Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Dostawa ciągnika
MZK

Polanica-Zdrój, dnia 11.10.2017 r.

WYBÓR OFERTY
DOSTAWA CIĄGNIKA FABRYCZNIE NOWEGO DLA POTRZEB KOMUNALNYCH

MZKMZK
MZK

Polanica-Zdrój, 25.09.2017 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000. Ogłasza wszczęcie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa ciągnika fabrycznie nowego dla potrzeb komunalnych

 1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r poz. 1579).
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego ciągnika wyprodukowanego w 2017 roku. Ciągnik ma służyć w okresie zimowym do oczyszczania ulic, chodników ze śniegu i usuwania skutków gołoledzi. W okresie wiosenno/letnim ciągnik ma służyć do prac transportowych.
  Kod CPV: 16.70.00.00-2 - Ciągniki
 3. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
  Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację niniejszego zadania.
 4. Termin wykonania umowy.
  Termin realizacji zamówienia: 10.11.2017 r.
  • Ofertę należy złożyć do dnia 03.10.2017 r. do godz. 9:00 w sekretariacie:
   MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
   ul. Spacerowa 2
   57-320 Polanica-Zdrój
  • Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 9:05.
  • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
  • Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej ani ofert częściowych. Nie przewiduje się zwołania zabrania wykonawców. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
  Warunkami udziału w przetargu są: spełnianie wymogów określonych w art. 22 ust. 1, nie podleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2017r. ) oraz spełnianie wszystkich warunków zamówienia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełnienia tych warunków dokonana zostanie poprzez sprawdzenie kompletności i wiarygodności wymaganych dokumentów, załączonych do oferty.
 5. Kryteria oceny ofert:
  — cena 100%
 6. Informacje dotyczące SIWZ.
  Dokładne informacje dotyczące realizacji zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, zamówić pisemnie drogą pocztową lub pobrać ze strony internetowej: mzk-polanica.pl
 7. Do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień upoważniony jest:
  w zakresie przedmiotu zamówienia Zbigniew Grochowski tel. 74 868 14 84, kom. 605 427 732.

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5


ZAPYTANIA DO PRZETARGU


Zapytanie nr 1 z dnia 29.09.2017 r.

 1. Czy dopuszczają Państwo ciągnik o mocy 86KM?
  Odpowiedź: NIE
 2. Czy dopuszczają Państwo rozmiar ogumienia ciągnika: 340/85R24 - przód, 420/85R34 - tył?
  Odpowiedź: NIE
 3. Czy dopuszczają Państwo odległość najbliższego serwisu od siedziby MZK w Polanicy Zdroju 65km?
  Odpowiedź: NIE