Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Budowa kompostowni 2
MZK

Polanica-Zdrój 28.11.2013 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym oraz dostawie urządzeń na wyposażenie instalacji z podziałem na zadania”.

UZASADNIENIE

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczyć miał na sfinansowanie zamówienia.

Prezes Zarządu
( — )
Jacek Tyniec

MZK

Polanica-Zdrój, 25.09.2013 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
powyżej 200 000,00 euro

Zamawiający:
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000

Zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane polegające na budowie instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym oraz dostawie urządzeń na wyposażenie instalacji z podziałem na zadania

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną w dalszej części „ustawą” lub „PZP”
 2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej
 3. Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego: http://mzk-polanica.pl
 4. Zgodnie z art. 27 PZP, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania i informacje Zamawiający i Wykonawcy muszą przekazywać pisemnie. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej. Dopuszcza się formę faksu, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia oryginałem
 5. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://mzk-polanica.pl. Na stronie tej znajdować się będą pytania zadawane przez Wykonawców i odpowiedzi, zmiany SIWZ dokonywane przez Zamawiającego oraz ewentualne informacje o środkach ochrony prawnej.
 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
 7. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
 8. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
 9. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych (4 zadania) na wybrane przez siebie zadanie/zadania.
 10. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 11. Zamawiający nie przewiduje, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów i umów ramowych.
 12. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.
 13. W przypadku realizacji zadania przy udziale podwykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie, którą część zamówienia powierzy podwykonawcy.
 14. Wykonawca winien zaakceptować warunki zawarte w niniejszej specyfikacji.
 15. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
 16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 17. Zgodnie z art. 42 ust. 2 PZP Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcy w terminie 5 dni od otrzymania wniosku.
 18. Zamawiający podzielił zamówienie na 4 zadania tj.:
  zadanie nr 1 - Dotyczy dostawy mobilnego sita do kompostu w ilości 1 szt.
  zadanie nr 2 - Dotyczy dostawy ładowarki kołowej w ilości 1 szt.
  zadanie nr 3 - Dotyczy dostawy rębaka w ilości 1 szt.
  zadanie nr 4 - Dotyczy budowy instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z selektywnej zbiórki (odpady zielone, bioodpady, inne odpady ulegające biodegradacji) oraz osadów ściekowych i skratek, wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem niezbędnego wyposażenia, przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym, gmina Kłodzko (dz. nr 800, obręb Szalejów Górny, gmina Kłodzko, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie).
 19. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (4 części) na wybrane przez Wykonawcę zadanie/zadania.
 20. Kryteria oceny ofert:
  — cena 100%
 21. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
  dla zadania nr 1 - od daty podpisania umowy do dnia 30.12.2013 r.
  dla zadania nr 2 - od daty podpisania umowy do dnia 30.12.2013 r.
  dla zadania nr 3 - od daty podpisania umowy do dnia 30.12.2013 r.
  dla zadania nr 4 - od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2014 r. termin końcowy, a w tym:
  - do dnia 30.06.2014 r. zakończenie robót budowlanych część B 1 – sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, linie kablowe elektryczne i teletechniczne, place i drogi wewnętrzne (z wyłączeniem zieleni izolacyjnej)
  - do dnia 30.08.2014 r. zakończenie prac budowlanych wraz z dostawami niezbędnymi do ich wykonania, część B 2 (tunele żelbetowe, bioreaktory stabilizacji tlenowej), wykonanie zieleni izolacyjnej, dostawa promocji, odbiór nadzoru i zarządzania projektem, odbiór końcowy.
 22. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o przy ul. Spacerowej 2, (sekretariat) nie później niż dnia 05.11.2013 r. do godz. 09:00
 23. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.11.2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o przy ul. Spacerowej 2
  Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia kopert (opakowań) z ofertami. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy
  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art.86 ust.3 PZP poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach
  Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia z uwzględnieniem pkt. 1.18.3 Rozdz. III SIWZ
 24. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium
  dla zadania nr 1 - w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
  dla zadania nr 2 - w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych)
  dla zadania nr 3 - w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych)
  dla zadania nr 4 - w wysokości 61.500,00zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych)
 25. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni od dnia otwarcia ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
 26. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:

  — Ryszard Lis
  — Marcin Moskal

  tel. 74 865 17 80
  faks 74 865 17 70

Prezes Zarządu
( — )
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. SIWZ z załącznikami 1-6
 2. Załącznik nr 7 Wymagania w zakresie technicznym i technologicznym oraz w zakresie sporządzanej dokumentacji i nadzoru
 3. Załącznik nr 8 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 4. Załącznik nr 9 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 5. Załącznik nr 10.1 Projekt Budowlany
 6. Załącznik nr 10.2 Pozwolenie na budowę
 7. Załącznik nr 11 Ocena warunków geologiczno-inżynierskich
 8. Załącznik nr 12 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 9. Załącznik nr 13 Przedmiar robót (druk pomocniczy)

Zapytanie z dnia 26.09.2013 r.

W związku z ogłoszonym przetargiem przesyłam pytania dotyczące określonych w SIWZ warunków:

 1. Czy Zamawiający wymaga aby mobilne sito bębnowe do kompostu z Zadania nr 1 oraz rębak z Zadania nr 2 zostały dostarczone do dnia 30.XII.2013? W kilku miejscach w SIWZ oraz we wzorze umowy są podane daty dostawy wyżej wymienionych urządzeń na dzień 30.XI.2013 dlatego proszę Zamawiającego o doprecyzowanie tego terminu oraz stosowne zmiany w zapisach warunków SIWZ.
 2. We wzorze umowy dotyczącej Zadania nr 1 czyli dostawy sita mobilnego w punkcie 5 paragrafu 3 dotyczącego Warunków Gwarancji i serwisu jest zapis „W przypadku gdy naprawa serwisowa będzie trwała powyżej 7 godzin, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż naprawiany, na czas naprawy sprzętu Zamawiającego". Zapis taki zazwyczaj powiązany jest z punktem 3 tego samego paragrafu i dotyczy okresu naprawy wymienionego właśnie w punkcie 3, dlatego zwracamy się z prośbą o zmianę tej części i zapisanie jej analogicznie jak ma to miejsce we wzorze umowy dotyczącej Zadania nr 3 czyli, zapis ten będzie dotyczył sytuacji w której naprawa będzie trwała dłużej niż 7 dni.
 3. Czy Zamawiający wymaga aby mobilne sito bębnowe było przystosowane do przewozu po drogach publicznych z prędkością do 80km/h? Jest to parametr odróżniający maszyny tego typu od maszyn rolniczych, a spełnienie go ułatwia późniejszą eksploatację maszyny zapewniając jej znacznie szybszą mobilność.
 4. Czy Zamawiający wymaga aby szczotka czyszcząca w sicie bębnowym była umieszczona po lewej stronie bębna patrząc w kierunku jazdy? Szczotka czyszcząca umieszczona po lewej stronie bębna patrząc w kierunku jazdy maszyny wyrzuca materiał zanieczyszczający oczka do wewnątrz bębna a materiał zanieczyszczający szczotkę jest usuwany na zewnątrz przesiewacza, a nie dostaje się pomiędzy ścianę boczną maszyny a bęben.
Odpowiedź
 1. Zamawiający wymaga aby mobilne sito bębnowe było dostarczone do 30.12.2013r. Inne daty dotyczące tej dostawy stanowią pomyłkę i zostaną poprawione.
 2. Zapis o 7 godzinnym czasie naprawy został umieszczony omyłkowo i Zamawiający poprawi go na zapis 7 dniowy.
 3. Tak, Zamawiający wymaga aby prędkość przewożenia sita wynosiła do 80 km/h.
 4. Tak.

Zapytanie z dnia 30.09.2013 r.

W związku z ogłoszonym przetargiem przesyłam pytania dotyczące Zadania 1:

 1. Czy mobilne sito bębnowe do kompostu powinno być dostarczone z dwoma bębnami przesiewającymi o tej samej grubości blachy? Prosimy o sprecyzowanie tej grubości i sugerujemy, że aby zapewnić wysoką wydajność maszyny z bębnem o oczku 20mm grubość blachy powinna wynosić 6mm?
 2. Czy zapis "...możliwość rozłożenia przenośników przez operatora urządzenia bez użycia sprzętu mechanicznego" należy rozumieć, że chodzi o ewentualne użycie dodatkowego sprzętu mechanicznego tj. ładowarka lub podnośnik?
Odpowiedź
 1. Zamawiający wymaga aby mobilne sito bębnowe było dostarczone z dwoma bębnami przesiewającymi o następujących parametrach:
  - oczko 20 mm - grubość blachy 6 mm,
  - oczko 40 mm - grubość blachy 8 mm.
 2. Tak, zamawiający wymaga aby przenośniki mogły być składane i rozkładane przez jednego operatora bez użycia maszyn typu ładowarka lub podnośnik.

Zapytanie z dnia 02.10.2013 r.

Po analizie dokumentów przetargowych dla ww. zadania inwestycyjnego prosimy o odpowiedź na poniższe pytania i wyjaśnienie wątpliwości:

 1. Zamawiający wymaga dysponowania osobami posiadającymi kwalifikacje oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia w tym 1 osobę w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót sanitarnych. Czy Zamawiający uzna za wystarczające doświadczenie osoby, która pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych na zadaniu obejmującym wykonanie:
  1. kompostowni w technologii Hantsch (trzy moduły żelbetowe) z systemem napowietrzania i wentylacji, systemem odprowadzającym powstające odcieki, systemem sterowania i czujnikami technologicznymi o wydajności 16 000 Mg/rok,
  2. plac na biofiltr, plac doczyszczania, plac rozładunku, plac dojrzewania kompostu, droga wjazdowa,
  3. system rurociągów technologicznych wraz z przepompownią.
Odpowiedź
 1. NIE.

Zapytanie z dnia 03.10.2013 r.

Dotyczy Zadania nr 1, Załącznika nr 6 - projekt umowy

 1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w §3 pkt.3. aby zakończenie naprawy mogło trwać maksymalnie 14 dni od dały jej rozpoczęcia a nie 7 dni?
Odpowiedź
 1. NIE.

Zapytanie z dnia 25.10.2013 r.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zadania nr 4:

 1. Zgodnie z pkt. 6.2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają m.in. Przedmiar robót (pomocniczy) - załącznik nr 13 do SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie, czy stanowi on opis przedmiotu zamówienia?
  Odpowiedź
  Tak
 2. Prosimy o wyjaśnienie, czy projekty wykonawcze mają zostać opracowane, tylko dla technologii równoważnej, jedynie w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi rozwiązanie równoważne do rozwiązania przewidzianego w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia?
  Odpowiedź
  Projekt wykonawczy wykonuje dla swoich potrzeb Wykonawca zadania. Jeżeli Wykonawca uzna, że projekt wykonawczy jest niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia to powinien go wykonać zarówno w przypadku budowy kompostowni w technologii, dla której Zamawiający posiada projekt budowlany, jak i w przypadku instalacji równoważnej instalacji, dla której Zamawiający posiada projekt budowlany.
 3. W pkt. 6. SIWZ zapisano, że cena musi obejmować całość robót wynikających z dokumentacji projektowej. Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, czy przez określenie dokumentacja projektowa należy rozumieć projekt budowlany załączony do dokumentacji przetargowej?
  Odpowiedź
  Przez dokumentację projektową należy rozumieć projekt budowlany będący załącznikiem do SIWZ (lub projekt budowlany wykonany przez Wykonawcę w przypadku wyboru instalacji równoważnej dla instalacji, dla której Zamawiający posiada projekt budowlany), a także Ocenę warunków geologiczno-inżynierskich (załącznik nr 11 do SIWZ), Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 12 do SIWZ), Przedmiar robót druk pomocniczy (załącznik nr 13 do SIWZ), projekt wykonawczy oraz inną dokumentację projektową niezbędną do realizacji zadania.
 4. W pkt. 6.6 SIWZ zapisano, że do dnia 30.08.2014 r. ma nastąpić zakończenie prac budowlanych wraz z dostawami niezbędnymi do ich wykonania, część B2 (tunele żelbetowe, bioreaktory stabilizacji tlenowej), wykonanie zieleni izolacyjnej, dostawa promocji, odbiór nadzoru i zarządzania projektem, odbiór końcowy. Ponieważ zgodnie z pkt. 6.1 zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. przeprowadzenie rozruchu technologicznego trwającego 2 miesiące, a termin końcowy wykonania zadania Zamawiający ustalił na 30.09.2014 r., prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmieni termin 30.08.2014 r. na 30.07.2014 r. jeśli tak to prosimy o zmianę SIWZ oraz załączników do SIWZ, w szczególności wzoru umowy?
  Odpowiedź
  Zadanie należy zrealizować do 30.09.2014 r. Zamawiający nie zmienia terminów realizacji zadania.
 5. W pkt. 3.9 SIWZ zapisano, że do oferty wymagane będą również: kosztorys ofertowy uproszczony i/lub zestawienie kosztów zadania. Prosimy o wyjaśnienie czy wystarczającym będzie jeśli do oferty dla zadania nr 4 Wykonawca załączy kosztorys ofertowy uproszczony (druk pomocniczy) - załącznik nr 3.4?
  Odpowiedź
  Wystarczy jeżeli Wykonawca dołączy do oferty kosztorys ofertowy uproszczony (załącznik nr 3.4 do SIWZ).
 6. Prosimy o wyjaśnienie terminów realizacji zadania paragraf 2 umowy, gdyż są one niezgodne z terminami podanymi w pkt. 6.6 SIWZ.
  Odpowiedź
  Wymagany termin realizacji zadania dla zadania nr 4:
  - od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2014 r. termin końcowy, a w tym:
  - do dnia 30.06.2014 r. zakończenie robót budowlanych część B 1 - sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, linie kablowe elektryczne i teletechniczne, place i drogi wewnętrzne (z wyłączeniem zieleni izolacyjnej),
  -do dnia 30.08.2014 r. zakończenie prac budowlanych wraz z dostawami niezbędnymi do ich wykonania, część B 2 (tunele żelbetowe, bioreaktory stabilizacji tlenowej), wykonanie zieleni izolacyjnej, dostawa promocji, odbiór nadzoru i zarządzana projektem, odbiór końcowy.
 7. Prosimy o potwierdzenie, czy oryginał wadium należy złożyć osobno w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Spacerowej 2 w Polanicy - Zdroju?
  Odpowiedź
  Jak wskazuje punkt 11.4. SIWZ w przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w kasie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o przy ul. Spacerowej 2, Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty, za wyjątkiem pkt. 11.5. W punkcie 11.5. SIWZ określono, że jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium".
 8. Paragraf 3 ust. 1 pkt. 16) umowy prosimy o wyjaśnienie czy zgłoszenie w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego ma być na piętnaście czy na 5 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady?
  Odpowiedź
  Zgłoszenie w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego powinno nastąpić na piętnaście (15) dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady.
 9. Zgodnie z paragrafem 4 ust. 2 umowy strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie poszczególnych elementów robót, do 70% wartości zamówienia brutto może odbywać się fakturami częściowymi po zakończeniu tych elementów robót i ich odbiorze przez Zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe nie za zakończone elementy, ale także za procentowe zaawansowanie robót?
  Odpowiedź
  Podstawą rozliczeń finansowych (faktury częściowe) będą pozycje wynikające z kosztorysu ofertowego uproszczonego (załącznik nr 3.4 do SIWZ). Dopuszcza się uszczegółowienie kosztorysu ofertowego uproszczonego przez Wykonawcę poprzez dodanie do niego pozycji stanowiących uszczegółowienie pozycji głównych (wskazanych w kosztorysie). Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczeń finansowych (faktury częściowe) również za elementy wykonanych i odebranych robót wskazane przez Wykonawcę poprzez uszczegółowienie kosztorysu ofertowego uproszczonego, pod warunkiem ustalenia tego faktu z Zamawiającym i zatwierdzenia rozliczeń przez osobę uprawnioną do nadzorowania wskazaną przez Zamawiającego.
 10. Zgodnie z paragrafem 4 ust. 2 umowy strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie poszczególnych elementów robót, do 70% wartości zamówienia brutto może odbywać się fakturami częściowymi po zakończeniu tych elementów robót i ich odbiorze przez Zamawiającego. Zakres rzeczowo-finansowy tych elementów ustala Osoba uprawniona do nadzorowania. Prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego ustalania zakresu rzeczowo-finansowego, na jakich warunkach będzie ustalany zakres rzeczowo-finansowy skoro wynagrodzenie jest ryczałtowe, a przedmiot zamówienia opisują dokumenty zgodnie z zapisami SIWZ, prosimy o zmianę zapisów paragrafu 4 ust. 2 umowy?
  Odpowiedź
  Zamawiający nie zmienia zapisów. Podstawą rozliczeń finansowych (faktury częściowe) będą pozycje wynikające z kosztorysu ofertowego uproszczonego (załącznik nr 3.4 do SIWZ). Dopuszcza się uszczegółowienie kosztorysu ofertowego uproszczonego przez Wykonawcę poprzez dodanie do niego pozycji stanowiących uszczegółowienie pozycji głównych (wskazanych w kosztorysie). Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczeń finansowych (faktury częściowe) również za elementy wykonanych i odebranych robót wskazane przez Wykonawcę poprzez uszczegółowienie kosztorysu ofertowego uproszczonego, pod warunkiem ustalenia tego faktu z Zamawiającym i zatwierdzenia rozliczeń przez osobę uprawnioną do nadzorowania wskazaną przez Zamawiającego.
 11. Zgodnie z paragrafem 4 ust. 4 pkt. a) umowy Faktura końcowa o wartości minimalnej 30% brutto wykonanych i odebranych robót, z uwzględnieniem opłaconych faktur częściowych, może zostać złożona do Zamawiającego po sporządzeniu przez Wykonawcę kosztorysu wykonanych robót i potwierdzeniu go przez Osobę uprawnioną do nadzorowania, i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający odstąpi od wymogu sporządzenia kosztorysu przed wystawieniem faktury końcowej, ponieważ za przedmiot zadania przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe?
  Odpowiedź
  Zamawiający nie odstąpi od wymogu sporządzenia kosztorysu przed wystawieniem faktury końcowej i nie zmienia zapisów.
 12. W paragrafie 4 ust. 9 umowy zapisano, że zakończenie robót i kompletność dokumentów odbiorowych musi być potwierdzona przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji, w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego. Natomiast zgodnie z paragrafem 4 ust. 12 umowy strony postanawiają że z czynności odbioru będzie spisany przez strony protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmieni zapisy paragrafu 4 ust. 9 umowy w części odnoszącej się do wyznaczenia nowego terminu złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego w przypadku gdy Zamawiający będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji, ponieważ protokół odbioru może by podpisany wraz z ustaleniami zawierającymi terminy na usunięcie wad lub usterek?
  Odpowiedź
  Zamawiający nie zmienia zapisów.
 13. W paragrafie 6 ust. 2 umowy zapisano, że wynagrodzenie obejmuje całość kosztów związanych z m.in. dokumentacją projektową. Prosimy o wyjaśnienie czy przez dokumentację projektową należy rozumieć projekt budowlany będący załącznikiem do dokumentów przetargowych?
  Odpowiedź
  Przez dokumentację projektową należy rozumieć projekt budowlany będący załącznikiem do SIWZ (lub projekt budowlany wykonany przez Wykonawcę w przypadku wyboru instalacji równoważnej dla instalacji, dla której Zamawiający posiada projekt budowlany), a także Ocenę warunków geologiczno-inżynierskich (załącznik nr 11 do SIWZ), Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 12 do SIWZ), Przedmiar robót druk pomocniczy (załącznik nr 13 do SIWZ), projekt wykonawczy oraz inną dokumentację projektową niezbędną do realizacji zadania.
 14. Ile będą trwały odbiory częściowe robót?
  Odpowiedź
  Odbiory częściowe robót będą trwały maksymalnie dwa tygodnie.
 15. W paragrafie 7 umowy zapisano, że strony ustalają że rozliczenie za wykonanie prac określonych w paragrafie 1 ust. 1 odbędzie się na podstawie bezusterkowych częściowych i końcowego protokołu odbioru robót oraz protokołu usunięcia wad, podpisanego przez strony oraz dostarczonych kosztorysów, sprawdzonych i potwierdzonych przez osobę uprawnioną do nadzorowania i Kierownika budowy.
  1. prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający odstąpi od wymogu sporządzenia kosztorysu powykonawczego ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia? Jeśli tak to prosimy o zmianę zapisów umowy w szczególności paragrafu 7 ust. 1,2,3
  2. czy Zamawiający zmieni zapisy paragrafu 7 ust. 1 w części dotyczącej bezusterkowych odbiorów robót ponieważ w protokole w przypadku wystąpienia wad i usterek zostają one wyszczególnione wraz z terminem na ich usunięcie, protokół odbioru może być podpisany wraz z usterkami?
  Odpowiedź
  1. Zamawiający nie odstąpi od wymogu sporządzenia kosztorysu powykonawczego. Zamawiający nie zmienia zapisów.
  2. Zamawiający nie zmienia zapisów.
 16. W paragrafie 10 ust. 1 pkt. 1) i 2) umowy zapisano, że: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  1) w razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
  2) w razie opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia ustalonego na usunięcie wad, o którym mowa w § 7 ust. 3"
  Prosimy o zmianę powyższych zapisów na:
  „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  1) w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
  2) w razie zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia ustalonego na usunięcie wad, o którym mowa w § 7 ust. 3" Ponieważ Wykonawca odpowiedzialny jest tylko za zwłokę czyli zawinione (z przyczyn zależnych od Wykonawcy) opóźnienie. Opóźnienie może być natomiast niezależne od Wykonawcy (np. klęska żywiołowa, niesprzyjające warunki atmosferyczne, itp. a nawet celowe działanie Zamawiającego) i nie może podlegać karze umownej - Wykonawca jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za zwłokę - czyli zawinione opóźnienie.
  Odpowiedź
  Zamawiający nie zmienia zapisów.
 17. W paragrafie 10 ust. 1 pkt. 3) umowy zapisano, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Wykonawcę lub Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmieni powyższe zapisy na: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Wykonawcę lub Zamawiającego, z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1. Ponieważ Wykonawca nie może odpowiadać za przyczyny które są od niego niezależne. Prosimy o zmianę powyższych zapisów. Czy Zamawiający zmieni zapisy umowy w paragrafie 10 ust. 1 pkt. 3)?
  Odpowiedź
  Zamawiający nie zmienia zapisów.
 18. W paragrafie 10 ust. 2 umowy zapisano, że Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca w sposób podstawowy narusza postanowienia niniejszej umowy, powodując tym samym utratę zasadniczych korzyści jakie mogą być osiągnięte w wyniku jej realizacji. Prosimy o wyjaśnienie określenia „podstawowy" czy należy rozumieć je jako „rażący"?
  Odpowiedź
  Określenie podstawowy należy rozumieć jako rażący.
 19. Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy o uwzględnienie sankcji karnych również dla Zamawiającego, a nie tylko dla wykonawcy, np. za nieterminowe odbiory robót. Czy Zamawiający zmodyfikuje treść umowy uwzględniając sankcje karne również dla Zamawiającego, zgodnie z zasadą równości stron umowy?
  Odpowiedź
  Zamawiający nie zmienia zapisów.
 20. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zmieni treść umowy w paragrafie 10 ust. 5 z: „Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższy należne kary umowne." Na: „Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższy należne kary umowne." Zgodnie z zasadą równości stron umowy?
  Odpowiedź
  Zamawiający nie zmienia zapisów.
 21. W załączniku nr 13 przedmiar robót brak zakupu i dostawy technologii natomiast w załączniku 3.4 kosztorys ofertowy uproszczony (druk pomocniczy) jest zakup i dostawa technologii prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
  Odpowiedź
  Przedmiar robót obejmuje m.in. wykonanie kompostowni tunelowej, ale tylko i wyłącznie w zakresie robót budowlanych. Kosztorys ofertowy uproszczony obejmuje natomiast dodatkowo wykonanie kompostowni wraz z 4 tunelami żelbetowymi w zakresie zakupu i dostawy technologii niezbędnej do wykonania robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem rozruchów technologicznych.
 22. Czy do oferty należy załączyć harmonogram rzeczowo-finansowy jeśli tak to prosimy o przedstawienie wzoru harmonogramu?
  Odpowiedź
  Do oferty nie należy dołączać harmonogramu rzeczowo-finansowego.
 23. W imię obiektywnego „dobra kontraktu" wnosimy zatem o dopuszczenie następujących przesłanek dotyczących możliwości zmian zawartej umowy o następujące przypadki:

  I Zmiana okresu przewidzianego na ukończenie robót:
  1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:

  a) klęski żywiołowe;
  b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
  2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane;
  3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
  a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
  b) nieterminowe nieprzekazani placu budowy przez Zamawiającego, gdy opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy;
  c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
  d) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w tym:
  - przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
  - odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;
  4) zmiany spowodowane koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy.

  II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych, w szczególności następującymi okolicznościami:

  1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
  2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
  3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
  4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
  5) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
  6) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;
  7) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
  8) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa.

  III. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

  1) zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ, według polityki kadrowej Wykonawcy; zmiana tych osób nie wymaga aneksu do umowy (dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę);
  2) zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego, tj. możliwe powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to z postanowieniem SIWZ,
  3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
  4) zmiana obowiązującej stawki VAT;
  5) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
  6) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy;
  7) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; (W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji);
  8) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357' § 1 Kodeksu cywilnego. Gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

  Odpowiedź
  Zamawiający nie przychyla się do wniosku i nie zmienia zapisów.

Zapytanie z dnia 25.10.2013 r.

 1. Zamawiający we wzorze umowy dla zadania nr 4 załączonym do SIWZ w par. 2 definiuje terminy wykonania przedmiotu umowy, które są rozbieżne z terminami wskazanymi w SIWZ w pkt. 7, w związku z powyższym zwracamy się o jednoznaczne określenie wszystkich terminów, w tym pośrednich obowiązujących dla realizacji przedmiotu zamówienia.
  Odpowiedź
  Wymagany termin realizacji zadania dla zadania nr 4:
  - od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2014 r. termin końcowy, a w tym:
  -do dnia 30.06.2014 r. zakończenie robót budowlanych część B 1 - sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, linie kablowe elektryczne i teletechniczne, place i drogi wewnętrzne (z wyłączeniem zieleni izolacyjnej)
  - do dnia 30.08.2014 r. zakończenie prac budowlanych wraz z dostawami niezbędnymi do ich wykonania, część B 2 (tunele żelbetowe, bioreaktory stabilizacji tlenowej), wykonanie zieleni izolacyjnej, dostawa promocji, odbiór nadzoru i zarządzania projektem, odbiór końcowy.
 2. Zamawiający we wzorze umowy dla zadania nr 4 załączonym do SIWZ w par. 3 definiuje obowiązki stron umowy, w pkt. 16 określa długość czasu na przekazanie zgłoszenia w formie pisemnej o gotowości do odbioru ostatecznego „słownie" piętnaście dni natomiast liczbowo „5". Zwracamy się o jednoznaczne określenie długości wymaganego okresu.
  Odpowiedź
  Zgłoszenie w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego powinno nastąpić na piętnaście (15) dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady.
 3. Zamawiający we wzorze umowy dla zadania nr 4 załączonym do SIWZ w par. 4 pkt. 2 wskazuje rozliczenie za wykonane roboty na podstawie faktur częściowych za elementy wykonanych i odebranych robót, czy podstawą rozliczeń finansowych będą pozycje wynikające z kosztorysu ofertowego uproszczonego (załącznik nr 3.4) a jeżeli nie to według jakich kryteriów Zamawiający je wyznaczy?
  Odpowiedź
  Podstawą rozliczeń finansowych (faktury częściowe) będą pozycje wynikające z kosztorysu ofertowego uproszczonego (załącznik nr 3.4 do SIWZ). Dopuszcza się uszczegółowienie kosztorysu ofertowego uproszczonego przez Wykonawcę poprzez dodanie do niego pozycji stanowiących uszczegółowienie pozycji głównych (wskazanych w kosztorysie). W poniższej tabeli przedstawiono przykład uszczegółowienia kosztorysu ofertowego uproszczonego.
  Lp.OpisJedn. obm.ObmiarCena jedn. nettoWartość netto
  2.wykonanie kompostowni wraz z 4 tunelami żelbetowymi - zakup i dostawa technologii niezbędnej do wykonania robót budowlanych (system napowietrzania i wentylacji, system ujęcia i oczyszczenia powietrza procesowego, system odprowadzania powstających odcieków, system sterowania i czujników technologicznych i dach), wraz z przeprowadzeniem rozruchów technologicznych    
   Wyszczególnienie pozycji 2    
  2adostawa    
  2bmontaż    
  2cbiofiltr - dostawa i montaż    
  2drozruch technologiczny    
  Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczeń finansowych (faktury częściowe) również za elementy wykonanych i odebranych robót wskazane przez Wykonawcę poprzez uszczegółowienie kosztorysu ofertowego uproszczonego, pod warunkiem ustalenia tego faktu z Zamawiającym i zatwierdzenia wykonanych prac oraz wnioskowanych rozliczeń przez osobę uprawnioną do nadzorowania wskazaną przez Zamawiającego.
 4. Czy Wykonawca może modyfikować kosztorys ofertowy uproszczony (załącznik nr 3.4) pod względem ilości pozycji oraz ich zakresu?
  Odpowiedź
  Dopuszcza się uszczegółowienie kosztorysu ofertowego uproszczonego przez Wykonawcę poprzez dodanie do niego pozycji stanowiących uszczegółowienie pozycji głównych (wskazanych we wzorze kosztorysu). W poniższej tabeli przedstawiono przykład uszczegółowienia kosztorysu ofertowego uproszczonego.
  Lp.OpisJedn. obm.ObmiarCena jedn. nettoWartość netto
  2.wykonanie kompostowni wraz z 4 tunelami żelbetowymi - zakup i dostawa technologii niezbędnej do wykonania robót budowlanych (system napowietrzania i wentylacji, system ujęcia i oczyszczenia powietrza procesowego, system odprowadzania powstających odcieków, system sterowania i czujników technologicznych i dach) , wraz z przeprowadzeniem rozruchów technologicznych    
   Wyszczególnienie pozycji 2    
  2adostawa    
  2bmontaż    
  2cbiofiltr - dostawa i montaż    
  2drozruch technologiczny    
 5. Pozycje główne (wskazane we wzorze kosztorysu) nie mogą być modyfikowane. Zamawiający zgodnie z par 7 umowy na realizację zadania nr 4 dokona rozliczenia za wykonane prace na podstawie między innymi kosztorysów, które będą podlegały sprawdzeniu i akceptacji przez osobę nadzorującą, zwracamy się o wskazanie zakresu i poziomu szczegółowości wymaganych dokumentów.
  Odpowiedź
  Podstawą rozliczeń finansowych (faktury częściowe) będą pozycje wynikające z kosztorysu ofertowego uproszczonego (załącznik nr 3.4 do SIWZ). Dopuszcza się uszczegółowienie kosztorysu ofertowego uproszczonego przez Wykonawcę poprzez dodanie do niego pozycji stanowiących uszczegółowienie pozycji głównych (wskazanych we wzorze kosztorysu). W poniższej tabeli przedstawiono przykład uszczegółowienia kosztorysu ofertowego uproszczonego.
  Lp.OpisJedn. obm.ObmiarCena jedn. nettoWartość netto
  2.wykonanie kompostowni wraz z 4 tunelami żelbetowymi - zakup i dostawa technologii niezbędnej do wykonania robót budowlanych (system napowietrzania i wentylacji, system ujęcia i oczyszczenia powietrza procesowego, system odprowadzania powstających odcieków, system sterowania i czujników technologicznych i dach) , wraz z przeprowadzeniem rozruchów technologicznych    
   Wyszczególnienie pozycji 2    
        
  2adostawa    
  2bmontaż    
  2cbiofiltr - dostawa i montaż    
  2drozruch technologiczny    
 6. Zwracamy się o jednoznaczne wskazanie wymaganego okresu gwarancji dla wyposażenia technologicznego kompostowni dostarczonego w ramach realizacji zadania nr 4?
  Odpowiedź
  Termin gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.
 7. Działając na zasadzie równości stron umowy występujemy o uzupełnienie zapisów wzoru umowy w paragrafie 10 wg poniższej propozycji:
  „Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
  1) w razie opóźnienia w przekazaniu placu budowy lub w razie bezzasadnego opóźnienia w przeprowadzeniu odbiorów w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
  2) z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Wykonawcę lub Zamawiającego, z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1."
  Odpowiedź
  Zamawiający nie wyraża zgody i nie zmienia zapisów.
 8. 8. Występujemy o korektę zapisów par. 10 ust.1 pkt 3) wzoru umowy wg poniższej propozycji:
  „z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Wykonawcę lub Zamawiającego, z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1".
  Odpowiedź
  Zamawiający nie wyraża zgody i nie zmienia zapisów.
 9. Występujemy o korektę zapisów par. 10 ust.5 wzoru umowy wg poniższej propozycji: „Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższy należne kary umowne".
  Odpowiedź
  Zamawiający nie wyraża zgody i nie zmienia zapisów.
 10. Czy Wykonawca ma ująć w ofercie oznakowanie terenu robót odpowiednimi trwałymi tablicami informującymi że roboty są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jeżeli tak to zwracamy się o określenie ich ilości i wielkości.
  Odpowiedź
  W SIWZ (pkt. 6.3.1.) wskazano, iż Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, zobowiązany będzie do:
  - oznakowania terenu robót odpowiednimi trwałymi tablicami informującymi że roboty są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, których wzór graficzny zostanie przekazany Wykonawcy przez przedstawicieli Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju, w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.
  - promocję projektu należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem KE oraz zapisami Podręcznika Beneficjenta w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
 11. Czy Zamawiający posiada prawa autorskie do projektu załączonego do SIWZ?
  Odpowiedź
  Zamawiający posiada autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. Dz. U. z 2006r. nr 90 póz. 631 z późn. zm.) na następujących polach eksploatacji:
  1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 12. Kto ponosi koszty wykonania projektu wykonawczego w przypadku:
  a) budowy kompostowni zgodnie z technologią Hantsch,
  b) budowy kompostowni z wykorzystaniem technologii równoważnej
  Odpowiedź
  Projekt wykonawczy wykonuje dla swoich potrzeb Wykonawca zadania. Wykonawca ponosi koszty wykonania projektu wykonawczego zarówno w przypadku budowy kompostowni w technologii, dla której Zamawiający posiada projekt budowlany, jak i w przypadku instalacji równoważnej instalacji, dla której Zamawiający posiada projekt budowlany.
 13. Czy Zamawiający zapewni na czas rozruchu technologicznego wymagany personel, wyposażenie technologiczne, media oraz niezbędną ilość odpadów (w tym zielonych)?
  Odpowiedź
  Zamawiający udostępni posiadany personel, posiadane wyposażenie technologiczne, posiadane media oraz odpady będące w jego posiadaniu.
 14. Czy Zamawiający zapewni odbiór i utylizację „produktów" powstałych w czasie rozruchu technologicznego?
  Odpowiedź
  Zamawiający zapewni odbiór produktu powstałego w czasie rozruchu technologicznego.
 15. Zwracamy się o udostępnienie załącznika graficznego do uchwały nr 98/IV/2003 Rady Gminy w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2003.
  Odpowiedź
  Załącznik graficzny do uchwały nr 98/IV/2003 Rady Gminy w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2003 można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko.
 16. Zwracamy się o jednoznaczne określenie grubości muru boksu żelbetowego ponieważ opis w Projekcie Budowlanym mówi o wielkości do 30 cm, natomiast na rysunku nr 3 podawana jest wielkość 25 cm.
  Odpowiedź
  Grubości żelbetowych elementów budowlanych oraz inne szczegółowe rozwiązania budowlane należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym i w uzgodnieniu z autorami projektu budowlanego oraz dostawcami technologii.
 17. Czy w ramach robót objętych powyższym postępowaniem przetargowym należy wykonać likwidację 140 m sieci ciepłowniczej?
  Odpowiedź
  Tak
 18. W jakim zakresie należy wykonać instalację teletechniczną w budynku, w którym będzie zainstalowany monitoring i kontrola pracy kompostowni?
  Odpowiedź
  Projekt budowlany przewiduje ułożenie kabla teletechnicznego zewnętrznego z wejściem do budynku obsługi (we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, zgodnie z projektem budowlanym) i podłączenie przewodu do komputera, którego usytuowanie wskaże Zamawiający.
 19. Czy Zamawiający zapewni komputer o odpowiednich parametrach wraz oprogramowaniem dla monitorowania i kontroli pracy kompostowni?
  Odpowiedź
  Komputer o odpowiednich parametrach wraz z oprogramowaniem, w tym oprogramowaniem technologicznym, powinien być zapewniony przez Wykonawcę.
 20. W związku z brakiem informacji o rodzaju nawierzchni placu na biofiltr, zwracamy się o podanie wymaganej nawierzchni wraz z jej konstrukcją.
  Odpowiedź
  Nawierzchnię placu pod biofiltr należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym i w uzgodnieniu z autorami projektu budowlanego oraz dostawcami technologii.
 21. Zamawiający wymaga wykonania zjazdu z istniejącej drogi na plac przy projektowanych tunelach kompostowni oraz plac stabilizacji i magazynowania kompostu z nawierzchni bitumicznej. Ze względu na zdecydowaną przewagę powierzchni o nawierzchni betonowej Wykonawca zwraca się o zmianę nawierzchni powyższego wjazdu na nawierzchnię betonową o podbudowie jak dla placu kompostowego. Nawierzchnia betonowa posiada parametry nie gorsze od nawierzchni bitumicznej a na łukach dróg jest znacznie odporniejsza na tzw. ścinanie zwłaszcza przy ruchu ciężkim. Powyższa zmiana wpłynie też korzystnie na obniżenie kosztów tego zakresu robót.
  Odpowiedź
  Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę pod warunkiem zastosowania parametrów warstwy betonowej jak dla placu kompostowego.
 22. Wykonawca zwraca się o możliwość wykonania technologii kompostowania z układem napowietrzania odciągającym powietrze przez pryzmę. Rozwiązanie takie zapobiega emisji zapachów powstających w procesie kompostowania, ponieważ powietrze procesowe jest bezpośrednio kierowane do biofiltra, w którym następuje jego deodoryzacja oraz utrzymane jest podciśnienie wewnątrz bioreaktora (tunelu).
  Odpowiedź
  Zamawiający nie wyraża zgody.
  Wymagane parametry techniczne, cechy jakościowe oraz parametry użytkowe i funkcjonalne dla instalacji równoważnej instalacji, dla której Zamawiający posiada projekt budowlany zostały wskazane w SIWZ.
 23. Czy Wykonawca ma w ofercie ująć koszty badań parametrów kompostowanego materiału na etapie rozruchu technologicznego?
  Odpowiedź
  Tak, w zakresie podstawowym, który określa poniższa tabela.
 24. Wykonawca w wyniku przeprowadzonego rozruchu technologicznego ma uzyskać materiał spełniający wymogi nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin według obowiązujących przepisów, w przypadku braku takiej możliwości powinien posiadać parametry kompostu nieodpowiadającego wymaganiom. Zwracamy się o jednoznaczne określenie wymaganych parametrów uzyskanego materiału.
  Odpowiedź
  Uzyskany po procesie materiał w pierwszej kolejności powinien posiadać parametry kwalifikujące go jako nawóz lub środek wspomagający uprawę roślin zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2007 r., nr 147, póz. 1033, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2008, Nr 119, póz. 765, z późn. zm.). W przypadku nie spełnienia ww. wymagań uzyskany w procesie materiał powinien posiadać parametry kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nienadającego się do wykorzystania) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.09.2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. 2012, póz. 1052).
 25. Czy na terenie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane są drzewa i krzewy przewidziane do wycinki?
  Odpowiedź
  Na terenie przewidzianym pod inwestycję nie są zlokalizowane drzewa i krzewy przewidziane do wycinki. Zaleca się wizję w terenie.
 26. Czy Zamawiający dysponuje ewentualną inwentaryzacją zieleni? Jeżeli tak, występujemy o udostępnienie materiałów będących w posiadaniu Zamawiającego niezbędnych oferentom do prawidłowej oceny i wyceny tego zakresu prac. Kto będzie ponosił koszty ewentualnego uzyskania decyzji administracyjnych i opłat administracyjnych za wycinkę zieleni oraz kto będzie ponosił koszty jej (wycinki) wykonania?
  Odpowiedź
  Na terenie przewidzianym pod inwestycję nie są zlokalizowane drzewa i krzewy przewidziane do wycinki. Zaleca się wizję w terenie.
 27. Zamawiający w specyfikacji technicznej instalacji równoważnej wymaga oczyszczania powietrza przez biofiltrację wraz z zintegrowaną lub niezależną płuczką, zwracamy się o podanie parametrów technicznych wymaganego urządzenia co umożliwi prawidłowe jego dobranie i wycenę.
  Odpowiedź
  W zakresie biofiltracji wraz z zintegrowaną lub niezależną płuczką zgodnie z SIWZ za instalację równoważną instalacji, dla której Zamawiający posiada projekt budowlany zostanie uznana tylko ta, która spełni co najmniej następujące wymagane parametry techniczne, cechy jakościowe oraz parametry użytkowe i funkcjonalne: - złoże filtracyjne w biofiltrze powinno być wykonane ze skalibrowanych materiałów organicznych, których wymiana nie powinna być konieczna w ciągu pierwszych 5 lat należy zapewnić minimalny 20 sekundowy średni czas styku powietrza procesowego ze złożem biofiltra Mając na uwadze powyższe Wykonawca dobierając i wyceniając urządzenie powinien wziąć pod uwagę konieczność spełnienia co najmniej ww. wymaganych parametrów technicznych, cech jakościowych oraz parametrów użytkowych i funkcjonalnych.
 28. Zamawiający w załączniku nr 7 pkt B2.5 wymaga wykonania zieleni izolacyjnej, ze względu na rodzaj przetargu „wybuduj" zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt zieleni zawierającej szczegóły dotyczące pąsu zieleni i jej przekazanie Wykonawcy.
  Odpowiedź
  Wytyczne w zakresie wykonania zieleni izolacyjnej zawarto w załączniku nr 7 do SIWZ. Planowana całkowita powierzchnia pasa zieleni izolacyjnej wynosi ok. 1 100 m2. Do SIWZ dołącza się mapę przedstawiającą lokalizację pasa zieleni izolacyjnej.
 29. Czy Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu postępowania zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie?
  Odpowiedź
  Tak
 30. Czy Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu postępowania zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji i ująć jego koszty w ofercie?
  Odpowiedź
  Tak
 31. Zwracamy się o jednoznaczne określenie podstawy wyceny przedmiotu postępowania. Z uwagi na formułę przetargu „wykonaj", Zamawiający ma obowiązek przekazać Wykonawcom kompletną dokumentację projektową, która pozwoli na przygotowanie porównywalnych ofert. Za wszelkie braki i błędy odpowiedzialność ponosi projektant oraz Zamawiający, który zlecił i odebrał taki projekt. Wykonawca zwraca się o przekazanie wszelkiej dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego, która pozwoli na przygotowanie kompletnych ofert spełniających wymogi SIWZ i oczekiwania Zamawiającego jak również umożliwi poprawne wykonanie robót.
  Odpowiedź
  Dokumentacja dla przedmiotowej instalacji będąca w posiadaniu Zamawiającego została udostępniona wraz z pozwoleniem na budowę w celu przygotowania kompletnych ofert.