych ciągów technologicznych, osobno dla osadów ściekowych oraz skratek i osobno dla odpadów ulegających biodegradacji zebranych selektywnie.
  2.1.
  badania osadubadania skratek
  W części osadowej oczyszczalni realizowane są procesy przetwarzania i unieszkodliwiania osadów:
  - częściowej symultanicznej, tlenowej stabilizacji bezpośrednio w reaktorach biologicznych
  - grawitacyjne zagęszczanie w dwóch zagęszczaczach osadu
  - kondycjonowanie a następnie mechaniczne odwadnianie wirówką NOXON DC-6
  - higienizacja metodą nawapniania wapnem palonym
  - okresowe, przed ostatecznym unieszkodliwieniem, składowanie na placu magazynowym
  Skratki są zatrzymywane na kracie schodkowej MEVA, częściowo odwodnione przez tłoczysko wypychające je do worków foliowych, które są gromadzone w kontenerach.
  2.2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określono urządzenia do dostawy (zadanie nr 1). Urządzenia te będą do dyspozycji Wykonawcy podczas rozruchu technologicznego. Ze względu na fakt, iż stabilizacja tlenowa odbywać się będzie w bioreaktorach, z których każdy reaktor powinien być niezależny (zamknięcie, napowietrzanie, wyciąg zanieczyszczonego powietrza do biofiltra oraz monitoring), a przerzucanie, homogenizacja wsadu oraz mieszanie osadów ze strukturą odbywać się będzie w tunelu zamkniętym, nie przewiduje się innych niż określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środków lub rozwiązań budowlano-technologicznych dla ograniczenia emisji odorów.