Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Zakup materiałów
MZK

Polanica-Zdrój, 02.12.2016 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów instalacyjnych dla następujących zdań inwestycyjnych realizowanych na terenie Polanicy Zdroju:

- modernizacja sieci wodociągowej w ul. Kruczkowskiego
- modernizacja sieci wodociągowej w ul. Mariańskiej
- modernizacja sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej, S. Żeromskiego, T. Kościuszki
- remont kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej


Zestawienie zamawianych materiałów w załączniku nr 1

 1. Istotne dla stron warunki realizacji zamówienia:
  • termin realizacji dostaw materiałów : do 30 marca 2017 r.
  • data wystawienia faktur : do 30 grudnia 2016 r.
  • warunki płatności: - wskazać liczę dni od daty wystawienia faktury
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 12.12.2016 r. w formie:
  • pisemnej (osobiście, listownie) w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres
   Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o.
   ul. Spacerowa 2
   57-320 Polanica Zdrój
   oznakowanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz dopiskiem: „Oferta na: (nazwa zadania) ”
  • w wersji elektronicznej na e-mail mzk@mzk-polanica.pl
  • oferta powinna zawierać:
   - nazwę, siedzibę, nr telefonu/fax, nr NIP, nr REGON Dostawcy
   - zaoferowaną cenę za dostarczone materiały (loko plac budowy) w zestawieniu dla każdego zadania osobno
   - proponowany termin płatności liczony od dnia wystawienia faktury
   - imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Dostawcy
 3. Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:
  Marcin Moskal - dyrektor ds. technicznych Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju
  e-mail marcin.moskal@mzk-polanica.pl
  tel. 607580404

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Załącznik nr 1