Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Projekt przebudowy
MZK
MZK
MZK

Polanica-Zdrój, 25.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój,
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420,
kapitał zakładowy 1 599 800 zł, wpłacony 100 000 zł,
NIP 88317710000, REGON 020206230


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa polegająca na opracowaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń
na wykonanie robót budowlanych pt:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania „Gimnazjum im. dr. J. Matuszewskiego”
zlokalizowanego przy ulicy Zdrojowej 32 na działce ewidencyjnej o numerze 120 na Internat szkolny

 1. Inwentaryzacja obiektu

 2. Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu koncepcyjnego wg założeń Zamawiającego – załącznik nr 1

 3. Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej:
   
  • 3.1 projekt budowlany – 4 egzemplarze
   • projekt zagospodarowania terenu
   • część architektoniczna
   • część konstrukcyjna
   • część instalacyjna:
    - instalacje sanitarne
    - instalacje elektryczne
    - instalacje niskoprądowe (TV, internet, oddymianie klatek schodowych)
   • opracowanie BIOZ
   • charakterystyka energetyczna
   • uzyskanie uzgodnień pod względem higieniczno zdrowotnym
   • uzyskanie uzgodnień pod względem zabezpieczeń ppoż - w podstawowym zakresie - bez odstępstw
   • uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń do prowadzenia robót celem złożenia wniosku o zgłoszenie / pozwolenie na budowę
   • uzyskanie zgłoszenia/pozwolenia na budowę

  • 3.2 projekt wykonawczy – 4 egzemplarze
   • część architektoniczna + projekt wnętrz
   • część konstrukcyjna
   • część instalacyjna

  • 3.3 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze

  • 3.4 przedmiar robót – 2 egzemplarze

  • 3.5 kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze

  • 3.6 wersja elektroniczna dokumentacji w pełnym zakresie

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY WRAZ ZE SKŁADNĄ OFERTĄ

6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIAOŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

10. OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY I PORÓWNANIA OFERT

11. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA

 1. Załącznik 1 - Ogólne założenia zamawiającego
 2. Załącznik 2 - Formularz oferty
 3. Załącznik 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec