Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Zakup śmieciarki
MZK

Polanica-Zdrój, dnia 03.11.2016 r.

ZAWIADOMIENIE
W SPRAWIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000, na podstawie art. 91 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” Zamawiający zawiadamia Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na.:

Dostawę, w ramach leasingu operacyjnego, z opcją wykupu samochodu fabrycznie nowego z zabudową specjalistyczną wraz z myjką do ciśnieniowego mycia pojemników, zabudowaną na zabudowie śmieciarki, do zbierania i wywozu odpadów komunalnych, na podwoziu dwuosiowym o DMC 18000 kg, o pojemności skrzyni ładunkowej na odpady 16m³

I. INFORMACJE OGÓLNE
W terminie składania ofert, tj. do dnia 02.11.2016r., godz. 11:00 do Sekretariatu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, wpłynęła 1 (jedna) oferta.
Otwarcie odbyło się w tym samym dniu o godz. 11:15.
Z udziału w postępowaniu nie odrzucono ofert w trybie art. 89 ust. 1 ustawy PZP.

II. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
W wyniku oceny oferty dokonanej w oparciu o przyjęte kryterium (cena brutto – 100 %) Zamawiający udziela zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu następującym Oferentom:


Numer
oferty
 
Nazwa wykonawcyWartość zadaniaKryterium ocenyCena [pkt]
1Konsorcjum Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław
oraz
Stal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Pomiechowska 49 lok.12, 04-694 Warszawa,
którego liderem jest EFL S.A.
716 530,73 zł
NETTO
cena100

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętego w przedmiotowym postępowaniu (cena – 100 pkt).
Powyższe zawiadomienia, w stosunku do Wykonawców, których ofertę wybrano jest jednocześnie zawiadomieniem o wyborze oferty i zaproszeniem do zawarcia umowy. Na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” Komisja przetargowa proponuje przesłanie umowy na realizacje usług według zaproponowanych warunków w ofercie przetargowej na adres: Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój.

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

MZK

Polanica-Zdrój, 25.10.2016 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000. Ogłasza wszczęcie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa, w ramach leasingu operacyjnego, z opcją wykupu samochodu fabrycznie nowego z zabudową specjalistyczną wraz z myjką do ciśnieniowego mycia pojemników, zabudowaną na zabudowie śmieciarki, do zbierania i wywozu odpadów komunalnych, na podwoziu dwuosiowym o DMC 18000 kg, o pojemności skrzyni ładunkowej na odpady 16m³

 1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu z zabudową skrzyniową i tylnym urządzeniem załadowczym, wraz z myjką do ciśnieniowego mycia pojemników, zabudowaną na zabudowie śmieciarki, przeznaczonego do zbierania stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych – wyprodukowanego w 2016 roku – DMC 18000kg.
  • Pojazd do transportu odpadów » kod CPV 34 14 45 10-6
  • Pojazd do zbierania odpadów » kod CPV34 14 45 11-3
 3. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
  Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację niniejszego zadania.
 4. Termin wykonania umowy.
  Termin realizacji zamówienia: 15.12.2016r.
  • Ofertę należy złożyć do dnia 02.11.2016r. do godz.11:00 w sekretariacie:
   MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
   ul. Spacerowa 2
   57-320 Polanica-Zdrój
  • Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11:15.
  • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
  • Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej ani ofert częściowych. Nie przewiduje się zwołania zabrania wykonawców. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
  Warunkami udziału w przetargu są: spełnianie wymogów określonych w art. 22 ust. 1, nie podleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) oraz spełnianie wszystkich warunków zamówienia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełnienia tych warunków dokonana zostanie poprzez sprawdzenie kompletności i wiarygodności wymaganych dokumentów, załączonych do oferty.
 5. Kryteria oceny ofert:
  — cena 100%
 6. Informacje dotyczące SIWZ.
  Dokładne informacje dotyczące realizacji zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, zamówić pisemnie drogą pocztową lub pobrać ze strony internetowej: mzk-polanica.pl
 7. Do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień upoważniony jest:
  w zakresie przedmiotu zamówienia Zbigniew Grochowski tel. 74 868 14 84, kom. 605 427 732.

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5w2

Zapytanie 1 z dnia 25.10.2016 r.

 1. Zamawiający wskazał, że czas trwania umowy powinien wynosić 60 miesięcy. Uprzejmie informuję, że w l. operacyjnym występuje o jedną ratę mniej niż faktycznie trwa umowa. W umowie trwającej 60 miesięcy Zamawiający uiści zatem 59 rat. Dodatkową opłatą, ale nie ratą leasingową, jest czynsz inicjalny. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem z ostatnią ratą. Proszę o akceptację takiego sposobu kalkulacji oferty i korektę formularz ofertowego w taki sposób, by znalazła się w nim liczba 59 rat.
 2. Czy Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu? Koszt ten przewidywany jest corocznie uchwałą rady danej gminy. Z góry więc nie można przewidzieć jego kosztu w czasie trwania umowy leasingu. Ponoszenie jej przez Zamawiającego jest zgodne z kodeksową regulacją, która wskazuje, że ciężary i podatki związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu ponosi korzystający
 3. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Koszt ten może być doliczony do ogólnej wartości składanej oferty, Zamawiający będzie zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem i posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi korzystający.
 4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie transakcji wekslem własnym in blanco?
 5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i prowizji, zgodnie z której postanowieniami, jeżeli Zamawiający złoży wniosek o wykonanie niestandardowej obsługi umowy lub też jeżeli Zamawiający spóźniał się będzie z płatnościami to obowiązany będzie do zapłaty określonych w tabeli opłat i prowizji opłat. Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie prawidłowo realizowana. Nie możemy się zgodzić na brak opłat za czynności jakie podejmujemy w wyniku nienależytej realizacji umowy przez klienta lub na jego wyraźny wniosek, ponieważ Wykonawca z tego powodu ponosiłby koszty jakie nie miałyby pokrycia.
 6. Zamawiający wskazał, iż po upływie okresu 60 miesięcy Wykonawca przeniesie na Zamawiającego własność przedmiotu umowy za cenę odpowiadającą 6% wartości pojazdu. Uprzejmie informuję, że zgodnie z naszymi procedurami zakończenie Umowy leasingu przebiega inaczej od sposobu wskazanego w SIWZ. Zamawiający (Leasingobiorca), o ile chce dokonać wykupu leasingowanego sprzętu, uiszcza wartość wykupu (depozytu) wraz z ostatnią ratą leasingową. Po zaksięgowaniu tej wpłaty Leasingobiorca otrzymuje stosowną fakturę zakupu oraz umowę sprzedaży. W sytuacji, gdy Leasingobiorca nie zamierza skorzystać z opcji wykupu, uiszcza jedynie wartość raty, a sprzęt zwraca Leasingodawcy. Proszę o zaakceptowanie takiego scenariusza działania oraz zapisów.
 7. Zamawiający wskazał, iż może rozwiązać umowę w przypadku nieprzestrzegania przez wykonawcę istotnych postanowień umowy. Uprzejmie informuję, że zapis taki jest nie do zaakceptowania przez wykonawcę zamówienia. Jest on zbyt ogólny. Zgodnie z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, art. 7098 § 4 i 5, korzystający (zamawiający) może żądać odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, jeżeli uprawnienie finansującego do odstąpienia wynika z przepisów prawa lub umowy ze zbywcą. Bez zgłoszenia żądania przez korzystającego finansujący nie może odstąpić od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy. W razie odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, umowa leasingu wygasa. Finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze zbywcą. Jedynie więc taki wariant przewidziany w kodeksie pozwala na wypowiedzenie umowy dostawcy sprzętu, a tym samym na rozwiązanie umowy leasingowej. Prosimy zatem o stosowną modyfikację w tym zakresie SIWZ i konkretne wskazanie, w jakich wypadkach Zamawiającemu przysługuje wypowiedzenie umowy z tytułu jej nieprzestrzegania.
 8. Zamawiający wskazał, że dokona opłaty wstępnej w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu umowy. Uprzejmie informuję, że wartość opłaty wstępnej pomniejsza wartość udzielonego Zamawiającemu kredytu i powinna być uiszczony w terminie nie późniejszym jak 7 dni od daty zawarcia Umowy Leasingu. Proszę zatem o modyfikację SIWZ w tym zakresie i dopuszczenie płatności opłaty wstępnej w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy leasingu.
 9. Zamawiający wskazał że zapłata wynagrodzenia będzie następowała nie wcześniej niż po 15 dniu kalendarzowym danego miesiąca. Uprzejmie informuję, że leasingobiorca dokonuje płatności na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingu, a nie na podstawie faktur VAT. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy. Proszę o dopuszczenie regulowania wszelkich płatności na podstawie harmonogramu. Faktury emitowane są na 21 dni przed terminem płatności i niezwłocznie wysyłane do leasingobiorcy listem zwykłym, na co również wskazuje Zamawiający. Rozwiązanie to tym bardziej wydaje się zasadne, że oferta będzie kalkulowana na stopie stałej, a więc wysokości rat nie będzie ulegała zmianom
 10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 08.11.2016 r. Złożenie oferty w terminie do 02.11.2016 r. nie jest możliwe przy pojawiających się wątpliwościach i konieczności uzyskania na nie odpowiedzi.
Odpowiedź
 1. Zgoda
 2. Tak
 3. Tak
 4. Tak
 5. Tak
 6. Akceptujemy
 7. Skreśla się w SIWZ punkty 22.4.10 i 22.4.11
 8. Zgoda
 9. Zgoda
 10. Nie wyrażamy zgody

Zapytanie 2 z dnia 25.10.2016 r.
 1. Zwracamy się o doprecyzowanie zapisów dot. wartości wykupu sprzętu. W pkt. 3.3 SIWZ Zamawiający wskazuje wykup pojazdu w wysokości 5%, natomiast w warunkach umowy pkt. 22.4.8 Zamawiający wskazuje wykup w wysokości 6% wartości pojazdu.
Odpowiedź
 1. Prawidłowo 5% - poprawka uwzględniona w SIWZ.

Zmiana 1 z dnia 25.10.2016 r.
 1. Zmieniona zostaje treść Załącznika nr 5 do SIWZ - aktualny Załącznik nr 5w2.