Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Ubezpieczenie mienia i OC
MZK

Polanica-Zdrój, 06.02.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
W SPRAWIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000, na podstawie art. 91 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy "Prawo zamówień publicznych" na
"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o."

I. INFORMACJE OGÓLNE
W terminie składania ofert, tj. do dnia 26.01.2018 r., godz. 13:30 do Sekretariatu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, wpłynęły 2 oferty.
Otwarcie odbyło się w tym samym dniu o godz. 14:00. Z udziału w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty w trybie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

II. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 1. Zadanie 1. W wyniku oceny oferty dokonanej w oparciu o przyjęte kryterium (cena BRUTTO - 80 %, klauzule dodatkowe - 20%) Zamawiający udziela zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu następującemu Wykonawcy:
  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  Vienna Insurance Group
  Oddział Radom
  ul. Wolność 8
  26-600 Radom
 2. Zadanie 2. W wyniku oceny oferty dokonanej w oparciu o przyjęte kryterium (cena BRUTTO - 100 %) Zamawiający udziela zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu następującemu Wykonawcy:
  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  Vienna Insurance Group
  Oddział Radom
  ul. Wolność 8
  26-600 Radom
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty zadań 1 i 2:
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętego w przedmiotowym postępowaniu (Zadanie 1.: cena BRUTTO - 80% = 80 pkt., klauzule dodatkowe - 20% = 0 pkt. Razem 80 pkt. Zadanie 2.: Cena BRUTTO - 100% = 100 pkt.).

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OFERTY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT


Numer
oferty
 
Wykonawcy, którzy złożyli ofertęPunktacja uzyskana w kryteriuma
cena – 100 pkt od wszystkich
członków komisji przetargowej
1Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
00-133 Warszawa
al. Jana Pawła II 24
Zadanie 1.
Brak oferty na zadanie
Zadanie 2. - 86,76 pkt.
od 4-ch członków komisji przetargowej
2InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział Radom
ul. Wolność 8, 26-600 Radom
Zadanie 1. - 80,00 pkt.
od 4-ch członków komisji przetargowej
Zadanie 2. - 100,00 pkt.
od 4-ch członków komisji przetargowej

Powyższe zawiadomienie, w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została wybrana jest jednocześnie zawiadomieniem o wyborze oferty i zaproszeniem do zawarcia umowy. Pozostałym Oferentom dziękujemy za udział w przetargu.
Na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” Komisja przetargowa prosi o przesłanie umowy na realizację usługi według podanych warunków w ofercie przetargowej na adres: Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój.

MZK

Polanica-Zdrój, 08.01.2018 r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
(PRZY UDZIALE BROKERA - T.C.A Edyta Kotlimowska Broker ubezpieczeniowy z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 13/6)
NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O.

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm)

Podstawa prawna
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „ustawą” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

 1. Tryb udzielania zamówienia
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
 2. Opis przedmiotu zamówienia
  • Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66 51 00 00-8 Usługi Ubezpieczeniowe
  • Ubezpieczający/Ubezpieczony:
   Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
   57-320 Polanica-Zdrój, ul. Spacerowa 2
   NIP 8831771000
   Regon 020206230
   PKD podstawowe: 36.00 Z, 37.00 Z, 81.29 Z, 38.11 Z, 68.32 Z, 52.21 Z
  • Przedmiotem ubezpieczenia jest
   UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O.
   Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie od następujących ryzyk:
   ZADANIE I
   — Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych
   — Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz dewastacja
   — Ubezpieczenie szyb od stłuczenia
   — Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
   — Ubezpieczenie maszyny na warunkach maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk
   — Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
   — Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości
   ZADANIE II
   — Ubezpieczenia komunikacyjne
 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
  • Termin wykonania zamówienia: 14 lutego 2018 r. – 13 lutego 2020 r.
  • Okres obowiązywania umowy dzieli się na 2 dwunastomiesięczne okresy ubezpieczeniowe:
     - I okres od dnia 14.02.2018 r. do 13.02.2019 r.
     - II okres od dnia 14.02.2019 r. do 13.02.2020 r.
  • W ramach umowy Wykonawca wystawi polisy potwierdzające zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia.
 4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
  • Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
   a) spełniają warunki dotyczące:
   — posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) – wydane w zakresie grup i rodzajów ubezpieczeń objętych zamówieniem
   — posiadania wiedzy i doświadczenia - zamawiający nie konkretyzuje tego warunku
   — dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie konkretyzuje tego warunku
   — sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie konkretyzuje tego warunku
   b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy .
  • Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Rozdziale VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia.
   Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
   Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy.
  • Jeżeli wykonawca powołuje się na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy przy wykazywaniu spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 5. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
 6. Opis kryteriów oceny ofert:
  ZADANIE I
  Wartość/cena brutto zamówienia ogółem - 80%
  Dodatkowe klauzule, rozszerzenia i produkty ubezpieczeniowe – 20%
  ZADANIE II
  Wartość/cena brutto zamówienia ogółem - 100%
 7. Miejsce i termin składnia i otwarcia ofert
  • Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego przy ul. Spacerowej 2 w Polanicy-Zdroju, sekretariat
    w terminie do dnia 26.01.2018 r., do godziny 13.30.

   Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (może być pieczęć) oraz opisane:
   OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
   MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O.
   (Nie otwierać przed dniem 26.01.2018 r. godz. 14.00).
   .
  • Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
  • Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi zostać złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” i z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
  • Wykonawca ma prawo przed upływem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane dopiskiem "WYCOFANE" zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania po publicznej sesji otwarcia ofert.
  • Miejscem otwarcia ofert siedziba Zamawiającego przy ul. Spacerowej 2 w Polanicy-Zdrój, sala konferencyjna - parter
   Terminem otwarcia ofert jest dzień 26.01.2018 r., godzina 14.00
   .
 8. Termin związania ofertą
  • Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
  • Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
  • Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć okres związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
  • Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie.
 9. Osobą (osobami) uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
  w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - BROKER - Edyta Kotlimowska - faks 48 362 34 38, edyta.kotlimowska@tca-broker.pl
  w sprawach dotyczących procedury - Anna Nurzyńska - faks 74 865 17 77, anna.nurzynska@mzk-polanica.pl

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. SIWZ ubezpieczenie mienia i OC
 2. Aneks nr 1 do SIWZ
 3. Załącznik 1b do SIWZ - poprawiony

DOKUMENTY DO POBRANIA dot. zapytania nr 4 z dnia 18.01.2018 r. - SORTOWNIA ODPADÓW
W nawiązaniu do punktu 10. zapytania do SIWZ Zamawiający udostępnia następujące dokumenty dotyczące budynku sortowni odpadów:

 1. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – ogólna
 2. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – zakładowa
 3. Książka obiektów budowlanych – Pierwsza strona oraz wpisy z ostatnich przeglądów
 4. Przegląd pięcioletni sortowni
 5. Raport z badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
 6. Raport z badania instalacji elektrycznej
 7. Raport z badania rezystancji izolacji
Niżej wymienione dokumenty nie są wymagane i Zamawiający nimi nie dysponuje:
 1. Raport z badania instalacji odgromowej
 2. Raport z badania kamerą termowizyjną instalacji elektrycznej
 3. Raport z przeglądu Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) - brak SSP w obiekcie
 4. Raport z badania systemu detekcji gazów – brak detektorów gazów w obiekcie


ZAPYTANIA DO PRZETARGU


Zapytanie nr 1 z dnia 15.01.2018 r.

W związku z planowanym udziałem w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy Zdroju Sp. z o.o., zwracamy się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

 1. Które budynki spośród ujętych w wykazie, to budynki znajdujące się na terenie, który był zalany podczas powodzi w 1998r. (wg informacji w SIWZ str.18); jaka jest łączna suma ubezpieczenia tych budynków.
  Odpowiedź:
  Budynki 100% gminne: Bystrzycka 21, Bystrzycka 24, Bystrzycka 48, Wojska Polskiego 60, Zdrojowa 19, Zdrojowa 13 – łączna suma ubezpieczenia dla tych budynków wynosi 2.959.230 zł,
  Mieszkania komunalne we wspólnotach mieszkaniowych: Bystrzycka 3, 20, 44, Dąbrowskiego 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, Dąbrowskiego 4, 9 , Lipowa 1, 5, 7, 10, Wojska polskiego 20, 40, 42, 58, Zdrojowa 7, 20 – łączna suma ubezpieczenia dla tych lokali wynosi 8.592.930 zł
 2. Prosimy o określenie łącznych strat w mieniu objętym programem ubezpieczenia, które zostały poniesione od 1996 r, w związku z powodzią/ podtopieniami.
  Odpowiedź:
  Zamawiający nie posiada danych o stratach poniesionych w 1996r. Spółka nie jest następcą prawnym podmiotów, które wówczas zajmowały się usuwaniem skutków powodzi.
 3. Prosimy o przedstawienie informacji czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane Dz. U. z 2017r. póz. 1332) oraz czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty.
  Odpowiedź:
  Obiekty budowalne wykazane do ubezpieczenia są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, podlegają okresowym przeglądom wynikającym z przepisów prawa budowlanego
 4. Prosimy o przedstawienie informacji czy Ubezpieczający posiada budynki lub inne obiekty budowlane, które są nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji, pustostany, budynki w złym stanie technicznym, budynki przeznaczone do remontu lub rozbiórki.
  Odpowiedź:
  Zamawiający informuje, że w wykazach obiektów do ubezpieczenia nie ma budynków lub budowli wyłączonych z użytkowania, pustostanów lub obiektów przeznaczonych do rozbiórki.
 5. Jeśli na pytanie nr 4 odpowiedź będzie twierdząca, to prosimy o przedstawienie wykazu budynków zgłoszonych do ubezpieczenia aktualnie nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów, budynków w złym stanie technicznym, budynków przeznaczonych do remontu lub rozbiórki budynków, zawierający następujące informacje:
  • adres,
  • wartość,
  • rok budowy,
  • przeznaczenie,
  • konstrukcja i stan techniczny budynków nieeksploatowanych,
  • co dalej będzie się działo z budynkami nieeksploatowanymi,
  • w jaki sposób są zabezpieczone,
  • czy wszystkie media w tych budynkach są odłączone,
  • czy na bieżąco są konserwowane wszystkie instalacje,
  • od kiedy budynki są nieużytkowane.
 6. Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki? Jeśli tak to, które i jaka jest ich wartość.
  Odpowiedź:
  W okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający nie planuje wyłączenia z użytkowania ubezpieczanych obiektów.
 7. Czy Zamawiający posiada / zarządza lub administruje wysypiskiem odpadów lub zakładem przetwarzania, utylizacji odpadów.
  Odpowiedź:
  Zamawiający nie posiada wysypiska odpadów, ani zakładu przetwarzania lub utylizacji odpadów. Zamawiający również nie zarządza/administruje takimi obiektami.
 8. Czy Zamawiający w okresie ubezpieczenia planuje przejąć jednostkę, która posiada/zarządza wysypiskiem śmieci.
  Odpowiedź:
  W okresie ubezpieczenia Zamawiający nie przewiduje przejęcia jednostki posiadającej lub zarządzającej wysypiskiem.

Zapytanie nr 2 z dnia 16.01.2018 r.

Zwracamy się z zapytaniem do przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy–Zdroju Sp. z o.o.:

 1. Wnioskujemy wprowadzenie do umowy „Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów” o treści cyt.:
  Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą:
  1. utrata licencji, zezwolenia, koncesji na prowadzenie działalności;
  2. niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnianie jej przeprowadzenia;
  3. wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania lub świadczenia z zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia;
  4. wypłata odszkodowania przekraczająca wysokość zainkasowanej składki w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem że szkodowość będzie liczona w dziesięciomiesięcznym okresie ubezpieczenia;
  5. istotna potwierdzona stosowną informacją zmiana warunków reasekuracyjnych.
  Odpowiedź:
  Zamawiający nie wyraża zgody
 2. Wnioskujemy zmianę wypłaty odszkodowania z wartości odtworzeniowej na wartość rzeczywistą w odniesieniu do budynków i budowli komunalnych wykazanych w załączniku nr 5a.
  Odpowiedź:
  Zamawiający nie wyraża zgody
 3. Wnioskujemy zmianę limitu ryzyka powodzi z 5 000 000 zł na 1 000 000 zł.
  Odpowiedź:
  Zamawiający nie wyraża zgody
 4. Prosimy o podanie wartości mienia bezpośrednio narażonego na powódź.
  Odpowiedź:
  Zamawiający nie ma możliwości, aby dokonać takiej oceny. Możemy się opierać jedynie na faktach historycznych. Poniżej podajemy wykaz budynków i lokali komunalnych, które znajdują się na terenach poprzednio dotkniętych powodzią.
  Budynki 100% gminne: Bystrzycka 21, Bystrzycka 24, Bystrzycka 48, Wojska Polskiego 60, Zdrojowa 19, Zdrojowa 13 – łączna suma ubezpieczenia dla tych budynków wynosi 2.959.230 zł,
  Mieszkania komunalne we wspólnotach mieszkaniowych: Bystrzycka 3, 20, 44, Dąbrowskiego 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, Dąbrowskiego 4, 9 , Lipowa 1, 5, 7, 10, Wojska polskiego 20, 40, 42, 58, Zdrojowa 7, 20 – łączna suma ubezpieczenia dla tych lokali wynosi 8.592.930 zł
 5. Prosimy o wskazanie charakteru i przyczyn szkód z ryzyka „ogień i inne zdarzenia losowe” z 2017 r.
  Odpowiedź:
  Na łączną kwotę odszkodowań z ryzyka ogień i inne zdarzenia losowe w 2017 roku składają się 4 szkody:
  75 380,- - pożar; przyczyna zaprószenie
  45 450,- - pożar; przyczyna zaprószenie
  14 600,- - szkoda elektryczna powstała w skutek samozapłonu w szafce sterującej zasilaniem ujęcia wodnego
    3 600,- - pożar, usuwanie szkód powstałych w skutek samozapłonu w szafce sterującej zasilaniem ujęcia wodnego
 6. Wnioskujemy wyodrębnienie „Ubezpieczenia maszyn na warunkach maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk” do odrębnej części przetargu.
  Odpowiedź:
  Zamawiający nie wyraża zgody
 7. Wnioskujemy przeniesienie niżej wymienionych ryzyk do części fakultatywnej:
  7.A Włączenie odpowiedzialności za koszty powstałe z tytułu tymczasowego zakwaterowania lokatorów/najemców oraz ewakuacji (limit 50 000,- na jedno i wszystkie zdarzenia)
  7.B Klauzula szkodników
  Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody wyrządzone przez szkodniki (zwierzęta, owady) w mieniu oraz koszty dodatkowe związane z usunięciem szkodników w tym wynajęcia specjalistycznych firm. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeśli szkoda nie będzie miała charakteru cyklicznego.
  Limit odpowiedzialności 50 000,-
  Franszyza integralna 200,- zł
  Odpowiedź:
  Zamawiający nie wyraża zgody

Zapytanie nr 3 z dnia 16.01.2018 r.

Pytania do ZADANIA II Ubezpieczenia komunikacyjne
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odniesienie się do poniższych zapytań:

 1. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ dotyczących franszyzy integralnej;
  JEST: Franszyzy / udziały własne: zniesione
  Na: Franszyza integralna w AC w wysokości 300 PLN, udziały własne zniesione.
  Odpowiedź:
  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ
 2. Prosimy o zmianą zapisów SIWZ dot. zakresu ubezpieczenia AC z:
  ubezpieczenie z wykupem udziału własnego i amortyzacji części
  na
  ubezpieczenie z wykupem udziału własnego i amortyzacji części z wyłączeniem amortyzacji dot. szkód powstałych w ogumieniu.
  Odpowiedź:
  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ
 3. Prosimy o zmianę zapisu dot. przedmiotu ubezpieczenia z:
  - przedmiot ubezpieczenia: pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym, stanowiące własność Zamawiającego; wyposażeniem podstawowym są wszelkie urządzenia i sprzęt zainstalowany w pojazdach służący do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służący bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą,
  na
  przedmiot ubezpieczenia: pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym (pod warunkiem uwzględnienia go w sumie ubezpieczenia pojazdu i wyszczególnienia go w zgłoszeniu pojazdu do ubezpieczenia), stanowiące własność Zamawiającego; wyposażeniem podstawowym są wszelkie urządzenia i sprzęt zainstalowany w pojazdach służący do utrzymania i używania pojazdu zgadnie z jego przeznaczeniem, a także służący bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą,
  Odpowiedź:
  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ
 4. Prosimy o zmianę zapisów dot. likwidacji szkód z:
  kosztorys, o jakim mowa powyżej będzie zweryfikowany przez Ubezpieczyciela w terminie 3 dni od daty dostarczenia przez Ubezpieczającego,
  na
  kosztorys, o jakim mowa powyżej będzie zweryfikowany przez Ubezpieczyciela w terminie minimum 3 dni robocze od daty dostarczenia przez Ubezpieczającego,
  Odpowiedź:
  Zamawiający wprowadza następująca zmianę do SIWZ : kosztorys, o jakim mowa powyżej będzie zweryfikowany przez Ubezpieczyciela w terminie 5 dni od daty dostarczenia przez Ubezpieczającego,
 5. Prosimy o zmianę zapisów dot. likwidacji szkód z:
  w wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela oględzin pojazd nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia szkody. W razie nie dokonania oględzin w w/w terminie Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu,
  na
  w wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela oględzin pojazd nastąpi minimum w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody. W razie nie dokonania oględzin w w/w terminie Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu,
  Odpowiedź:
  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ
 6. Prośba o wykreślenie w załączniku nr 1 b do SIWZ ( oferta zadanie M) zapisu dot. klauzul obligatoryjnych: akceptujemy wszystkie klauzule obligatoryjne z uwagi na ich brak do II część zadania.
  Odpowiedź:
  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ
 7. Prosimy o ujednolicenie zapisów w SIWZ ( zał. nr 1b i żal. nr 7a) dot. terminu wystawienia polis ubezpieczeniowych na zapis:
  zobowiązujemy się do zawarcia odpowiednich polis ubezpieczeniowych na wyszczególnione w SIWZ przedmioty zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu obowiązujących polis.
  Odpowiedź:
  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ, poprawiony załącznik 1b jest dołączony do aneksu nr 1 do SIWZ

Zapytanie nr 4 z dnia 18.01.2018 r.

W związku z planowanym udziałem w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., zwracamy się z wnioskami dot. SIWZ oraz prośbą o udzielenie dodatkowych informacji:

 1. W odniesieniu do sortowni odpadów wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 10% wysokości szkody nie mniej niż 1.000 PLN dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy.
  Odpowiedź:
  Zamawiający wyraża zgodę
 2. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi na poziomie 10% wysokości szkody nie mniej niż 1.000 PLN.
  Odpowiedź:
  Zamawiający wyraża zgodę
 3. Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu, iż „w sprawach nieuregulowanych SIWZ zastosowanie mają OWU Ubezpieczyciela”.
  Odpowiedź:
  Zamawiający wyraża zgodę
 4. Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli kosztów poszukiwania wycieku, miejsca awarii, na klauzulę o treści:
  Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz usunięcia skutków takich poszukiwań.Odpowiedź:
  Zamawiający wyraża zgodę
 5. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu na katastrofę budowlaną 5.000.000 PLN
  Odpowiedź:
  Zamawiający wyraża zgodę
 6. Prosimy o doprecyzowanie czy limit dla robót budowlano-montażowych wynosi 500.000 PLN (zakres ubezpieczenia - str. 6 SIWZ), czy też 1.000.000 PLN (klauzule dodatkowe - str. 17 SIWZ).
  Odpowiedź:
  Limit wynosi 1 000 000 zł
 7. Wnioskujemy o obniżenie limitu w klauzuli szkodników do kwoty 10.000 PLN.
  Odpowiedź:
  Zamawiający wyraża zgodę
 8. Wnioskujemy, aby jako zakres ochrony w przypadku ryzyka zapadania i osuwania się ziemi przyjąć obniżenie terenu z powodu zawalenia się naturalnych podziemnych pustych przestrzeni w gruncie oraz nie spowodowany działalnością człowieka ruch ziemi na stokach.
  Odpowiedź:
  Zamawiający wyraża zgodę
 9. Wnioskujemy o wprowadzenie w klauzuli kradzieży zwykłej następujących wyłączeń z zakresu ochrony ubezpieczeniowej:
  • szkody spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
  • szkody wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,
  • szkody w gotówce i jej substytutach.
  Odpowiedź:
  Zamawiający wyraża zgodę

PYTANIA DOT. SORTOWNI ODPADÓW:

 1. Gdzie są gromadzone odpady?
 2. Jaki rodzaj odpadów jest zbierany:
  1. zbiórka selektywna (odpady sortowane)
  2. zbiórka nieselektywna (odpady mieszane)
  3. odpady wielkogabarytowe
  4. elektroodpady
  5. odpady niebezpieczne
  Odpowiedź:
  Odpady zmieszane gromadzone są w kontenerach o pojemności 36 m3 na stacji przeładunkowej (zwanej również punktem przeładunkowym), a następnie 2 – 3 razy w tygodniu odpady są transportowane na wysypisko obce.
  Odpady segregowane przywożone w workach lub luzem są magazynowane w tzw. sortowni, a następnie 2-3 razy w miesiącu są zabierane przez obce firmy zajmujące się zagospodarowaniem surowców wtórnych.
  zbiórka selektywna - makulatura, szkło, plastik, odpady biodegradowalne
  zbiórka nieselektywna – odpady komunalne inne niż niebezpieczne
  odpady wielkogabarytowe - wystawiane przez mieszkańców meble, sprzęt AGD, dywany itp. rzeczy zużyte w gospodarstwach domowych
  elektroodpady – zużyty sprzęt AGD, RTV itp. z gospodarstw domowych
  Zamawiający nie prowadzi zbiórki odpadów niebezpiecznych
 3. Procedury przyjmowania odpadów:
  1. Do której godziny przywożone są odpady do zakładu
  2. Do której godziny prowadzone jest sortowanie odpadów
  3. Czy odpady są zostawiane w hali sortowni po godzinach pracy i/lub dni wolne
  Odpowiedź:
  Odpowiedź: odpady zmieszane trafiają bezpośrednio do kontenera o pojemności 36 m3, w którym są zgniatane, a następnie transportowane na wysypisko obce, odpady segregowane są składowane w budynku sortowni
  1. w godzinach pracy zakładu od 7:00 do 15:00
  2. zakład nie prowadzi sortowania odpadów, a jedynie je przeładowuje na stacji przeładunkowej
  3. odpady segregowane przywożone do sortowni są w niej składowane po godzinach pracy i w dni wolne do czasu skompletowania ładunku możliwego do wywiezienia do obiorcy surowców wtórnych
 4. Czy odpady po przywiezieniu do zakładu trafiają bezpośrednio do hali nadawy czy do jakiegoś buforu (np. plac składowy, komora/box w hali nadawy, otwarta wiata).
  Odpowiedź:
  W sortowni nie przetwarza się odpadów, sortownia nie posada hali nadawy, czy innych urządzeń, służy jedynie za miejsce przechowywania odpadów do czasu skompletowała ładunku dla odbiorcy surowców wtórnych
 5. Jakie ilości odpadów są magazynowane w hali sortowni w czasie pracy zakładu (w tonach).
  Odpowiedź:
  Zamawiający nie może ściśle określić ilości odpadów gromadzonych na stacji przeładunkowej lub w sortowni, gdyż ich ilość waha się w zależności o sezonu turystycznego lub pory roku. W sortowni może znajdować się od 5 do 15 ton odpadów.
 6. Jakie ilości odpadów są magazynowane w hali sortowni w dni wolne od pracy np. weekendy, święta (w tonach).
  Odpowiedź:
  Jak wyżej
 7. Ochrona zakładu:
  1. Ilość pracowników ochrony fizycznej
   1. W ciągu dnia
   2. W ciągu nocy i dni wolne od pracy np. weekend/święta
  2. Czy zakład posiada elektroniczny system obchodu terenu
  3. Czy ochrona po zamknięciu zakładu wchodzi do hali nadawy
  4. Czy cały teren jest w ogrodzony
  5. Czy cały teren jest oświetlony
  6. Czy cały teren jest monitorowany (np. CCTV)
  Odpowiedź:
  W bazie OOM, na której gromadzone są odpady nie zatrudniamy pracowników ochrony fizycznej. Cały teren jest ogrodzony, oświetlony i objęty monitoringiem kamerowym. Budynek sortowni posiada dwie bramy zamykane na kłódki. Hydrant p.poż znajduje się w odległości ok. 100 m od obiektu.
 8. Czy występuje składowanie odpadów wyselekcjonowanych pod ścianą obiektu lub w odległości mniejszej niż 5m.
  Odpowiedź:
  Nie występuje składowanie odpadów pod ścianami obiektów na zewnątrz budynków.
 9. Czy Zamawiający planuje w obecnym okresie ubezpieczenia jakieś inwestycje np. polegające na rozbudowie, przebudowie sortowni odpadów.
  Odpowiedź:
  Zamawiający nie planuje rozbudowy lub przebudowy sortowni. Obiekt został wyremontowany po pożarze w maju 2017r.
 10. Czy jest możliwe uzyskanie przed przystąpieniem do przetargu następujących dokumentów:
  1. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – aktualna
  2. Książka obiektów budowlanych – Pierwsza strona oraz wpisy z ostatnich przeglądów
  3. Raport z badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
  4. Raport z badania instalacji odgromowej
  5. Raport z badania instalacji elektrycznej
  6. Raport z badania rezystancji izolacji
  7. Raport z badania kamerą termowizyjną instalacji elektrycznej – jeżeli był wykonywany
  8. Raport z przeglądu Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) – jeżeli system jest zainstalowany
  9. Raport z badania systemu detekcji gazów – jeżeli system jest zainstalowany
  Odpowiedź:
  Skany dokumentów z w.w. listy posiadanych przez Zamawiającego zostaną opublikowane na stronie internetowej do 24.01.2018r.
 11. Odległość straży pożarnej:
  1. PSP
  2. OSP
  Odpowiedź:
  PSP znajduje się w Kłodzku, w odległości 12 -13 km od bazy MZK,
  OSP znajduje się w Polanicy-Zdroju w odległości 3-4 km od bazy MZK.