Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Urządzenia parkingowe 2
MZK

Polanica-Zdrój, 18.07.2018 r.

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
ul. Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrój

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2015 poz.2164 ze zm.) Zamawiający – Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Dostawa i montaż urządzeń parkingowych dla parkingu przy ul. Dąbrowskiego 3 w Polanicy-Zdroju”, została wybrana oferta Wykonawcy:

Green Center Polska Sp. z o.o.
60-175 Poznań
ul. Floksowa 50


Na kwotę: 248 200,00 PLN netto

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta spełnia wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

MZK

Polanica-Zdrój, 17.07.2018 r.

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
ul. Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrój

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Dostawa i montaż urządzeń parkingowych przy ul. Dąbrowskiego 3 w Polanicy-Zdroju.”

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami) Zamawiający informuje:

 1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
  300.000,00 PLN brutto
   
 2. Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Lp
 
Nazwa / Adres
Wykonawcy
Cena brutto
PLN

Okres
obowiązywania
gwarancji
 
Termin
płatności
Termin
wykonania
zamówienia
1Green Center Polska Sp. z o.o.
60-175 Poznań
ul. Floksowa 50
305.286,0048 m-cy21 dni31.10.2018 r.


Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

MZK

Polanica-Zdrój, 03.07.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ PARKINGOWYCH PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3 W POLANICY-ZDROJU

Zamawiający:

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój,
zarejestrowany w Sadzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, wpłacony 100 000 zł, NIP 88317710000
Ogłasza wszczęcie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn:

 1. Tryb udzielania zamówienia:
  Przetarg nieograniczony.
  Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo o zamówieniach Publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2017 r. Poz 1579).
   
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia parkingu przy ul. Dąbrowskiego 3 w Polanicy-Zdroju.
  Kod CPV:
  • 34996300-8 Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne.
  • 48813100-1 Elektroniczne tablice informacyjne.
    
 3. Opis zamówienia:
  szczegóły zamówienia opisane w Specyfikacji technicznej (załacznik nr 6 do SIWZ)
   
 4. Termin wykonania umowy:
  Maksymalnie do 31 października 2018 r.
  • Oferty należy złożyć do dnia 17.07.2018 r. do godz. 11:00 w sekretariacie MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2018 r. o godz. 12:00.
  • Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
  • Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych ani też korzystania z usług podwykonawców przy realizacji zadania
  Warunkami udziału w przetargu 22. ust. 1, nie podlega wykluczeniu są; spełnienie wymogów art. 22 ust 1, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na mocy art. 24 ust. 24 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dnia 2017 r.) oraz spełnienie wszystkich warunków zamówienia określonych w SIWZ . Ocena spełnienia tych warunków dokonana zostanie poprzez sprawdzenie kompletności i wiarygodności wymaganych dokumentów, załączonych do oferty.
   
 5. Kryteria oceny ofert:
  • cena - 70 pkt
  • okres gwarancji - 20 pkt
  • termin płatności - 10 pkt

   
 6. Informacje dotyczące SIWZ:
  Dokładne informacje dotyczące zamówienia zawarte w Specyfikacji technicznej można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego, zamówić pisemnie droga pocztową lub pobrać ze strony internetowej mzk-polanica.pl
   
 7. Do kontaktu z oferentami w zakresie przedmiotu zamówienia i udzielenia wyjaśnień upoważnieni są:
  • Ryszard Banach - e-mail: ryszard.banach@mzk-polanica.pl, tel. 667 662 066
  • Stanisław Duda - e-mail: stanislaw.duda@mzk-polanica.pl, tel. 663 668 777

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. SIWZ urządzenia parkingowe
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie podstawy wykluczenia
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie spełnienie warunków
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ - urządzenia równoważne
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie grupa kapitałowa
 7. Załącznik nr 6 do SIWZ - specyfikacja techniczna
 8. Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy
 9. Załącznik nr 8 do SIWZ - wykaz dostaw


ZAPYTANIA DO PRZETARGU


Zapytanie nr 1 z dnia 05.07.2018 r.

Dotyczy: zapytania w sprawie postępowania przetargowego „Dostawy i montażu parkomatów dla zespołu parkingów przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Polanicy Zdroju".

 1. Zamawiający w „SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA” pisze w pkt. 14. „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert………..- kryterium „okres obowiązywania gwarancji”.
  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy koszty obsługi serwisowej w trakcie obowiązywania gwarancji mają zostać wliczone do oferty na wykonanie zamówienia, czy też będą rozliczne na podstawie odrębnej umowy serwisowej?
  Odpowiedź:
  Koszty obsługi serwisowej w trakcie obowiązywania gwarancji mają zostać wliczone do oferty na wykonanie zamówienia.
   
 2. Zamawiający w „SPECYFIKACJA TECHNICZNA” pisze w punkcie 5.3 „System informacji drogowej o dostępności wolnych miejsc” W ramach systemu parkingowego musi istnieć funkcja przekazywania danych o aktualnie wolnej ilości miejsc parkingowych. Dane te muszą być przekazywane do tablic diodowych zainstalowanych przy ulicach dojazdowych przy pomocy technologii GSM.
  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy lokalizacje tablic informacyjnych przy ulicach dojazdowych wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia prac do ZUD? Jeżeli tak, wówczas proszę o doprecyzowanie kto będzie oficjalnie występował o takowe pozwolenia (Zamawiający, czy Wykonawca)?
  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Wykonawca ma posiadać w swojej ofercie słupy montażowe wraz z fundamentami do tablic informacyjnych, czy też będą one instalowane na istniejącej już infrastrukturze?
  Ponadto zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie ewentualnych rzutów, wskazujących odległości pomiędzy najbliższymi punktami poboru energii elektrycznej a lokalizacjami tablic informacyjnych w danych 5 lokalizacjach.

  Odpowiedź:
  Zamawiający będzie występował o wszystkie wymagane stosownymi przepisami, pozwolenia i zgody na umieszczenie tablic informacyjnych przy ulicach dojazdowych do parkingu przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Polanicy-Zdroju.
  Tablice informacyjne będą instalowane na istniejących słupach, poza jedną lokalizacją przy ul. J. Dąbrowskiego 3 (wjazd na teren parkingu). Dla tej lokalizacji należy przyjąć w ofercie koszty dostawy i montażu wraz z fundamentem słupa do tablicy informacyjnej.
  Do miejsc lokalizacji tablic informacyjnych Zamawiający zapewni doprowadzenie instalacji zasilania w energię elektryczną.

Zapytanie nr 2 z dnia 13.07.2018 r.

Dotyczy: zapytania w sprawie postępowania przetargowego: „ Dostawy i montażu parkomatów dla zespołu parkingów przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Polanicy Zdroju.”

 1. W SIWZ w punkcie 14.3 kryterium ceny to 70 pkt. natomiast w w/w punkcie litera b) cenę przeliczamy przez 60 pkt. Proszę o określenie który zapis jest prawidłowy?
 2. W załączniku nr 6 Zamawiający napisał, że system parkingowy musi posiadać możliwość uiszczania opłaty za bilety jednorazowe w terminalach wyjazdowych w formie bezgotówkowej. Czy ta forma jest konieczna w sytuacji gdy Kasa automatyczna znajduje się 10 m od terminala wyjazdowego?
 3. W załączniku nr 6 Zamawiający napisał, że system parkingowy musi zapewnić możliwość uiszczania opłaty za bilety jednorazowe w aplikacji mobilnej dostępnej na telefon komórkowy. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo terminali wyjazdowych z kasami automatycznymi gdzie jest każda forma rozliczania za parking, taka usługa kolosalnie podraża koszt systemu a nie przekłada się na jakąkolwiek korzyść. 99% Klientów ma przy sobie kartę i może zapłacić za usługę z telefonu i płatności korzysta kilka %.
 4. W załączniku nr 6 Zamawiający napisał, że system parkingowy musi posiadać możliwość rabatowania (walidacji) biletu parkingowego. Rabatowanie możliwe jest poprzez Internet po zalogowaniu do systemu poprzez dowolną przeglądarkę internetową. System umożliwia różne scenariusze rabatowania np. opłata za 1 godz. parkowania lub rabat wysokości 5zł itp. O wysokości rabatów i konfiguracji decydować będzie operator parkingu. Zmiana konfiguracji jest możliwa w dowolnym momencie działania systemu.
  Wykonania takiego rabatowania wiąże się z wyciąganiem system do chmury internetowej co podraża koszt systemu parkingowego, jego utrzymania i koszty miesięczne a dodatkowo uzależnione jest od skuteczności działających serwerów i sam system może być niestabilny. Prostszym rozwiązaniem jest standardowe rabatowanie w systemie parkingowym a komunikację z komputerem można wykonać za pośrednictwem podłączenia się usługą zdalnego pulpitu. Wtedy sam system działa w komunikacji sieci i protokołach RS232 lub 485. Czy zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?
 5. W załączniku nr 6 Zamawiający napisał, że system parkingowy musi być przystosowany do obsługi stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Opisany sposób rozliczania niesie ze sobą wiele ryzyka i jest możliwe opuszczenie parkingu po naładowaniu pojazdu i pobycie na parkingu gdzie za jedną i za drugą usługę nie zostanie wniesiona opłata parkingowa. Proponujemy aby opłaty za ładowanie pojazdu były rozliczane przedpłatowo, czyli Klient po wciśnięciu odpowiednich przycisków w kasie i zapłaceniu będzie mógł pobrać bilet umożliwiający określony czas ładowania pojazdu. Czy Zamawiający wyraża zgodę na takie bezpieczniejsze rozwiązanie?
 6. W załączniku nr 6 Zamawiający w pkt. 1.2 wyszczególnił serwer systemu parkingowego. W naszym autorskim rozwiązaniu jest to Koncentrator, który spełnia taką rolę. Jest to rozwiązanie tańsze i naszym zdaniem bardziej stabilniejszy w działaniu. Czy zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?
 7. W załączniku nr 6 Zamawiający w pkt. 1.4 opisany jest system działający w oparciu o serwer. Czy Zamawiający akceptuje inny bazodanowy system w którym dane z Koncentratora kopiują się na komputerze umieszczonym w serwerowni?
 8. W załączniku nr 6 Zamawiający w pkt. 1.4 opisany jest system gdzie oprogramowanie musi komunikować z urządzeniami parkingowymi w protokole komunikacyjnym TCP/IP. Czy komunikacje można zastosować w technologii RS 232 lub 485?
 9. W załączniku nr 6 Zamawiający w pkt. 1.4 oprogramowanie musi umożliwiać integrację z zewnętrznymi systemami (jak np. ITS). Wymaga się od wykonawcy złożenia dokumentu potwierdzającego wdrożenie min. 1 instalacji włączonej do Nadrzędnego Systemu Informacji Parkingowej.
  Zapis jest sformułowany niejasno i nie wskazuje konkretnej integracji a co za tym idzie niemożliwe jest oszacowanie kosztów do oferty. Integracja wymagana jest przy systemach tego typu z obu stron czyli jednego i drugiego programu a obie strony muszą wyrazić na to zgodę. Czy ten zapis można usunąć ze specyfikacji?
 10. W załączniku nr 6 Zamawiający w pkt. 1.4 Komunikaty muszą zawierać datę i godz. zdarzenia, nazwę urządzenia a komunikaty o błędach muszą być wyróżnione kolorem czerwonym i sygnałem dźwiękowym. Sygnał dźwiękowy przy dużej ilości komunikatów może być uciążliwy.
  Czy Zamawiający wyraża zgodę na nie stosowanie tego rozwiązania?
 11. W załączniku nr 6 Zamawiający w pkt. 1.5 opisano: minimalna ilość biletów w jednym zasobniku nie może być mniejsza niż 5000 szt. Ilość biletów zależna jest rozwiązań technicznych każdego dostawcy czy Zamawiający wyraża zgodę na zasobniki z 4000 szt. biletów.
 12. W załączniku nr 6 Zamawiający w pkt. 1.6opisano, że bilety mają być wciągane do urządzenia i przyjmowane w 4 kierunkach, co potwornie zwiększa koszty zamówienia. Czy Zamawiający dopuszcza żeby bilety były o mniejszej gramaturze a co za tym idzie tańsze i nie musiały być wciągane na wyjeździe i przyjmowane w dwóch kierunkach, ponieważ każdy ten dodatek podraża koszt systemu?
 13. W załączniku nr 6 Zamawiający w pkt. 1.7 szlaban przekładnia ma współpracować z silnikiem trójfazowym, także posiadać czujniki otwarcia klap, położenia itp. Taki szlaban jest najdroższy na rynku i często stosowany na autostradach, co przy takiej inwestycji nie ma sensu. Czy można zastosować szlaban o parametrach prędkość otwarcia do 2,5 s, detektor jednokanałowy, mechanizm wyłamywania ramienia podczas kolizji, podświetlenie led i zabezpieczenie w dolnej części szlabanu gumą tak aby ochronić pojazdy? Pozwoli to na zmniejszenie kosztu nawet 4-5 tys. na jednym szlabanie.
 14. W załączniku nr 6 Zamawiający w pkt. 1.8, proszę o wykreślenie następujących zapisów podrażających cenę nawet o kilkadziesiąt tysięcy zł a nie wnoszących nic wielkiego do systemu na tym poziomie:
  - min. 5 tubowy akceptor bilonu wyposażony w „samo napełniające się pojemniki” o dowolnie konfigurowalnym nominale w tubach (przyjmowanie nie mniej niż 5 różnych nominałów monet). Pomiar ilości monet w czasie rzeczywistym, dokładne określenie ilości monet w tubach. Gdzie w zupełności wystarczą hoppery na 4 monety i dwa samo uzupełniające się hoppery.
  - kaseta na monety musi być kompatybilna również w parkometrach tego samego producenta–ten zapis wskazuje nam konkretnego producenta jakiego preferujecie Państwo w całej specyfikacji i jej zapisach.
  - możliwość zablokowania rozmiany pieniędzy. Automat płatniczy musi posiadać możliwość takiej konfiguracji by w przypadku anulowania transakcji, klient zamiast włożonych banknotów otrzymał potwierdzenie z kodem kreskowym o wartości równej wrzuconej kwocie, z którym to będzie mógł udać się do obsługi parkingu celem odebrania równowartości lub użyć ponownie pokwitowanie w automacie płatniczym przy następnej próbie zapłaty–takie rozwiązanie przysporzy tylko problemów, ponieważ system ma być automatyczny, w sytuacji gdy ktoś będzie chciał zwrotu pieniędzy o 3:00 nad ranem, ktoś będzie musiał mu je oddać. Proszę o wykreślenie tego punktu.
  - możliwość szybkiej rozbudowy o dodatkowe dwa hoppery pozwalające wypłacać resztę w bilonie. Pojemność hoppera 1000 szt. monet, Tylu monet nawet nie potrzeba do wydawania reszty, proszę o wykreślenie punktu.
  - możliwość szybkiej rozbudowy o moduł wydawania reszty w dwóch dowolnych rodzajach banknotów PLN. Takie rozwiązanie podraża potwornie ofertę, proszę o wykreślenie zapisu.
  - możliwość wnoszenia opłat kartami płatniczymi (stykowo, bezstykowo) oraz w technologii NFC. Wykonawca, w okresie związania umową, zapewnia współpracę z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie płatności bezgotówkowych–sugerujemy pozostawienie wyłącznie płatności bezstykowych i wykreślenie pozostałych.
  - możliwość bezpośredniego wywołania podglądu widoku ekranu wybranej kasy automatycznej przez operatora umożliwiając mu tym samym właściwy poziom wsparcia dla klienta w czasie rzeczywistym. Także zapisy dotyczące, piktogramów na wyświetlaczu, diodowych wskaźników, dostęp kartą RFID, elektro-rygle, obsługa w 5 językach, informacjach o stanie transakcji, sposobu rozliczania aut elektrycznych –to są jest autorskie rozwiązanie jednego z producentów i utrudnią tylko sposób rozliczania się za parking wydłużając drastycznie cały proces uniemożliwiając rozliczanie się z prostych transakcji. Prosimy o wykreślenie zapisów i umożliwienie wykonanie własnego rozwiązania ładowania pojazdów.
 15. W załączniku nr 6 Zamawiający w pkt. 1.8 opisana jest stacja ładowania konkretnego producenta, czy można ją zastąpić inną w której też można ładować pojazdy ale ma ona inne parametry?
 16. W załączniku nr 6 Zamawiający w pkt. 2, 3 i 4 i 5 opisany jest cykl obsługi w oparciu o rozwiązania systemowe konkretnego producenta czy można zastąpić je własnymi rozwiązaniami?
  Odpowiedź:
 1. Kryterium cenowe wynosi 70 pkt.
 2. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, że opłata za parking odbywa się tylko w automacie płatniczym.
 3. System opłat parkingowych musi być zgodny z zapisami w specyfikacji technicznej.
 4. System parkingowy musi posiadać możliwości rabatowania opłat o funkcjach i parametrach technicznych wskazanych w specyfikacji technicznej.
 5. System parkingowy musi być przystosowany do obsługi stacji ładowania pojazdów elektrycznych w sposób wskazany w specyfikacji technicznej.
 6. System parkingowy musi być wyposażony w serwer o parametrach nie gorszych niż wskazane w specyfikacji technicznej pkt 1.2.
 7. Oprogramowanie systemu parkingowego musi spełniać wymagania wskazane w pkt 1.4 tj. działać w oparciu o serwer przechowujący dane systemu parkingowego ze wskazanymi w opisie funkcjami oprogramowania.
 8. Oprogramowanie systemu parkingowego musi komunikować się z urządzeniami parkingowymi w protokole wskazany w pkt. 1.4 specyfikacji technicznej.
 9. Zamawiający planuje budowę następnego zespołu parkingów na terenie Polanicy Zdroju, dlatego wymaga aby będący przedmiotem zamówienia system parkingowy posiadał możliwość (bez ponoszenia dodatkowych nakładów na sprzęt i oprogramowanie) włączenia do planowanego ogólnego systemu informacji parkingowej, który będzie uruchomiony na terenie gminy. Z uwagi na powyższe Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć tj. udokumentować wdrożenie minimum jednej tego typu instalacji do NSIP.
 10. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, że komunikaty o błędach systemu parkingowego nie są wyróżniane sygnałem dźwiękowym.
 11. Terminal wjazdowy musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne o parametrach nie gorszych niż wskazane w pkt 1.5 specyfikacji technicznej.
 12. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, że bilety parkingowe są odczytywane przez terminal wyjazdowy co najmniej w 2 kierunkach.
 13. Zamawiający dopuszcza zastosowanie szlabanu o prędkość otwarcia do 2,5 sekund, pozostałe parametry techniczno-funkcjonalne urządzenia nie gorsze niż wskazane w pkt 1.7 specyfikacji technicznej.
 14. Automat płatniczy musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wskazane w pkt 1.8 specyfikacji technicznej.
 15. Stacja ładowania pojazdów elektrycznych musi posiadać parametry techniczno-funkcjonalne nie gorsze niż, wskazane w pkt 1.9 specyfikacji technicznej.
 16. Wskazane w specyfikacji technicznej opisy określające przedmiot zamówienia mają charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i mają na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń.
  Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia.
  W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
  Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych, wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w specyfikacji technicznej.