Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Obsługa bankowo-kasowa
MZK

Polanica-Zdrój, dnia 13.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE
W SPRAWIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000, na podstawie art. 91 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn.:
„Kompleksowa obsługa bankowo-kasowa
Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
wraz z kredytem w rachunku bieżącym”

I. INFORMACJE OGÓLNE
W terminie składania ofert, tj. do dnia 29.03.2017 r., godz. 11:00 do Sekretariatu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, wpłynęły 3 oferty.
Otwarcie odbyło się w tym samym dniu o godz. 11:15.
Z udziału w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty w trybie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

II. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
W wyniku oceny oferty dokonanej w oparciu o przyjęte kryterium (Suma opłat wynikająca z formularza – 50%, cena za gotówkę – 30% oraz cena za kredyt - 20%). Zamawiający udziela zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu następującemu Wykonawcy:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Regionalne Centrum Korporacyjne w Opolu
ul. Horoszkiewicza 6
45-301 Opole


Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętego w przedmiotowym postępowaniu (Suma opłat wynikająca z formularza – 50%, cena za gotówkę – 30% oraz cena za kredyt - 20%).

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OFERTY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT

Streszczenie oceny i porównanie ofert

Numer
oferty
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę 
Suma opłat
wynikająca
z formularza
50%
 
Cena za
gotówkę
30%
Cena za
kredyt
20%
Łączna
punktacja
oferty
[pkt]
1Bank Spółdzielczy w Kłodzku
pl. Bolesława Chrobrego 4
57-300 Kłodzko
5,00,30,25,5
2Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A
Regionalne Centrum Korporacyjne w Opolu
ul. Horoszkiewicza 6
45-301 Opole
2,53,02,07,5
3Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Makroregionalne Centrum Korporacyjne we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
50-059 Wrocław
0,53,01,04,5

Powyższe zawiadomienie, w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została wybrana jest jednocześnie zawiadomieniem o wyborze oferty i zaproszeniem do zawarcia umowy. Pozostałym Oferentom dziękujemy za udział w przetargu.
Na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” Komisja przetargowa prosi o przesłanie umowy na realizację usługi według podanych warunków w ofercie przetargowej na adres: Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój.

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

MZK

Polanica-Zdrój, 29.03.2017 r.

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. • ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że:

 1. Zamawiający przewidział na wykonanie zadania kwotę 277.700 zł
 2. Oferty złożyli:
  • Bank Spółdzielczy w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 4 – cena oferty 160.980 zł
  • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Opolu, ul Horoszkiewicza 6 – cena oferty 155.600 zł
  • Polska Kasa Opieki SA Makroregionalne Centrum Korporacyjne we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 36 – cena oferty 295.450 zł

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

MZK

Polanica-Zdrój, 27.02.2017 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZMIANY 02.03.2017 r. - termin składania i otwarcia ofert

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230

Ogłasza na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.) przetarg nieograniczony na zadanie:

"Kompleksowa obsługa bankowo-kasowa
Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
wraz z kredytem w rachunku bieżącym"

Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Polanicy-Zdroju, ul. Spacerowa 2 w sekretariacie, upływa dnia 24.03.2017 r.29.03.2017 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.03.2017 r.29.03.2017 r. o godz. 11:15.

Termin realizacji zamówienia – 5 lat od daty zawarcia umowy.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ww. ustawy.

Komisja przetargowa dokona sprawdzenia spełnienia ww. warunków przez oferentów na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.

Dokładne informacje dotyczące realizacji zamówienia publicznego zawarte są w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, zamówić pisemnie drogą pocztową lub pobrać na stronie internetowej: mzk-polanica.pl

Do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień upoważniona jest:
Anna Nurzyńska – pokój nr 5, tel. 74 865 17 83 codziennie w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 15:00.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 1. suma opłat wynikająca z formularza wyceny oferty 50% (CB),
 2. oferowana cena za przyjęcie od osób fizycznych wpłaty gotówkowej 30% (CG),
 3. cena brutto kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 400.000,00 zł przy założeniu pełnego wykorzystania kredytu przez cały okres trwania umowy, tj. 5 lat 20% (CK).

Termin związania ofertą 30 dni począwszy od dnia otwarcia ofert.

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 2. Bilans 2013
 3. Bilans 2014
 4. Bilans 2015
 5. Zaświadczenie z US
 6. Zaświadczenie z ZUS
 7. Załącznik nr 1 do SIWZ w formacie doc
 8. Załącznik nr 2 do SIWZ w formacie doc
 9. Załącznik nr 3 do SIWZ w formacie doc
 10. Sprawozdanie F-01 za rok 2016
 11. Uchwała ZZW - zatwierdzenie sprawozdania finansowego
 12. Uchwała ZZW - podział zysków
 13. Akt założycielski Umowa Spół 04.05.2016

Polanica-Zdrój, 01.03.2017 r.

ANEKS Nr 1
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na zadanie:
"Kompleksowa obsługa bankowo-kasowa
Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
wraz z kredytem w rachunku bieżącym”

 1. W punkcie V. Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 1. podpunkt a) na końcu dodaje się kolejny myślnik o treści:
  „- przyjmowanie wpłat dokonywanych przez Zamawiającego bilonem o nominałach od 0,10 zł do 5,00 zł”
 2. W punkcie V. Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 3. dodaje się podpunkt f) o treści:
  „f) szacunkowa miesięczna wpłata bilonem wynosi 6.000 – 7.000 PLN.”
 3. Zmienia się załącznik nr 2 do SIWZ, a jego aktualną treść załącza się do niniejszego aneksu.

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

DOKUMENT DO POBRANIA
Załącznik nr 2 do SIWZ - NIEAKTUALNY


Polanica-Zdrój, 02.03.2017 r.

ANEKS Nr 2
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na zadanie:
"Kompleksowa obsługa bankowo-kasowa
Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
wraz z kredytem w rachunku bieżącym”

 1. W punkcie VIII. Opis sposobu przygotowania ofert punkt 8 otrzymuje brzmienie:
  „8. Ofertę składa się w zaklejonej kopercie, na której należy podać nazwę (firma) i adres (siedzibę) Wykonawcy oraz firmę Zamawiającego, a ponadto umieścić informację o następującej treści: „Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na kompleksową obsługę bankowo-kasową. Nie otwierać przed dniem 29.03.2017r. do godz. 11:15”.
 2. W punkcie X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Termin związania ofertą punktu 1 i 2 otrzymują brzmienie:
  „1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Polanicy-Zdroju, ul. Spacerowa 2 w sekretariacie w terminie do dnia 29.03.2017 r. do godz. 11:00.
  2. Oferty zostaną komisyjnie otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.03.2017r. o godzinie 11:15.”
 3. Zmienia się załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz wyceny oferty – wzór, a jego aktualną treść załącza się do niniejszego aneksu.

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

DOKUMENT DO POBRANIA
Załącznik nr 2 do SIWZ


ZAPYTANIA DO PRZETARGU


Zapytanie nr 1 z dnia 03.03.2017 r.

 1. Czy Zamawiający posiada aktualne zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i US ? Proszę o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej.
  Odpowiedź: zaświadczenia ZUS i US zostaną umieszczone na stronie internetowej w dniu 06.03.2017
 2. Czy Zamawiający korzysta z forfaitingu?
  Odpowiedź: nie
 3. Proszę o sprawozdanie finansowe roczne za 2016 wraz z informacja dodatkową i sprawdzaniem Zarządu (jeśli jest już gotowe). Prosimy o skan lub zamieszczenie na Państwa stronie internetowej.
  Odpowiedź: sprawozdanie roczne za 2016 nie jest gotowe. Termin jego złożenia upływa 31.03.2017r. Sprawozdanie nie będzie umieszczone na stronie internetowej.
 4. Czy dane roczne za 2016 są już zaudytowane? Prosimy o skan lub zamieszczenie na Państwa stronie internetowej.
  Odpowiedź: Sprawozdanie za rok 2016 nie podlega obowiązkowi badania.
 5. Czy Zamawiający pisząc ze zabezpieczeniem kredytu (w pkt. V.3. d)) będzie m.in. „oświadczenie o poddaniu się egzekucji” miał na myśli oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie świadczeń pieniężnych w trybie art. 777 k p c, w formie aktu notarialnego (jest to związane z kosztami notariusza).
  Odpowiedź: Forma oświadczenia jest zależna od wymogów Banku. Jeżeli Bank nie będzie żądał oświadczenia notarialnego, zabezpieczeniem może być oświadczenie podpisane w obecności przedstawiciela Banku.
 6. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby zabezpieczeniem kredytu był weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową i pełnomocnictwo do rachunków bankowych, (bez oświadczenia o poddaniu się egzekucji)?
  Odpowiedź: tak
 7. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby realizacja zleceń w systemie (dot. pkt. V.2), obciążenie i uznanie wierzyciela następowało najpóźniej następnego dnia roboczego. (Jest to uzależnione od godziny do której zostaną złożone dyspozycje i godzin kiedy odbywają się księgowania w innych bankach, a na to nie mamy wpływu)
  Odpowiedź: tak
 8. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia wykazu osób ( dot. pkt. VII.7.) osobowych)? (w okresie 5 lat mogą zmieniać się osoby na stanowiskach, poza tym ochrona danych)
  Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od żądania danych personalnych osób uczestniczących w realizacji zamówienia. Prosimy o podanie adresów (lokalizacji) oddziałów (placówek) które będą realizowały zamówienie.
 9. Proszę o zmieszczenie Załączników nr 1 , 2 i 3 do oferty do SIWZ w wersji word ,aby można było wpisać dane.
  Odpowiedź: Załączniki w wersji Word zostaną umieszczone na stronie w dniu 06.03.2017.

Zapytanie nr 2 z dnia 07.03.2017 r.

Proszę o informację odnośnie pkt XII. Istotne warunki umowy,
Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:
a) posiadania w granicach administracyjnych Miasta Polanicy-Zdroju – w okresie wykonywania zamówienia - siedziby lub oddziału (placówki) posiadającą własny numer rozliczeniowy – celem zapewnienia możliwości dostarczenia i odebrania dokumentów finansowych oraz zapewnić wykonywanie czynności związanych z obsługą bankowo-kasową Zamawiającego codziennie w godzinach od 09:00 do 16:00;
Co mamy rozumieć przez siedzibę/oddział/ placówkę posiadającą własny numer rozliczeniowy?

Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy posiadania w granicach administracyjnych Polanicy-Zdroju placówki, w której odbiorcy usług komunalnych będą mogli dokonywać wpłat gotówkowych za należności z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków, czynszów, odpadów komunalnych itp. usług świadczonych przez Zamawiającego, na rachunki Zamawiającego codziennie (w dni robocze) w godzinach minimum od 9:00 do 16:00, a Zamawiający będzie mógł za jej pośrednictwem utrzymywać kontakt z bankiem, przekazywać lub odbierać korespondencję, itp. Ponadto własny numer rozliczeniowy to w rozumieniu Zamawiającego ciąg 8 cyfr w numerach rachunków bankowych identyfikujących bank i jego placówkę.


Zapytanie nr 3 z dnia 13.03.2017 r.

 1. "Wykonawca zobowiązuje się do zapewnia możliwość udzielenia lub potwierdzenia gwarancji bankowych, po spełnieniu przez Zamawiającego wymogów banku istotnych do uzyskania gwarancji bankowych.- Czy wymogiem banku może być na przykład wpłata kaucji na rachunek, lub też posiadanie zdolności kredytowej?
  Odpowiedź: Zamawiający akceptuje posiadanie zdolności kredytowej jako wymogi banków istotnych do uzyskania gwarancji bankowych.
 2. Bank ma zapewnić kredyt w rachunku bieżącym na okres 5 lat. Czy w związku z tym spółka wyraża zgodę, aby kredyt był dostępny jedynie w przypadku, gdy zgodnie z procedurami obowiązującymi w naszym Banku zostanie potwierdzone, iż spółka posiada zdolność kredytową?
  Odpowiedź: Zamawiający udostępnił sprawozdania finansowe za lata 2013 – 2015, które przedstawią jego sytuację finansową. Bank na ich podstawie może wstępnie oszacować ryzyko udzielenia kredytu w rachunku bieżącym. Zamawiający zgodnie z punktem V. 3. f) SIWZ wyraża zgodę na coroczną ocenę jego sytuacji finansowej umożliwiającej ciągłe korzystanie z kredytu. Natomiast zgodnie z punktem V.5. SIWZ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
 3. Prośba o zaświadczenia z ZUS i US lub ewentualnie oświadczenie, iż spółka nie ma zaległości względem tych instytucji oraz instytucji finansowych
  Odpowiedź: Zaświadczenie ZUS i US są opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego jako załączniki do SIWZ.
 4. Prośba o przesłanie wstępnych sprawozdań finansowych na koniec 2016 r. oraz wzoru dub-a na lata 2014-2016 (posiadamy jedynie dane na 2015 r., na tej podstawie nie możemy dokonać oceny klienta)
  Odpowiedź: Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej sprawozdanie F-01 za rok 2016. Sprawozdanie finansowe wg zasad rachunkowości nie jest jeszcze gotowe.
 5. Prośba o uchwałę w zakresie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na 2015 r. oraz w zakresie podziału zysku oraz informację, czy sprawozdania finansowe były badane przez biegłego, jeżeli tak to prośba o opinię i raport z badania sprawozdania finansowego na 2015 r. (spółka nie musi mieć prowadzonego badania, ale może było dokonane)
  Odpowiedź: Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz podział zysku Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Sprawozdanie za rok 2015 nie było badane przez biegłego.

Zapytanie nr 4 z dnia 17.03.2017 r.

 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dostarczył aktualne na dzień podpisania umowy kredytu zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i US?
  Odpowiedź: TAK. Zamawiający wystąpi o wydanie nowych zaświadczeń o niezaleganiu do ZUS i US.

Zapytanie nr 5 z dnia 17.03.2017 r.

 1. Po konsultacji z Radcą Prawnym wskazane jest uzyskanie umowy spółki/statutu celem ustalenia, czy do zaciągnięcia zobowiązania objętego przetargiem nie jest wymagana zgoda korporacyjna.
  Odpowiedź: Aktualną umowę spółki umieszczamy na naszej stronie internetowej.
 2. Czy wyrażają Państwo zgodę by zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym był weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową?
  Odpowiedź: TAK. Taki sposób zabezpieczenia kredytu Zamawiający zaproponował w punkcie V. 3. d) SIWZ
 3. Czy zobowiązania wobec instytucji bankowych są regulowane terminowo?
  Odpowiedź: TAK
 4. Czy wykazywane przez spółkę należności dochodzone na drodze sądowej są do odzyskania. Jeżeli nie, to czy spółka będzie dokonywała w związku z powyższym odpisów. Prośba także o podanie największych dłużników, od których dochodzone są należności na drodze sądowej.
  Odpowiedź: Zadłużenia objęte postepowaniami sądowymi w zdecydowanej większości dotyczą osób fizycznych korzystających z usług świadczonych przez Zamawiającego. Ze względu na ochronę danych osobowych Zamawiający nie może podać danych tych dłużników. Spółka dokonuje odpisów wierzytelności nie zwindykowanych dopiero po uzyskaniu pewności, że nie ma żadnych możliwości odzyskania długu.
 5. Czy wyrażają Państwo zgodę na poniższy zapis w umowie kredytu:

  „1. Kwota wykorzystanego Kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej topy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero.

  2. Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 1M oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych, według notowania podanego w Tabeli kursów banku obowiązującej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane. W przypadku, gdy w danym dniu nie ogłoszono Tabeli kursów banku z notowaniem stawki WIBOR 1M, stosuje się stawkę WIBOR 1M podaną w ostatniej obowiązującej Tabeli kursów bank w dniu poprzedzającym ten dzień.

  3. W przypadku, gdy w dniu ustalenia stawki referencyjnej, o której mowa w ust. 2, będącej podstawą naliczenia odsetek w danym okresie obrachunkowym, bank nie będzie mógł ustalić tej stawki z przyczyn od siebie niezależnych, („Przypadek Destabilizacji”), Strony zobowiązują się podjąć następujące działania:
  • 1) bank niezwłocznie poinformuje Kredytobiorcę o zaistnieniu Przypadku Destabilizacji,
  • 2) bank oraz Kredytobiorca niezwłocznie przystąpią do negocjacji w celu uzgodnienia stawki referencyjnej innej niż stawka, o której mowa w ust. 2, przy czym do czasu uzgodnienia nowej stawki referencyjnej, przez okres trwania Przypadku Destabilizacji bank będzie zwolniony z obowiązku dokonywania wypłaty Kredytu,
  • 3) przez okres trwania Przypadku Destabilizacji, od kwoty wykorzystanego Kredytu naliczone zostaną odsetki w stosunku rocznym według stawki referencyjnej:
   • a) uzgodnionej między Kredytobiorcą a bankiem zgodnie z pkt. 2 albo
   • b) w przypadku, gdy w terminie 10 dni roboczych od daty poinformowania Kredytobiorcy przez bank o wystąpieniu Przypadku Destabilizacji, Strony nie uzgodnią nowej stawki referencyjnej – według stawki referencyjnej w wysokości ustalonej przez bank, uwzględniającej rzeczywisty koszt pozyskania depozytów niezbędnych do finansowania Kredytu, powiększonej o marżę banku, zgodnie z postanowieniami ust. 1,
  • 4) bank poinformuje niezwłocznie Kredytobiorcę pisemnie lub w formie elektronicznej, o stopie procentowej ustalonej zgodnie z pkt 3 lit. b),
  • 5) jeśli dla okresu obrachunkowego następującego po okresie, w odniesieniu do którego wystąpił Przypadek Destabilizacji, bank będzie mogła ustalić stawkę referencyjną zgodnie z ust. 2, stosuje się stawkę, o której mowa w ust. 2,
  • 6) jeśli dla okresu obrachunkowego następującego po okresie, w odniesieniu do którego wystąpił Przypadek Destabilizacji, stosuje się sposób postępowania wskazany w pkt 1 – 5.

  4. Marża banku jest stała w Okresie Kredytowania.

  5. Marża banku wynosi ...........”

  Odpowiedź: Zamawiający akceptuje powyższe zapisy dotyczące umowy kredytu w rachunku bieżącym.