Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Zakup koparek
MZK

Polanica-Zdrój, 05.11.2019 r.

INFORMACJA
W SPRAWIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000, informuje, że Komisja powołana zarządzeniem wewnętrznym nr 8/2019 przez Prezesa Zarządu MZK w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. dokonała przeglądu i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybór oferty dotyczył Zakupu i dostawy w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko-ładowarki oraz minikoparki wraz z dodatkowym osprzętem

I. Została złożona jedna oferta


Numer
oferty
 
Nazwa wykonawcyWartość zadania
1BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.
ul. Suwak 1/3   02-676 Warszawa
i
INTERHANDLER Sp. z o.o.
ul. Wapienna 6   87-100 Toruń
675 716,94 zł brutto

II. Wybór oferty

Nazwa i adres wykonawcy:
BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.
ul. Suwak 1/3   02-676 Warszawa
i
INTERHANDLER Sp. z o.o.
ul. Wapienna 6   87-100 Toruń

Uzasadnienie wyboru:
To jedyna oferta jak została przedstawiona, spełniająca tym samym warunki zapytania ofertowego, z kryteriami wyboru cena - 100 pkt.

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

MZK

Polanica-Zdrój, 22.10.2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000. Ogłasza wszczęcie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu
fabrycznie nowej koparko-ładowarki oraz minikoparki wraz z dodatkowym osprzętem

 1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2018 r. Dz.U. 2018, poz. 1986).

 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki (rok produkcji 2019) wraz z dodatkowym osprzętem, oraz minikoparki wraz z dodatkowym osprzętem w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu Przedmiot zamówienia jest zgodny z nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV, tj:
  • 42000000-6 - Maszyny przemysłowe
  • 42400000-0 - Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części
  • 42420000-6 - łopatki, szufle, łyżki i chwytaki do dźwigów lub koparek
  • 43000000-3 - Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
  • 43200000-5 - Maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne części
  • 43260000-3 - Koparki, czerpaki i ładowarki, maszyny górnicze
  • 43261000-0 - Koparki mechaniczne
  • 43600000-9 - Części maszyn górniczych, kopalnianych oraz budowlanych
  • 43640000-1 - Części koparek
  • 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

 3. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
  Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację niniejszego zadania.

 4. Termin wykonania umowy.
  Termin realizacji zamówienia: 26.11.2019 r.
  • Oferty należy złożyć do dnia 05.11.2019 r. do godz.10:00 w sekretariacie:
   MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
   ul. Spacerowa 2
   57-320 Polanica-Zdrój
  • Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:30.
  • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
  • Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej ani ofert częściowych. Nie przewiduje się zwołania zabrania wykonawców. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
  Warunkami udziału w przetargu są: spełnianie wymogów określonych w art. 22 ust. 1, nie podleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 1986) oraz spełnianie wszystkich warunków zamówienia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełnienia tych warunków dokonana zostanie poprzez sprawdzenie kompletności i wiarygodności wymaganych dokumentów, załączonych do oferty.

 5. Kryteria oceny ofert:
  — cena 60%
  — gwarancja 40%

 6. Informacje dotyczące SIWZ.
  Dokładne informacje dotyczące realizacji zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, zamówić pisemnie drogą pocztową lub pobrać ze strony internetowej mzk-polanica.pl

 7. Do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia upoważniony jest
  Marcin Moskal
  tel. 74 865 17 82 codziennie w dni robocze w godz. 7:00 - 15:00

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. SIWZ Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu koparek
 2. Załącznik nr 1 – opis techniczno-jakościowy
 3. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 3 – wykaz dokonanych dostaw
 5. Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
 6. Załącznik nr 5 – oświadczenie o braku wykluczeni
 7. Załącznik nr 6 – informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp
 8. Załącznik nr 7 – projekt umowy
DOKUMENTY DODATKOWE
 1. Bilans 2017
 2. Bilans 2018
 3. F-01 za II kw. 2019
 4. F-01 za III kw. 2019
 5. Zestawienie zobowiązań

Zapytanie z dnia 23 październik 2019 r.

 1. Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SIWZ leży po stronie Zamawiającego, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie.
 2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 150 zł za Umowy o wartości przedmiotu leasingu powyżej 20.000 zł - dla umów w PLN, 75 zł za umowy o wartości przedmiotu leasingu do 20.000 zł - dla umów w PLN. Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy.
 3. Zamawiający przewidział wzór umowy. Wzór stworzony przez Zamawiającego nie reguluje jednak wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy leasingowej, nie zapewnia prawidłowej obsługi podczas jej trwania. Proszę zatem o dopuszczenie dodatkowych dokumentów, standardowo stosowanych przez Wykonawcę - umowy leasingu. Wzór stanowiący integralną część SIWZ może przybrać postać umowy w sprawie zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.
 4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ujednolicenie zapisów dot. terminu dostawy Sprzętu, tj. w SIWZ (rozdział II, pkt. 2) wskazano termin 14 dni od daty podpisania Umowy leasingu, natomiast we wzorze Umowy, §3 ust. 1 podano termin 21 dni od daty podpisania umowy.
 5. Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 10% na 5%, z 1 % na 0,5%, z 20% na 10%.
 6. Proszę o dopuszczenie o zmian umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących prawa podatkowego.
 7. Proszę o potwierdzenie, że każdy ze Sprzętów może być objęty odrębną Umową leasingową. Ujęcie na jednej umowie nie jest możliwe ze względów systemowych.


Zapytanie z dnia 24 październik 2019 r.

 1. Zamawiający w SIWZ podaje termin złożenia ofert 05.11.2019 r., natomiast otwarcia 04.11.2019 r. Prosimy o wskazanie poprawnych terminów.
 2. Zamawiający w Umowie § 3 ust. 1 podaje czas na dostawę maszyn 21 dni od podpisania umowy, natomiast w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w formularzu oferty podany jest termin 14 dni od podpisania umowy. Wnioskujemy o ujednolicenie zapisów z uwzględnieniem 21 dni na dostawę.
 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy maszyny do 14 dni od daty rozpoczęcia?
 4. Czy w przypadku przedłużającej się naprawy ponad ustalony termin Zamawiający wyrazi zgodę na podstawienie maszyny zastępczej, wówczas Zamawiający odstąpi od naliczania kar za opóźnienie w terminie naprawy oraz zlecania usunięcia usterki na koszt Wykonawcy?
 5. Wnioskujemy o zmianę wysokości kary umownej określonej w § 5 ust. 2 pkt. 2 z 1% na 0,1%.
 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara za opóźnienie w dostawie oraz opóźnienie w naprawie naliczana była jedynie od wartości brutto maszyny, której każdorazowo opóźnienie dotyczy?


Zapytanie z dnia 25 październik 2019 r.

 1. Zgodnie z SIWZ Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć maszyny w terminie do 14 dni od Umowy a zgodnie z Projektem Umowy w terminie do 21 dni. Proszę o potwierdzenie terminu dostawy maszyn.
 2. Zamawiający przewidział projekt umowy. Projekt stworzony przez Zamawiającego nie reguluje kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem leasingu i nie zapewnia prawidłowej obsługi podczas jej trwania np. nie określa dostawcy, przedmiotu leasingu (marki, modelu, numeru seryjnego). Proszę o zgodę na dopuszczenie standardowego wzoru umowy Wykonawcy. Integralną częścią Umowy Leasingu będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami ogłoszona przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia jak również Ogólne Warunki Leasingu Finansującego oraz Oferta złożona w postępowaniu. W zakresie w jakim Ogólne Warunki Leasingu nie są sprzeczne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną przez Finansującego ofertą mają one zastosowanie do Umowy Leasingu.
 3. Proszę o potwierdzenie czy odbiór maszyn zostanie potwierdzony Protokołem odbioru i czy Protokół odbioru zostanie włączony do Umowy?
 4. Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający będzie wnioskował o Harmonogram rat leasingowych?
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczenia. Czy zamawiający dostosuje zakres ubezpieczenia do wymagań Wykonawcy?
 6. Wykonawca zobowiązany jest do oceny zdolności do obsługi produktów finansowych o charakterze dłużnym. Proszę o udostepnienie sprawozdań finansowych za lata 2017,2018 i 2Q2019 wraz z zestawieniem zobowiązań według załączonego wzoru.


Zapytanie z dnia 29 październik 2019 r.

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego wynosiła 125 km od siedziby Zamawiającego?


Zapytanie z dnia 28 październik 2019 r.

 1. Koparko-ładowarka, czy dopuszczają państwo maszynę która posiada:
  1. Masa robocza 9430 kg — odp. NIE
  2. Brak blokady zmiennika momentu obrotowego jednakże średnie spalanie maszyny oscyluję około 5 litrów na mtg które można potwierdzić z systemu GPS — odp. NIE
  3. Wszystkie główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez różnych producentów znanych marek — odp. NIE
  4. Skrzynia biegów maszyny typu POWER SHIFT, przełączalna pod obciążeniem, 4 biegi w przód i 3 w tył — odp. TAK
  5. Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności 165 litrów/min i ciśnieniu roboczym 205 bar — odp. NIE
  6. Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie ze wskaźnikiem krańcowego położenia stabilizatorów bez lampki — odp. NIE
  7. Kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 77 db — odp. NIE
  8. Zbiornik paliwa o pojemności 131 litrów — odp. NIE
  9. Pojemność łyżki ładowarki 1,2 m3 — odp. NIE
  10. Szybkozłącze ładowarkowe mechaniczne z widłami — odp. NIE
  11. Głębokość kopania ze standardową łyżką 5,81m — odp. TAK
  12. Udźwig przy złożonym ramieniu minimum 1428 kg — odp. TAK
 2. Młot hydrauliczny, czy dopuszczają państwo młot:
  1. Waga młota 275 kg — odp. NIE
 3. Minikoparka, czy dopuszczają państwo maszynę która posiada:
  1. Pełny dostęp do komory silnika przez otwarcie tylnej maski rewizyjnej — odp. TAK
  2. Wlew paliwa umieszczony pod tylną maską rewizyjną która jest zabezpieczona kluczykiem — odp. TAK
  3. Podwójną pompę zębatą w systemie LUDV gdzie wszystkie ruchy robocze i napędu pracują jednocześnie — odp. NIE