Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Instalacja grzewcza
MZK

Polanica-Zdrój, dn. 27.10.2014 r.

ZAWIADOMIENIE
W SPRAWIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000, na podstawie art. 91 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. Z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie instalacji grzewczej w budynku administracyjno-socjalnym, hali oraz garażach bazy Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. przy ul. Polnej 1 w Polanicy-Zdroju”.

I. INFORMACJE OGÓLNE
W terminie składania ofert, tj. do dnia 27.10.2014 r., godz. 09:00 do Sekretariatu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, wpłynęła 1 (jedna) oferta.
Otwarcie odbyło się w tym samym dniu o godz. 09:30
Z udziału w postępowaniu nie odrzucono ofert w trybie art. 89 ust. 1 ustawy PZP.

II. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
W wyniku oceny oferty dokonanej w oparciu o przyjęte kryterium (cena NETTO – 100 %) Zamawiający udziela zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu następującym Oferentom:


Numer
oferty
 
Nazwa wykonawcyWartość zadaniaKryterium ocenyCena [pkt]
1SANITERM
Marek Nowak
ul. Łąkowa 4/1, 57-320 Polanica-Zdrój
193 464,32 zł
NETTO
Cena100

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętego w przedmiotowym postępowaniu (cena NETTO – 100 pkt).

Powyższe zawiadomienia, w stosunku do Wykonawców, których ofertę wybrano jest jednocześnie zawiadomieniem o wyborze oferty i zaproszeniem do zawarcia umowy. Na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” Komisja przetargowa proponuje przesłanie umowy na realizacje usług według zaproponowanych warunków w ofercie przetargowej na adres: Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój.

MZK

Polanica-Zdrój, 20.10.2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000

Ogłasza wszczęcie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Wykonanie instalacji grzewczej w budynku administracyjno-socjalnym, hali oraz garażach bazy Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. przy ul. Polnej 1 w Polanicy-Zdroju”

 1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
  • demontaż istniejącej instalacji wraz z armaturą
  • wykonanie przebić przez strop i ściany dla prowadzenia przewodów
  • zamurowanie przebić
  • wykonanie rozprowadzenia przewodów poziomych i pionowych
  • montaż grzejników (grzejniki zasilane bocznie i oddolnie z zaworami termostatycznymi i odpowietrznikami)
  • zamontowania głowic termostatycznych
  • zamontowanie armatury – odpowietrzników automatycznych
  • izolacja termiczna przewodów
  • próba hydrauliczna instalacji
 3. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację niniejszego zadania
 4. Termin wykonania umowy
  Termin realizacji zamówienia: 90 dni od daty zawarcia umowy
  • Oferty należy złożyć do dnia 27.10.2014 r. do godz. 09:00 w sekretariacie:
   MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
   ul. Spacerowa 2
   57-320 Polanica-Zdrój
  • Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 09:30
  • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert
  • Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej ani ofert częściowych. Nie przewiduje się zwołania zebrania wykonawców. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją
   Warunkami udziału w przetargu są: spełnianie wymogów określonych w art. 22 ust. 1, nie podleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) oraz spełnianie wszystkich warunków zamówienia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełnienia tych warunków dokonana zostanie poprzez sprawdzenie kompletności i wiarygodności wymaganych dokumentów, załączonych do oferty
 5. Kryteria oceny ofert:cena 100%
 6. Informacje dotyczące SIWZ
  Dokładne informacje dotyczące realizacji zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, zamówić pisemnie drogą pocztową lub pobrać ze strony internetowej mzk-polanica.pl
 7. Do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień upoważnieni są:

  Tomasz Bloch tel. 74 868 14 84
  Ryszard Lis tel. 74 865 17 82

  codziennie w dni robocze w godz. 7:00-15:00

Prezes Zarządu
( — )
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. SIWZ - wykonanie instalacji grzewczej