Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Budowa parkingu
MZK

Polanica-Zdrój, 17.05.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
W SPRAWIE UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000, na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

BUDOWA ZESPOŁU PARKINGÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3 W POLANICY-ZDROJU

Uzasadnienie:
W terminie składania ofert, tj. do dnia 07.05.2018 r. godz. 11:00, nie wpłynęła żadna oferta.

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

MZK

Polanica-Zdrój, 19.04.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
BUDOWA ZESPOŁU PARKINGÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3 W POLANICY-ZDROJU

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2017.1579 t.j. ze zm.)

Podstawa prawna
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „Pzp” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a w sprawach nieuregulowanych, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.).

 1. Tryb udzielania zamówienia
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2017.1579 t.j. ze zm.)
   
 2. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu parkingów na 97 miejsc postojowych, w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzysząca im infrastrukturą przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Polanicy-Zdroju.
  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słownika Zamówień (CPV):
  • 45233200-1 roboty budowlane w zakresie różnych nawierzchni
  • 45111291-4 roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu
  • 45316100-6 instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
  • 45232410-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
  Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 30 czerwca 2018 r.
   
 4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
  • nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów Pzp,
  • spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w SIWZ.

 5. Wymagania dotyczące wadium
  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 tys. PLN.
   
 6. Opis kryteriów oceny ofert:
  kryteria oceny ofert:
  • cena – 60 pkt.
  • okres obowiązywania gwarancji – 30 pkt.
  • termin płatności – 10 pkt.

 7. Miejsce i termin składnia i otwarcia ofert
  • Miejscem składania ofert jest siedziba zamawiającego przy ul. Spacerowej 2 w Polanicy-Zdroju, sekretariat ( I piętro).
  • Termin składania ofert: do dnia 07.05.2018 r., do godziny 11:00.
  • Miejscem otwarcia ofert jest siedziba zamawiającego przy ul. Spacerowej 2 w Polanicy-Zdrój, sala konferencyjna pok. nr 1 ( parter).
  • Termin otwarcia ofert: w dniu 07.05.2018 r., o godzinie 12:00.

 8. Termin związania ofertą
  • Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  • Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć okres związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
  • Zgoda wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie.
  • Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

 9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  • W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
  • Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
  • Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
   — mgr inż. Marcin Moskal, e-mail: marcin.moskal@mzk-polanica.pl
   — mgr inż. Stanisław Duda, e-mail: stanislaw.duda@mzk-polanica.pl
  • Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. SIWZ parking.doc
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ parking — formularz oferty.docx
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ parking — oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia.docx
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ parking — oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału postępowanie jednoetapowe.docx
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ parking — równoważne.docx
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ parking — oświadczenie grupa kapitałowa.docx
 7. Załącznik nr 6 do SIWZ parking — projekt budowlany (dokumentacja poniżej)
 8. Załącznik nr 7 do SIWZ parking — wzór umowy.rtf
 9. Załącznik nr 8 do SIWZ parking — STWiORB.pdf
 10. Załącznik nr 9 do SIWZ parking — wykaz robót.docx
 11. Załącznik nr 10 do SIWZ parking — wykaz osób.docx
 12. Załącznik nr 11 do SIWZ parking — przedmiar robot.pdf
 13. Załącznik nr 12 do SIWZ parking — potwierdzenie zawarcia umowy o prace 2017.doc
PROJEKT BUDOWLANY
 1. PB_OPIS_A.pdf
 2. PB_A_100A_PZT.pdf
 3. PB_A_201A_RZUT_PARKINGU.pdf
 4. PB_A_202A_PRZEKROJE.pdf
 5. PB_A_500A_ZIELEN.pdf
 6. PB_IE_SCHEMATY.pdf
 7. PB_IEIT_PZT.pdf
 8. PB_OPIS_IEIT.pdf
 9. PB_IS_OPIS.pdf
 10. PB_IS_01_PLAN_SYTUACYJNY.pdf
 11. PB_IS_02_PLAN_SPADKOW_I_ZAGLEBIEN.pdf
 12. PB_IS_03_PROFIL_GLOWNY.pdf
 13. PB_IS_04_PROFIL_BOCZNY.pdf
 14. PB_IS_05_PROFIL_BOCZNY.pdf
 15. PW_IS_PARKING_OPIS_TECHNICZNY.pdf
 16. PW_IS_01_PARKING_PCA_PLAN SYTUACYJNY.pdf
 17. PW_IS_02_PARKING_PCA_PLAN_SPADKOW_I_ZAGLEBIEN_A3.pdf
 18. PW_IS_03_PARKING_PCA_PROFIL_GLOWNY_A3.pdf
 19. PW_IS_04_PARKING_PCA_PROFIL_BOCZNY_A3.pdf
 20. PW_IS_05_PARKING_PCA_PROFIL_BOCZNY_A4.pdf
 21. OPIS_IE.pdf
 22. PW_IEIT_01A.pdf
 23. PW_IE_02A_10A_SCHEMATY.pdf
 24. PW_A_100_PZT.pdf
 25. PW_A_201_RZUT_PARKINGU_CZ1.pdf
 26. PW_A_202_RZUT_PARKINGU_CZ2.pdf
 27. PW_A_203A_PRZEKROJ_AA.pdf
 28. PW_A_204A_PRZEKROJ_BB.pdf
 29. PW_A_205A_PRZEKROJE_DROGOWE.pdf
 30. PW_A_500A_PLANSZA_ZIELENI.pdf
 31. PW_A_502A_DETAL_RABAT_I_PLACU.pdf
 32. PW_A_502B_DETAL_WYSP_PARKINGOWYCH.pdf
 33. PW_A_503A_DETAL_SADZENIA_DRZEWA.pdf
 34. Schemat fundamentów dla urzadzeń parkingowych (parkomat, zapory).pdf
 35. Mapa zakres opracowania - pomniejszony.pdf