Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Ubezpieczenie mienia i OC
MZK

Polanica-Zdrój, 05.02.2016 r.

ZAWIADOMIENIE
W SPRAWIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000, na podstawie art. 91 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy "Prawo zamówień publicznych" na
"Ubezpieczenie od zdarzeń losowych majątku spółki i majątku dzierżawionego od gminy Polanica-Zdrój
oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów PC, AC, NNW
"

I. INFORMACJE OGÓLNE
W terminie składania ofert, tj. do dnia 04.02.2016 r., godz. 13:00 do Sekretariatu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, wpłynęła 1 oferta.
Otwarcie odbyło się w tym samym dniu o godz. 13:15.
Z udziału w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty w trybie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

II. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
W wyniku oceny oferty dokonanej w oparciu o przyjęte kryterium (Wartość/cena brutto zamówienia ogółem - 80% Dodatkowe klauzule, rozszerzenia i produkty ubezpieczeniowe - 20%). Zamawiający udziela zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu następującemu Wykonawcy:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział Radom
ul. Wolność 8
26-600 Radom

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętego w przedmiotowym postępowaniu (cena BRUTTO – 80 pkt , dodatkowe klauzule, rozszerzenia i produkty ubezpieczeniowe 6 pkt).

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OFERTY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT


Numer
oferty
 
Wykonawcy, którzy złożyli ofertęPunktacja uzyskana
od wszystkich członków komisji przetargowej
1InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział Radom
ul. Wolność 8, 26-600 Radom
Cena 80% - 80 pkt
Dodatkowe klauzule, rozszerzenia
i produkty ubezpieczeniowe 20% - 6 pkt
Ogółem - 86 pkt

Powyższe zawiadomienia, w stosunku do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jest jednocześnie zawiadomieniem o wyborze oferty i zaproszeniem do zawarcia umowy. Na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” Komisja przetargowa proponuje przesłanie umowy na realizację usługi na kwotę 339 764,00 zł BRUTTO według zaproponowanych warunków w ofercie przetargowej na adres: Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój.

MZK

Polanica-Zdrój, 22.01.2016 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
(PRZY UDZIALE BROKERA - T.C.A Edyta Kotlimowska Broker ubezpieczeniowy z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 13/6)
NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O.

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm)

Podstawa prawna
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164ze zm.), zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skrócie „ustawą” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej

 1. Tryb udzielania zamówienia
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 ze zm.)
 2. Opis przedmiotu zamówienia
  • Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66 51 00 00-8 Usługi Ubezpieczeniowe
  • Ubezpieczający/Ubezpieczony:
   Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
   57-320 Polanica-Zdrój, ul. Spacerowa 2
   NIP 8831771000
   Regon 020206230
   PKD podstawowe: 36.00 Z, 37.00 Z, 81.29 Z, 38.11 Z, 68.32 Z, 52.21 Z
  • Przedmiotem ubezpieczenia jest
   UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O.
   Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie od następujących ryzyk:
   — Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych
   — Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz dewastacja
   — Ubezpieczenie szyb od stłuczenia
   — Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
   — Ubezpieczenie maszyny na warunkach maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk
   — Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
   — Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości
   — Ubezpieczenia komunikacyjne
 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
  • Termin wykonania zamówienia: 14 lutego 2016 r. – 13 lutego 2018 r.
  • Okres obowiązywania umowy dzieli się na 2 dwunastomiesięczne okresy ubezpieczeniowe:
     - I okres od dnia 14.02.2016r. do 13.02.2017 r.
     - II okres od dnia 14.02.2017r. do 13.02.2018 r.
  • W ramach umowy Wykonawca wystawi polisy potwierdzające zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia.
 4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
  • Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
   a) spełniają warunki dotyczące:
   — posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) – wydane w zakresie grup i rodzajów ubezpieczeń objętych zamówieniem
   — posiadania wiedzy i doświadczenia – zamawiający nie konkretyzuje tego warunku
   — dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- zamawiający nie konkretyzuje tego warunku
   — sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie konkretyzuje tego warunku
   b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy .
  • Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Rozdziale VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia.

   Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

   Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy.

  • Jeżeli wykonawca powołuje się na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy przy wykazywaniu spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 5. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
 6. Opis kryteriów oceny ofert:
  Wartość/cena brutto zamówienia ogółem - 80%
  Dodatkowe klauzule, rozszerzenia i produkty ubezpieczeniowe – 20%
 7. Miejsce i termin składnia i otwarcia ofert
  • Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego przy ul. Spacerowej 2 w Polanicy-Zdroju, sekretariat
    w terminie do dnia 04.02.2016 r., do godziny 13.00.

   Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (może być pieczęć) oraz opisane:
   OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
   MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O.
   (Nie otwierać przed dniem 04.02.2016 r. godz. 13.15)
   .
  • Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
  • Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi zostać złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” i z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
  • Wykonawca ma prawo przed upływem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane dopiskiem "WYCOFANE" zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania po publicznej sesji otwarcia ofert.
  • Miejscem otwarcia ofert siedziba Zamawiającego przy ul. Spacerowej 2 w Polanicy-Zdrój, sala konferencyjna - parter
   Terminem otwarcia ofert jest dzień 04.02.2016 r., godzina 13.15
   .
 8. Termin związania ofertą
  • Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
  • Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
  • Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć okres związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
  • Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie.
 9. Osobą (osobami) uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
  w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - BROKER - Edyta Kotlimowska - faks 48 362 34 38, edyta.kotlimowska@tca-broker.pl
  w sprawach dotyczących procedury - Anna Nurzyńska - faks 74 865 17 77, anna.nurzynska@mzk-polanica.pl

Prezes Zarządu
( — )
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. SIWZ ubezpieczenie mienia i OC

Zapytanie z dnia 29.01.2016 r.

Dot. dodatkowych informacji do SIWZ na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

 1. Czy Zamawiający zgłosił do ubezpieczenia budynki, które są nieeksploatowane (pustostany).
 2. Proszę o wprowadzenie wyłączenia "Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane lub wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zakaźnej encefalopatii gąbczastej (TSE), w tym encefalopatii gąbczastej bydła (BSE) czy choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) oraz wirusa HIV".
 3. Proszę o wprowadzenie zapisu "w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Zakładów Ubezpieczeń".
 4. Proszę o informację iloma wspólnotami w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości zarządza MZK w Polanicy-Zdroju.
 5. Proszę o wprowadzenie limitu na katastrofę budowlaną 5.OOO.OOO zł.
 6. Proszę o doprecyzowanie czy roboty budowlano montażowe mają być wprowadzone z limitem odpowiedzialności 500.000,- zł czy 1.000.000,- zł (inny zapis str. 6 SIWZ, inny str. 17 SIWZ).
 7. Proszę o obniżenie limitu w klauzli szkodników do kwoty 10.000 zł lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.
 8. Czy w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma być odpowiedzialność za Szkody środowiskowe powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych.
Odpowiedź
 1. Wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się dwa budynki - pustostany: ul. Zdrojowa 2 i ul. Lipowa 2.
 2. Wyrażamy zgodę na wprowadzenie powyższych zapisów.
 3. Wyrażamy zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu.
 4. MZK w Polanicy-Zdroju zarządza 92 Wspólnotami Mieszkaniowymi.
 5. Wyrażamy zgodę na wprowadzenie limitu 5 000 000,- zł dla ryzyka katastrofy budowlanej.
 6. Dla klauzuli robót budowlano–montażowych wprowadzamy limit 1 000 000,- zł.
 7. Wyrażamy zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli szkodników do 10 000,- zł.
 8. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma być włączona odpowiedzialność za szkody środowiskowe powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych.

Zapytanie z dnia 01.02.2016 r.

Dot. dodatkowych informacji do SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenia MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O.

 1. Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela.
 2. Proszę o dodatkowe informacji o zabezpieczeniach p. pożarowych dla sortowni odpadów.
 3. Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie w odniesieniu do sortowni odpadów franszyzy redukcyjnej 10% wysokości szkody nie mniej niż 1.000 zł dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy.
 4. Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wysokości szkody nie mniej niż 1.000 zł dla ryzyka powodzi.
 5. Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie dla katastrofy budowlanej limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
 6. Proszę o obniżenie limitu do wysokości 5.000 zł dla klauzuli szkodników.
 7. Proszę o wyjaśnienie wysokości limitu w klauzuli drobnych robót budowlano–montażowych – w zakresie ubezpieczenia na str. 6 jest limit 500.000 zł, a w treści klauzuli na str. 17 – 1.000.000 zł.
 8. Proszę o podanie prawidłowej podstawy prawnej przy obowiązkowym ubezpieczeniu oc zarządcy nieruchomości.
Odpowiedź
 1. Wyrażamy zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu.
 2. Brak dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku sortowni, budynek jest wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy.
 3. Wyrażamy zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wysokości szkody nie mniej niż 1 000,- zł dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy dla sortowni.
 4. Wyrażamy zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla 10% wysokości szkody nie mniej niż 1 000 zł dla ryzyka powodzi.
 5. Wyrażamy zgodę na wprowadzenie limitu 5 000 000,- zł dla ryzyka katastrofy budowlanej.
 6. Nie. Limit odpowiedzialności dla klauzuli szkodników wynosi do 10 000,- zł.
 7. Dla klauzuli robót budowlano–montażowych wprowadzamy limit 1 000 000,- zł.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz.U. 2013 poz. 1616).