Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Urządzenia parkingowe
MZK

Polanica-Zdrój, 25.06.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
W SPRAWIE UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000, na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PARKINGOWYCH PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3
I PARKINGU OTWARTEGO PRZY UL. JANA PAWŁA II W POLANICY–ZDROJU

Uzasadnienie:
W terminie składania ofert, tj. do dnia 25.06.2018 r. do godz. 11:00, nie wpłynęła żadna oferta.

Wiceprezes Zarządu
Anna Nurzyńska

MZK

Polanica-Zdrój, 11.06 2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PARKINGOWYCH PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3
I PARKINGU OTWARTEGO PRZY UL. JANA PAWŁA II W POLANICY–ZDROJU

Zamawiający:

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój,
zarejestrowany w Sadzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, wpłacony 100 000 zł, NIP 88317710000
Ogłasza wszczęcie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn:

 1. Tryb udzielania zamówienia:
  Przetarg nieograniczony.
  Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo o zamówieniach Publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2017 r. Poz 1579).
   
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Dostawa i montaż urządzeń parkingowych przy ul. Dąbrowskiego 3 i parkingu otwartego przy ul. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju.
  Kod CPV:
  • 34996300-8 Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne.
  • 48813100-1 Elektroniczne tablice informacyjne.
  Opis zamówienia: szczegóły zamówienia opisane w SIWZ.
   
 3. Termin wykonania umowy:
  Maksymalnie do 31 października 2018 r.
  Oferty należy złożyć do dnia 25.06.2018 r. do godz 11:00 w sekretariacie MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2018 r. o godz 12:00.
  Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
  Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych ani też korzystania z usług podwykonawców przy realizacji zadania.
  Warunkami udziału w przetargu 22. ust. 1, nie podlega wykluczeniu są; spełnienie wymogów art. 22 ust 1, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na mocy art. 24 ust. 24 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dnia 2017r) oraz spełnienie wszystkich warunków zamówienia określonych w SIWZ. Ocena spełnienia tych warunków dokonana zostanie poprzez sprawdzenie kompletności i wiarygodności wymaganych dokumentów, załączonych do oferty.
   
 4. Kryteria oceny ofert:
  • cena - 70 %
  • okres gwarancji - 20 %
  • termin płatności - 10 %

   
 5. Informacje dotyczące SIWZ:
  Dokładne informacje dotyczące zamówienia zawarte w SIWZ można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego, zamówić pisemnie droga pocztową lub pobrać ze strony internetowej mzk-polanica.pl
   
 6. Do kontaktu z oferentami i udzielenia wyjaśnień upoważnieni są
  W zakresie przedmiotu zamówienia i udzielenia wyjaśnień upoważniony jest Pan Stanisław Duda
  e-mail: stanislaw.duda@mzk-polanica.pl
  tel. 663 668 777

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. SIWZ wymogi systemu parkingowego
 2. Kosztorys ilości i danych technicznych urządzeń parkingowych
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie
 6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - parking przy ul. Dąbrowskiego


ZAPYTANIA DO PRZETARGU


Zapytanie nr 1 z dnia 14.06.2018 r.

Zapytanie nr 1

Odpowiedź:

 1. Wykonawca robót drogowych podczas wykonywania podbudów pod nawierzchnie z kostki betonowej, w celu uniknięcia ich ponownej rozbiórki, ułoży na swój koszt w uzgodnieniu z Wykonawcą dostawy i montażu urządzeń parkingowych, rury osłonowe które posłużą do instalacji okablowania dla systemu opłat parkingowych. Specyfikację okablowania odpowiednia do zastosowanych urządzeń wskazuje Wykonawca. Odległości instalowanych przewodów należy przyjąć w oparciu o rys. planu zagospodarowania budowanego parkingu (zał. mapowy - pobierz plik) przy ul. J. Dąbrowskiego. Na terenie parkingu przy ul. J. Pawła II zakres prac obejmuje wymianę istniejących urządzeń, ewentualną wymianę okablowania zasilania wykona Zamawiający na swój koszt.
   
 2. Wskazane w SIWZ określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych, wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ.