Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Budowa parkingu 2
MZK

Polanica-Zdrój, 06.06.2018 r.

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
ul. Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrój

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2015 poz.2164 ze zm.) Zamawiający – Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa zespołu parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Polanicy Zdroju”, została wybrana oferta Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne EKOBUD, Stanisław Zakrzewski
57-320 Polanica Zdrój, ul. Hutnicza 7

Streszczenie oceny
i porównania ofert
Nr
oferty
Nazwa i adres
Wykonawcy
Cena oferty
brutto (PLN)
Kryterium
cena
Kryterium
termin
gwarancji
Kryterium
termin
płatności
Razem
1PBI EKOBUD
57-320 Polanica-Zdrój
ul. Hutnicza 7
964.485,1360,0020585,00
2ZB EMBUD
57-200 Ząbkowice Śl.
ul. Daszyńskiego 3a
1.141.256,1350,7120575,71
3Nowe Technologie
Wojciech Aftanas
58-262 Myśliszów 3
1.524.692,6637,96301077,96

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny oferty. Uzyskała łącznie – 85 punktów.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 powołanej na wstępie ustawy Zamawiający informuje, iż żadna oferta nie została odrzucona i nikt nie został wykluczony z postępowania.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2015 poz.2164 ze zm.).
Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów


Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

MZK

Polanica-Zdrój, 04.06.2018 r.

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
ul. Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrój

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Budowa zespołu parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Polanicy Zdroju”

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami) Zamawiający informuje:

 1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
  650.000,00 PLN brutto
 2. Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Lp
 
Nazwa / Adres
Wykonawcy
Cena brutto
PLN
Okres
obowiązywania
gwarancji
Termin
płatności
Termin
wykonania
zamówienia
1PBI EKOBUD
57-320 Polanica-Zdrój
ul. Hutnicza 7
964.485,1360 m-cy 30.06.2018 r.
2ZB EMBUD
57-200 Ząbkowice Śl.
ul. Daszyńskiego 3a
1.141.256,1360 m-cy 30.06.2018 r.
3Nowe Technologie
Wojciech Aftanas
58-262 Myśliszów 3
1.524.692,6672 m-ce22 dni30.06.2018 r.


Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

MZK

Polanica-Zdrój, 18.05.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
BUDOWA ZESPOŁU PARKINGÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3 W POLANICY-ZDROJU

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2017.1579 t.j. ze zm.)

Podstawa prawna
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „Pzp” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a w sprawach nieuregulowanych, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.).

 1. Tryb udzielania zamówienia
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2017.1579 t.j. ze zm.)
   
 2. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu parkingów na 97 miejsc postojowych, w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzysząca im infrastrukturą przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Polanicy-Zdroju.
  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słownika Zamówień (CPV):
  • 45233200-1 roboty budowlane w zakresie różnych nawierzchni
  • 45111291-4 roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu
  • 45316100-6 instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
  • 45232410-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
  Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31 października 2018 r.
   
 4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
  • nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów Pzp,
  • spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w SIWZ.

 5. Wymagania dotyczące wadium
  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 tys. PLN.
   
 6. Opis kryteriów oceny ofert:
  kryteria oceny ofert:
  • cena – 60 pkt.
  • okres obowiązywania gwarancji – 30 pkt.
  • termin płatności – 10 pkt.

 7. Miejsce i termin składnia i otwarcia ofert
  • Miejscem składania ofert jest siedziba zamawiającego przy ul. Spacerowej 2 w Polanicy-Zdroju, sekretariat ( I piętro).
  • Termin składania ofert: do dnia 04.06.2018 r., do godziny 11:00.
  • Miejscem otwarcia ofert jest siedziba zamawiającego przy ul. Spacerowej 2 w Polanicy-Zdrój, sala konferencyjna pok. nr 1 ( parter).
  • Termin otwarcia ofert: w dniu 04.06.2018 r., o godzinie 12:00.

 8. Termin związania ofertą
  • Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  • Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć okres związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
  • Zgoda wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie.
  • Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

 9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  • W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
  • Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
  • Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
   — mgr inż. Marcin Moskal, e-mail: marcin.moskal@mzk-polanica.pl
   — mgr inż. Stanisław Duda, e-mail: stanislaw.duda@mzk-polanica.pl
  • Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. SIWZ parking 2.doc
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ parking — formularz oferty.docx
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ parking — oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia.docx
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ parking — oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału postępowanie jednoetapowe.docx
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ parking — równoważne.docx
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ parking — oświadczenie grupa kapitałowa.docx
 7. Załącznik nr 6 do SIWZ parking — projekt budowlany (dokumentacja poniżej)
 8. Załącznik nr 7 do SIWZ parking — wzór umowy 2.rtf
 9. Załącznik nr 8 do SIWZ parking — STWiORB.pdf
 10. Załącznik nr 9 do SIWZ parking — wykaz robót.docx
 11. Załącznik nr 10 do SIWZ parking — wykaz osób.docx
 12. Załącznik nr 11 do SIWZ parking — przedmiar robot 2.pdf
 13. Załącznik nr 12 do SIWZ parking — potwierdzenie zawarcia umowy o prace 2017.doc
PROJEKT BUDOWLANY
 1. PB_OPIS_A.pdf
 2. PB_A_100A_PZT.pdf
 3. PB_A_201A_RZUT_PARKINGU.pdf
 4. PB_A_202A_PRZEKROJE.pdf
 5. PB_A_500A_ZIELEN.pdf
 6. PB_IE_SCHEMATY.pdf
 7. PB_IEIT_PZT.pdf
 8. PB_OPIS_IEIT.pdf
 9. PB_IS_OPIS.pdf
 10. PB_IS_01_PLAN_SYTUACYJNY.pdf
 11. PB_IS_02_PLAN_SPADKOW_I_ZAGLEBIEN.pdf
 12. PB_IS_03_PROFIL_GLOWNY.pdf
 13. PB_IS_04_PROFIL_BOCZNY.pdf
 14. PB_IS_05_PROFIL_BOCZNY.pdf
 15. PW_IS_PARKING_OPIS_TECHNICZNY.pdf
 16. PW_IS_01_PARKING_PCA_PLAN SYTUACYJNY.pdf
 17. PW_IS_02_PARKING_PCA_PLAN_SPADKOW_I_ZAGLEBIEN_A3.pdf
 18. PW_IS_03_PARKING_PCA_PROFIL_GLOWNY_A3.pdf
 19. PW_IS_04_PARKING_PCA_PROFIL_BOCZNY_A3.pdf
 20. PW_IS_05_PARKING_PCA_PROFIL_BOCZNY_A4.pdf
 21. OPIS_IE.pdf
 22. PW_IEIT_01A.pdf
 23. PW_IE_02A_10A_SCHEMATY.pdf
 24. PW_A_100_PZT.pdf
 25. PW_A_201_RZUT_PARKINGU_CZ1.pdf
 26. PW_A_202_RZUT_PARKINGU_CZ2.pdf
 27. PW_A_203A_PRZEKROJ_AA.pdf
 28. PW_A_204A_PRZEKROJ_BB.pdf
 29. PW_A_205A_PRZEKROJE_DROGOWE.pdf
 30. PW_A_500A_PLANSZA_ZIELENI.pdf
 31. PW_A_502A_DETAL_RABAT_I_PLACU.pdf
 32. PW_A_502B_DETAL_WYSP_PARKINGOWYCH.pdf
 33. PW_A_503A_DETAL_SADZENIA_DRZEWA.pdf
 34. Schemat fundamentów dla urzadzeń parkingowych (parkomat, zapory).pdf
 35. Mapa zakres opracowania - pomniejszony.pdf


ZAPYTANIA DO PRZETARGU


Zapytanie nr 1 z dnia 24.05.2018 r.

 1. Brak w przedmiarze urządzeń do poboru opłat parkingowych – czy uwzględnić w wycenie?
  Odpowiedź:
  W wycenie nie uwzględniać dostawy i montażu urządzeń do poboru opłat, należy wycenić wykonanie fundamentowania dla tych urządzeń oraz ułożenie rur ochronnych z PCW dla okablowania zasilającego i sterującego jak w dok. technicznej i przedmiarach.
 2. Brak w przedmiarze sygnalizacji świetlnej- czy uwzględniać w wycenie?
  Odpowiedź:
  W wycenie nie uwzględniać dostawy i montażu sygnalizacji świetlnej, należy wycenić wykonanie fundamentowania dla tych urządzeń oraz ułożenie rur ochronnych z PCW dla okablowania zasilającego i sterującego jak w dok. technicznej i przedmiarach.
 3. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących zieleni oraz nasadzeń roślin ozdobnych- czy uwzględnić w wycenie?
  Odpowiedź:
  W wycenie nie uwzględniać zakresu robót dotyczących zieleni oraz nasadzeń roślin ozdobnych, należy wycenić zieleń (trawa) w miejscach postojowych tj zazielenionym ecorastrem.
 4. Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej instalacji do podlewania zielenie- czy uwzględnić w wycenie?
  Odpowiedź:
  W wycenie nie uwzględniać instalacji wodociągowej do podlewania zieleni.
 5. Pozycja 10 przedmiaru sugeruje korytowanie na głębokość 37 cm, natomiast projekt przewiduje 57 cm, którą wartość przyjąć do kalkulacji?
  Odpowiedź:
  Pozycja nr 1 przedmiaru obejmuje usunięcie nadmiaru ziemi na całej powierzchni parkingu do głębokości -20 cm, po uwzględnieniu korytowania z poz. 10 całkowita głębokość korytowania wyniesie 57 cm.
 6. Pozycja 16 przedmiaru sugeruje korytowanie na głębokość 42 cm, natomiast projekt przewiduje 62 cm, którą wartość przyjąć do kalkulacji?
  Odpowiedź:
  Pozycja nr 1 przedmiaru obejmuje usunięcie nadmiaru ziemi na całej powierzchni parkingu do głębokości -20 cm, po uwzględnieniu korytowania z poz. 16 całkowita głębokość korytowania wyniesie 62 cm.
 7. W związku z rozbieżnościami pomiędzy projektem a przedmiarem prosimy o informację, który z dokumentów będzie wiążący w kwestii zakresu, zastosowanej technologii prac i wyceny prac.
  Odpowiedź:
  Realizacja robót objętych niniejszym zamówieniem musi być zgodna z wymogami wskazanymi w pkt. 3 SIWZ, oraz z uwagami udzielonymi w odpowiedziach na zadane Zamawiającemu pytania.

Zapytanie nr 2 z dnia 24.05.2018 r.

Brak jest jasnych czytelnych opisów do wyceny jak i możliwość obliczeń do pracy przy projektach oświetlenia ozdobnego parkowego ulicznego, jeśli to oświetlenie LED to proszę wpisać że LED lub Sodowe i wpisać wszystkie obowiązujące norm, które obowiązują do lamp jak ich wysięgników i uchwytów, które powinny zawierać rzetelny opis. Wiadomo Że nowe technologie są droższe, brak podania rzetelnego opisu jest celowym działaniem na szkodę zlecającego jak i firm które chcą składać ofertę.
Mam kilka konkretnych pytań.

 1. Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2 , M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia,
  Odpowiedź:
  Inwestycja będzie realizowana w oparciu o zatwierdzoną przez właściwy organ dokumentację techniczną.
 2. Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane, Normy na słupy wysięgniki i oświetlenie jakie??. obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu. Nowych norm: PN-EN I320L-2 :20L6-03 PN-EN60698-1 PN-EN6059B-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3 Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania , które dotyczą Praw autorskich wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r, prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie wynikające z art. 4 ust. 3 TUE oraz art,7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy
  Odpowiedź:
  Wszystkie wymagania techniczne dotyczące tego zadania wskazane są w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
 3. Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa : Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:
  Odpowiedź:
  W dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazano normatywy techniczne wymagane dla materiałów i urządzeń.
 4. Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem Strategii niskoemisyjnej rozwoju kraju . z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej.
  Odpowiedź:
  W dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazano normatywy techniczne wymagane dla materiałów i urządzeń, Zamawiający w sposób określony w SIWZ dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych do przyjętych w dokumentacji technicznej.
 5. W przepisach przewidziany jest układ redukcji mocy, który powinien być stosowany według przepisów w lampach oświetleniowych, ma umożliwiać płynne nastawienie kilku progów natężenia oświetlenia świetlnego w zakresie co najmniej od 100 -30 % strumienia nominalnego. Więcej informacji sprawdzić w komputerze.
  Odpowiedź:
  Zamawiający w sposób określony w SIWZ dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych do przyjętych w dokumentacji technicznej.