Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Zakup paliw
MZK

Polanica-Zdrój, 10.09.2019 r.

OGŁOSZENIE

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000, unieważnia postępowanie przetargowe dotyczące zadania pn. Zakup benzyn bezołowiowych oraz oleju napędowego dla samochodów i sprzętu eksploatowanych w MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – tekst jednolity, Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie dotyczące zakupu benzyn bezołowiowych oraz oleju napędowego dla samochodów i sprzętu eksploatowanych w MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. ogłoszonego w dniu 21.06.2019 r.

Uzasadnienie unieważnienia: Brak spełnienia obowiązków przez wybranego oferenta tj. w terminie 30 dni nie dostarczono umowy na realizację usług według zaproponowanych warunków w ofercie przetargowej.

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

MZK

Polanica-Zdrój, 19.07.2019 r.

ZAWIADOMIENIE
W SPRAWIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000, na podstawie art. 91 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na.:Zakup benzyn bezołowiowych oraz oleju napędowego dla samochodów i sprzętu eksploatowanych w MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

I. INFORMACJE OGÓLNE
W terminie składania ofert, tj. do dnia 08.07.2019 r., godz. 12:00 do Sekretariatu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, wpłyneły dwie oferty.
Otwarcie ofert odbyło się w tym samym dniu o godz. 12:30
Z udziału w postępowaniu nie odrzucono ofert w trybie art. 89 ust. 1 ustawy PZP.

II. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
W wyniku oceny oferty dokonanej w oparciu o przyjęte kryterium (cena BRUTTO – 100 %) Zamawiający udziela zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu następującym Oferentom:
 


Numer
oferty
 
Nazwa wykonawcyWartość zadaniaKryterium
oceny
Ocena punktowa
P=Cn/Cb•100 pkt
Cena [pkt]
1JACKPOL Sp. z o.o.
Wolany dz. nr. 438/226
57-320 Polanica-Zdrój
1 285 380,00 złcenaP = 12 85 380 / 1 285 380 • 100 pkt100
2Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
ul. Chemików 7 09-411 Płock
1 390 470,00 złcenaP = 13 90 470 / 1 285 380 • 100 pkt92

Po analizie została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy: JACKPOL Sp. z o.o. Wolany dz. nr. 438/226, 57-320 Polanica-Zdrój. Uzasadnienie wyboru: firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki zapytania ofertowego, z kryteriami wyboru tj. cena – 100 pkt.

Powyższe zawiadomienie, w stosunku do Wykonawców, których ofertę wybrano jest jednocześnie zawiadomieniem o wyborze oferty i zaproszeniem do zawarcia umowy. Na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” Komisja przetargowa proponuje przesłanie umowy na realizację usług według zaproponowanych warunków w ofercie przetargowej na adres: Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój.

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

MZK

Polanica-Zdrój, 21.06.2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000. Ogłasza wszczęcie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Zakup benzyn bezołowiowych oraz oleju napędowego dla samochodów
i sprzętu eksploatowanych w MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

 1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2018 r. Dz.U. 2018, poz. 1986).
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliwa na terenie kraju do samochodów i sprzętu eksploatowanych przez Zamawiającego w następujących ilościach:
  • benzyny bezołowiowe 15 000 l » CPV-09132100-4
  • olej napędowy 220 000 l » CPV-09134100-8
  Rozliczanie zawartych transakcji dwa razy w miesiącu fakturami VAT. Termin płatności nie krótszy niż 14 dni od daty sprzedaży.
 3. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
  Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację niniejszego zadania.
 4. Termin wykonania umowy.
  Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy lub wyczerpania ilości zamówionego paliwa.
  • Oferty należy złożyć do dnia 08.07.2019 r. do godz.12:00 w sekretariacie:
   MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
   ul. Spacerowa 2
   57-320 Polanica-Zdrój
  • Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.
  • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
  • Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej ani ofert częściowych. Nie przewiduje się zwołania zabrania wykonawców. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
  Warunkami udziału w przetargu są: spełnianie wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 1986) oraz spełnianie wszystkich warunków zamówienia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełnienia tych warunków dokonana zostanie poprzez sprawdzenie kompletności i wiarygodności wymaganych dokumentów, załączonych do oferty.
 5. Kryteria oceny ofert:
  — cena 100%
 6. Informacje dotyczące SIWZ.
  Dokładne informacje dotyczące realizacji zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, zamówić pisemnie drogą pocztową lub pobrać ze strony internetowej:
  mzk-polanica.pl
 7. Do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień upoważnieni są:
  Marcin Moskal tel. 74 865 17 82
  codziennie w dni robocze w godz. 7:00 - 15:00

Prezes Zarządu
( — )
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. SIWZ-paliwa

Zapytanie z dnia 01.07.2019 r.

 1. Czy Zamawiający zaktualizuje daty w zakresie opisu koperty z ofertą, terminu składania ofert, otwarcia ofert, średniej ceny jednostkowej brutto do wyliczenia oferty? Aktualnie w SIWZ oraz Formularzu ofertowym widnieją daty z roku 2016.
  TAK, był błędny odnośnik do pliku SIWZ
 2. Czy Zamawiający zaakceptuje modyfikację zapisu §4 ust. 3 wzoru umowy na następujący: „Od momentu blokady karty przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego za pomocą dedykowanego portalu internetowego Wykonawca nie może sprzedawać paliwa na podstawie utraconej karty paliwowej.”?
  TAK
 3. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 5 wzoru umowy dodać zapis adekwatny do wskazanego zapisu w § 5 ust. 1, przy czym działający na korzyść Wykonawcy?
  NIE
 4. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kary umowne § 5 ust 1 wzoru umowy były naliczane od wielkości niezrealizowanej części zamówienia określonego w §2 ust 2?
  TAK


Zapytanie z dnia 05.07.2019 r.