Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Dostawa przepływomierzy
Fundusze europejskie
MZK

Polanica-Zdrój 09.12.2020 r.

Zawiadomienie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty
„Dostawa przepływomierzy kołnierzowych elektromagnetycznych wraz z dodatkowym osprzętem”
ogłoszony na potrzeby realizowanego projektu pn.
„Ochrona zasobów naturalnych wód w Polanicy-Zdroju poprzez inteligentne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową”
w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniu 1 grudnia 2020 r., o godzinie 10.30 w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju, ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój (Zamawiający) miało miejsce otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Dostawę przepływomierzy kołnierzowych elektromagnetycznych wraz z dodatkowym osprzętem”

Wybór najkorzystniejszej oferty:
Kryterium wyboru oferty jest ilość punktów wyliczonych na podstawie wzoru, gdzie głównym składnikiem są ceny brutto ofert za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawców w formularzu ofertowym.


Numer
oferty
 
Nazwa wykonawcyWartość zadaniaKryterium
oceny
Ocena punktowa
P=Cn/Cbx100 pkt
Cena
[pkt]
1WES Sp. z o.o.
ul. Ojca Janusza Walerowskiego 6
16-001 Kleosin
156 210,00cenaP=156 210,00/156 210,00x100 pkt100 pkt
2P.H.U. METERING ANNA MODER
ul. Parkowa 1
98-113 Buczek
233 700,00cenaP=156 210,00/233 700,00x100 pkt66,84 pkt

W wyniku analizy ilości uzyskanych przez Wykonawców punktów została wybrana najkorzystniejsza oferta, firmy:
WES Sp. z o.o., ul. Ojca Janusza Walerowskiego 6, 16-001 Kleosin – 100 punktów

MZK

Polanica-Zdrój 01.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert
„Dostawa przepływomierzy kołnierzowych elektromagnetycznych wraz z dodatkowym osprzętem”
ogłoszony na potrzeby realizowanego projektu pn.
„Ochrona zasobów naturalnych wód w Polanicy-Zdroju poprzez inteligentne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową”
w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniu 1 grudnia 2020 r., o godzinie 10.30 w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju, ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój (Zamawiający) miało miejsce otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Dostawę przepływomierzy kołnierzowych elektromagnetycznych wraz z dodatkowym osprzętem”

 1. Zamówienie
 2. Kwota, jaką zamierzono przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 293 232,00 zł
 3. W terminie składania ofert, tj. do 01.12.2020 r., godz. 10.00 wpłynęły następujące oferty:
  1. WES Sp. z o.o., ul. Ojca Janusza Walerowskiego 6, 16-001 Kleosin
   Cena 156 210,00 zł brutto
  2. P.H.U. METERING ANNA MODER, ul. Parkowa 1, 98-113 Buczek
   Cena 233 700,00 zł brutto
MZK

Polanica-Zdrój, 20.11.2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000. Ogłasza wszczęcie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa przepływomierzy kołnierzowych elektromagnetycznych wraz z dodatkowym osprzętem

 1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

  Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych przepływomierzy elektromagnetycznych, oraz dodatkowego osprzętu niezbędnego do zamontowania urządzenia i stworzenia monitoringu przepływu i ciśnienia sieci wodociągowej w Polanicy-Zdrój. Parametry i ilości przepływomierzy oraz niezbędnego osprzętu opisano w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia jest zgodny z nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV, tj:

  38421110-6 - Przepływomierze

 2. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
  Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację niniejszego zadania.

 3. Termin wykonania umowy.
  Termin realizacji zamówienia: 01.12.2020 r.
  • Oferty należy złożyć do dnia 01.12.2020 r. do godz.10:00 w sekretariacie:
   MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
   ul. Spacerowa 2
   57-320 Polanica-Zdrój
  • Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:30.
  • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
  • Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej ani ofert częściowych. Nie przewiduje się zwołania zabrania wykonawców. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
   Warunkami udziału w przetargu są: spełnianie wymogów określonych w art. 22 ust. 1, nie podleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. ) oraz spełnianie wszystkich warunków zamówienia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełnienia tych warunków dokonana zostanie poprzez sprawdzenie kompletności i wiarygodności wymaganych dokumentów, załączonych do oferty.

 4. Kryteria oceny ofert:
  — cena 100%

 5. Informacje dotyczące SIWZ.
  Dokładne informacje dotyczące realizacji zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, zamówić pisemnie drogą pocztową lub pobrać ze strony internetowej
  mzk-polanica.pl

 6. Do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień upoważniony jest:
  — w zakresie przedmiotu zamówienia Marcin Moskal
  tel. 74 865 17 82.

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. SIWZ przepływomierze
 2. Załącznik nr 1 do formularza oferty
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ

Zapytanie z dnia 24 listopada 2020 r.

 1. Analizując zapisy SIWZ znaleźliśmy prawdopodobnie omyłkę pisarską w specyfikacji Zestawu I - Zamawiający zapisał, iż wymaga 2 łączników R-K DN300 oraz 1 zwężki FFR. Z doświadczenia w wykonywaniu podobnych zamówień i robót budowlanych wynika, iż Zamawiający potrzebuje 2 sztuk zwężek FFR z DN300 na DN200 oraz 2 sztuk łączników rurowo-kołnierzowych DN300. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dostawy w ramach osprzętu Zestawu I 2 sztuk zwężek FFR z DN300 na DN200 oraz 2 sztuk łączników rurowo-kołnierzowych DN300.

Zapytania z dnia 25 listopada 2020 r.

 1. Analizując zapisy SIWZ znaleźliśmy prawdopodobnie omyłkę pisarską w specyfikacji Zestawu VIII - Zamawiający zapisał, iż wymaga 2 łączników R-K DN200 oraz 1 zwężki FFR. Z doświadczenia w wykonywaniu podobnych zamówień i robót budowlanych wynika, iż Zamawiający potrzebuje 2 sztuk zwężek FFR z DN200 na DN150 oraz 2 sztuk łączników rurowo-kołnierzowych DN200. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dostawy w ramach osprzętu Zestawu VIII 2 sztuk zwężek FFR z DN200 na DN150 oraz 2 sztuk łączników rurowo-kołnierzowych DN200.
 2. Zamawiający w SIWZ określił w punkcie 7.3. dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą. Jednocześnie Zamawiający nie wymaga, żadnych dokumentów dla pozostałych pozycji przedmiotu zamówienia. W związku z tym, w celu zapewnienia równych szans potencjalnym Wykonawcom, a także w celu ułatwienia sprawdzenia przez Zamawiającego złożonych przez Wykonawców ofert oraz zapewnienie wyboru oferty spełniającej potrzeby Zamawiającego, wnosimy o wprowadzenie wymagania dotyczącego złożenia wraz z ofertą kart katalogowych dla zasuw, przedłużaczy trzpieni, skrzynek ulicznych, zwężek FFR, łączników rurowo-kołnierzowych oraz nawiertek jako elementów kluczowych ze względu na montaż zestawów pomiarowych na sieci oraz dla rejestratorów telemetrycznych z czujnikami ciśnienia oraz oprogramowania do monitoringu sieci wodociągowej i zarządzania rejestratorami telemetrycznymi (odpowiedzialnych za pomiar wartości przepływu i ciśnienia, transmisję danych oraz zarządzanie systemem pomiarów).

Zapytania z dnia 25 listopada 2020 r.

 1. Pytanie 1: dot. SIWZ. Rozdział lll. p. ó:
  Zamawiający wymaga, aby zostały dostarczone przepływomierze w wersji rozłączonej, ale nie określił wymaganych długości kabli łączących czujnik z przetwornikiem dla każdego z zestawów. Długość kabla ma wpływ na cenę oferowanego urządzenia.
  Czy w związku z tym Zamawiający określi wymaganą długość kabli dla przepływomierzy w każdym zestawie, czy też zaoferowanie i dostarczenie wszystkich przepływomierzy z kablami o długości 20 m (takimi jak długość wymaganej rury osłonowej) spełni wymagania Zamawiającego i prawidłowe warunki montażu w każdym z wymienionych punktów pomiaru?
 2. Pytanie 2: dot. SlWZ. Rozdział lll. p.7.2:
  Zamawiający wymaga, aby przepływomierz posiadał zasilanie z baterii (o trwałości do 10 lat), a dalej wymaga aby posiadał opcjonalną możliwość zasilania z odnawialnych źródeł energii z podtrzymaniem bateryjnym do 48 dni.
  Baterie o trwałości 10 lat (tj. nieładowalne źródła zasilania) zasilające przepływomierz są jedną z opcji wyposażenia przepływomierza i są elementami o innej budowie i funkcji w stosunku do ,,podtrzymania bateryjnego" (domyślnie kondensatora lub akumulatora) o trwałości do 48 dni. Ze względu na kompaktową budowę i niewielkie wymiary przetwornika przepływomierza - nie występują w nim jednocześnie oba źródła zasilania.
  Czy Zamawiający wymaga dostarczenia przepływomierza z zasilaniem bateryjnym o trwałości do 10 Iat czy dostarczenia przepływomierza z zasilaniem odnawialnych źródeł energii i podtrzymaniem bateryjnym do 48 dni?
 3. Pytanie 3: dot. SIWZ. Rozdział !ll. p. 15.1. pp.8:
  Zamawiający wymaga, aby bateryjny rejestrator telemetryczny posiadał wbudowane czujniki demontażu i przemieszczenia, otwarcia obudowy, ingerencji magnetycznej, zalania komory wodą.
  Ingerencja magnetyczna nie dotyczy urządzeń elektronicznych nie zawierających części i podzespołów o właściwościach ferromagnetycznych natomiast czujniki demontażu i przemieszczenia oraz otwarcia obudowy można zastąpić jednym czujnikiem – czujnikiem detekcji ruchu pochylenia).
  Czujnik zalania komory wodą jest wskazany tylko wówczas gdy wszystkie urządzenia (czujnik i przetwornik przepływomierza oraz rejestrator) znajdują się we wspólnej, podziemnej komorze pomiarowej. W przypadku umieszczenia czujnika przepływomierza bezpośrednio w gruncie, a przetwornika wraz z rejestratorem w słupku, szafce lub studzience pomiarowej - czujnik zalania nie jest konieczny i wyposażenie to tylko podwyższa cenę zestawu.
  Czy Zamawiający uzna za wystarczające wyposażenie rejestratora tylko w czujnik detekcji ruchu (pochylenia) i ewentualnie, dodatkowo w czujnik zalania wodą?
 4. Pytanie 4: dot. SIWZ. Rozdział !!l. p. 13.:
  Zamawiający wymaga dostarczenia słupków telemetrycznych o wymienionych w p. 13 SIWZ wymaganiach.
  Domyślnie, Zamawiający zamierza umieścić czujniki przepływomierzy bezpośrednio w ziemi, a przetworniki i urządzenia telemetryczne nad powierzchnią ziemi w słupku telemetrycznym. Tańszym, praktyczniejszym i bardziej odpornym na wandalizm jest rozwiązanie polegające na umieszczeniu czujnika ciśnienia, przetwornika przepływomierza i urządzenia telemetrycznego w ocieplonej studzience pomiarowej DN40O lub DN5OO wykonanej z tworzywa i wyposażonej w zamykaną pokrywę.
  Czy Zamawiający dopuszcza dostawę i docelowo umieszczenie czujnika ciśnienia, przetwornika przepływomierza i rejestratora telemetrycznego w ocieplonej studzience pomiarowej DN400 lub DN500 z zamykaną pokrywą?
 5. Pytanie/propozycja 5: dot. SIWZ. Rozdział lll. p. t5.1: pp.11:
  Zamawiający wymaga aby rejestrator był wyposażony w wymienialną baterię o pojemności minimum 14Ah.
  Współczesne rozwiązania techniczne w zakresie zasilania urządzeń elektronicznych zmierzają jednocześnie do:
  - obniżenia energochłonności urządzeń i układów elektronicznych
  - sprawności i wydajności źródeł zasilania, co powoduje, że w przypadku nowoczesnych urządzeń o niskim zapotrzebowaniu na energię-wystarczające są źródła zasilania o niższych pojemnościach i mniejszych gabarytach, a pojemność baterii podawana w amperogodzinach nie jest wykładnikiem sprawności całego urządzenia.
  Wnosimy o zmianę treści zapisu tego wymagania, na zapis o treści: urządzenie powinno być wyposażone w wymienialną baterię, dostępną w handlu - zapewniającą pracę rejestratora do 5 lat przy transmisji danych do sześciu razy na dobę (w zależności od jakości sygnału sieci GSM)"
 6. Pytanie/propozycja 6: dot. SIWZ. Rozdział lll. p.15.1: pp. t2:
  Zamawiający wymaga aby obsługa i programowanie rejestratora odbywała się za pomocą aplikacji w urządzeniu mobilnym z obsługą komunikacji NFC bez rozszczelnienia obudowy. Zamawiający wskazuje tylko jeden, z pośród wielu dostępnych sposobów komunikacji lokalnej z rejestratorem - nie wymagających rozszczelnienia obudowy.
  Wnosimy o zmianę treści zapisu tego wymagania, na zapis o treści: „obsługa i programowanie rejestratora oraz komunikacja lokalna - bez konieczności rozszczelnienia obudowy"
 7. Pytanie/propozycja 7: dot. SIWZ. Rozdział lll. p. 15.1: pp. 13:
  Zamawiający stwierdza, że moduł komunikacyjny rejestratora powinien współpracować z sieciami 5G,4G oraz 2G w technologiach nbloT lub CaLM1. Zamawiający (zapewne omyłkowo) nie wymaga współpracy z sieciami 3G - aktualnie o największej dostępności tj. największym ,,pokryciu" terenu w Polsce, oraz wskazuje wymagane technologie (NB-loT i Cat.M1) mające zastosowanie głównie w aplikacjach czasu rzeczywistego i z czujnikami mobilnymi - co w przypadku rejestratorów monitorujących przepływy i ciśnienie, umieszczonych w punktach stałych, niemobilnych i komunikujących się wyłącznie okresowo z serwerem - nie powinno być priorytetem.
  Wnosimy o zmianę treści zapisu tego wymagania, na zapis o treści: ,moduł komunikacyjny rejestratora powinien współpracować z sieciami 2G i 3G oraz opcjonalnie z innymi"
 8. Pytanie/propozycja 8: dot. SIWZ. Rozdział lll. p. 15.1: pp. 16:
  Zamawiający wymaga aby w rejestratorze została zamontowana karta SlM - domyślnie, karta SlM powinna być własnością Dostawcy i w okresie 24 miesięcy być przez niego eksploatowana i opłacana.
  Takie rozwiązanie wydaje się być ryzykowne dla Zamawiającego np. w przypadku upadłości podmiotu Dostawcy lub jego zaniedbania, co może skutkować brakiem dostępu do danych pomiarowych z rejestratorów będących faktycznie własnością Zamawiającego. Najczęściej stosowanym, racjonalnym i bezpiecznym wydaje się być rozwiązanie gdzie w urządzeniach będących własnością Zamawiającego są wykorzystywane karty SlM również będące jego własnością.
  Wnosimy o zmianę treści zapisu tego wymagania, na zapis o treści: „Zamawiający dostarczy karty SlM do transmisji danych pomiarowych " - lub wykreślenie tego zapisu w całości.
 9. Pytanie/propozycia 9: dot. SIWZ. Rozdział lll. p. 15.1. pp. 17:
  Zamawiający wymaga, aby dostęp do konfiguracji urządzenia był zabezpieczony hasłem lub kodem PlN.
  Takie rozwiązanie jest kłopotliwe dla osób eksploatujących wiele urządzeń tego typu. Nieposiadanie lub zapomnienie przez któregokolwiek z pracowników eksploatacji aktualnej listy haseł lub kodów PlN uniemożliwia im sprawną eksploatację urządzeń, a w sytuacji bezpowrotnego utracenia haseł/PlN-ów - całkowicie blokuje komunikację z urządzeniami.
  Wnosimy o wykreślenie tego zapisu w całości.
 10. Pytanie/propozycja 10: dot. SIWZ. Rozdział lll. p.15.2:
  W przypadku zgody Zamawiającego na spełnienie wniosku z Pytania/propozycji nr. 8 (powyżej)
  Wnosimy o wykreślenie tego zapisu w całości.
 11. Pytanie/propozycja 11: dot. SIWZ. Rozdział lll. p. 15.3 - w całości:,br> Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie do monitoringu sieci wodociągowej funkcjonowało i było dostępne w chmurze, przez okres 24 miesięcy i opisuje wymagania dla tego oprogramowania. Takie rozwiązanie wydaje się być ryzykowne dla Zamawiającego np. w przypadku upadłości podmiotu Dostawcy lub zmiany jego profilu działalności, co może skutkować całkowitym brakiem dostępu do danych pomiarowych z systemu monitoringu - już po okresie 24 miesięcy. Ponadto, Zamawiający już posiada i eksploatuje urządzenia sterujące i monitorujące - funkcjonujące na zakupionym wcześniej, własnym oprogramowaniu (zainstalowanym na własnym serwerze), a oprogramowanie to spełnia większość wymagań opisanych w p. 15.3 SIWZ - niniejszego postępowania.
  Przy założeniu trwałości nowych, kupowanych w bieżącym postępowaniu urządzeń na minimum 10 lat i biorąc pod uwagę posiadanie przez Zamawiającego sprawnie funkcjonującego system monitoringu - wydaje się nieracjonalne tworzenie kolejnego systemu, tym bardziej funkcjonującego na zewnętrznym, niezależnym od Zamawiającego serwerze.
  Dodatkowo Zamawiający nie wymaga, aby nowy system obsługiwał starsze, posiadane już urządzenia, ani zawierał zaawansowane funkcje sterowania zaworami PRV i PSV oraz stacjami pomp - co dotychczasowo posiadany system umożliwia.
  Wnosimy o całkowitą zmianę treści zapisu p. 15.3 uwzględniającą wyłącznie wykorzystanie posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do monitoringu i sterowania siecią wodociągową lub opcjonalnie o dopuszczenie włączenia nowo zakupionych u rządzeń do już posiadanego systemu monitoringu.
 12. Pytanie/propozycja 12: dot. SIWZ. Rozdział lV i Rozdział V. punkty nr. 1 - w obu rozdziałach:
  Zamawiający wymaga, aby dostawy zrealizować w następujących terminach od daty podpisania umowy:
  - przepływomierze: 21 dni
  - cały przedmiot zamówienia: 30 dni
  W związku z restrykcjami - różnymi w różnych krajach - związanymi z pandemią COVID-19 i nieprzewidywalnymi zmianami tych restrykcji skutkujących zmianami w planach produkcyjnych - wnosimy o zmianę terminów dostawy przepływomierzy i dostawy przedmiotu zamówienia. Proponujemy bezpieczny termin 60 dni.
 1. ad 1.
  Zamawiający wymaga dostarczenia przepływomierzy w wersji rozłącznej o długości kabla łączącego czujnik z przetwornikiem o długości minimum 10 m dla każdego przepływomierza.
 2. ad 2.
  Zamawiający wymaga dostawy przepływomierzy z zasilaniem bateryjnym (o trwałości do 10 lat). Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby dostarczone przepływomierze miały możliwość opcjonalnego zasilenia z innych źródeł. Wymagane jest, aby zmiana zasilania przepływomierza w późniejszym terminie nie wymagała wykonywania demontażu czujnika pomiarowego umieszczonego np. w ziemi.
 3. ad 3.
  Zamawiający rezygnuje z wymagania posiadania przez rejestrator czujnika ingerencji magnetycznej.
  Zamawiający wymaga, aby rejestrator posiadał czujniki demontażu i przemieszczenia, otwarcia obudowy, zalania komory wodą.
 4. ad 4.
  Z wiedzy i doświadczenia Zamawiającego wynika, iż powszechnie używanym standardem jest stosowanie słupków/szafek telemetrycznych. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
 5. ad 5.
  Zamawiający doprecyzowuje zapisy SIWZ:
  „11. urządzenie powinno być wyposażone w wymienialną standardową baterię dostępną szeroko w handlu zgodnie z IEC 60086-1 zapewniającą pracę rejestratora do 5 lat przy transmisji danych do sześciu razy na dobę (w zależności od jakości sygnału sieci GSM),”
 6. ad 6.
  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Celem Zamawiającego jest ułatwienie eksploatacji punktów pomiarowych, stąd wymaganie komunikacji lokalnej poprzez NFC bez rozszczelnienia obudowy wobec przepływomierzy i rejestratorów telemetrycznych. Wprowadzenie dodatkowych sposobów komunikacji spowoduje wzrost liczby narzędzi/przyrządów potrzebnych do serwisu punktu pomiarowego, a tym samym utrudnić prace serwisowe.
 7. ad 7.
  Zamawiający dopuszcza rejestratory współpracujące z sieciami 5G,4G oraz 2G w technologiach nbloT lub CaLM1 oraz rejestratory współpracujące z sieciami 2G i 3G jako rozwiązania równoważne.
 8. ad 8.
  Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. Zamawiający wymaga dostarczenia rejestratorów z zamontowanymi kartami SIM, a także wymaga, aby możliwa była samodzielna wymiana kart SIM w rejestratorze bez korzystania z serwisu producenta urządzeń/Wykonawcy niniejszego zamówienia. Wymiana kart SIM w rejestratorze nie może skutkować utratą stopnia ochrony IP urządzenia.
 9. ad 9.
  Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
 10. ad 10.
  Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. Zamawiający wymaga dostarczenia rejestratorów z zamontowanymi kartami SIM, a także wymaga, aby możliwa była samodzielna wymiana kart SIM w rejestratorze bez korzystania z serwisu producenta urządzeń/Wykonawcy niniejszego zamówienia. Wymiana kart SIM w rejestratorze nie może skutkować utratą stopnia ochrony IP urządzenia.
 11. ad 11.
  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Przedmiot zamówienia nie obejmuje integracji posiadanych przez Zamawiającego systemów informatycznych. Wykonawca może dokonać integracji obecnego systemu informatycznego poprzez dodanie nowych punktów pomiarowych, a następnie jego rozbudowanie do zapewnienia funkcjonalności opisanej w SIWZ.
 12. ad 12.
  Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytania z dnia 26 listopada 2020 r.

 1. Pytanie 1
  Dotyczy punktu 7.1. Wymagane cechy czujnika pomiarowego
  „opcjonalnie dla średnic DN40 do DN 200 certyfikat MID umożliwiający zastosowanie przepływomierza w aplikacjach rozliczeniowych”
  Jeśli Zamawiający wymaga aby jedynie część z dostarczonych urządzeń posiadała certyfikat MID – prosimy o wskazanie w których dokładnie punktach pomiarowych (1-9) wymagane jest dostarczenie urządzeń posiadających certyfikat MID.
 2. Pytanie 2
  Dotyczy – Rozdział V. Termin wykonania zamówienia, punkt 1. oraz Rozdział IV. Sposób wykonania zamówienia, punkt 1.
  Zamawiający określa w punkcie 1 rozdziału V: termin dostawy całości zamówienia jako 30 dni od daty podpisania umowy – „Dostawa przedmiotu zamówienia jednorazowo, w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy”.
  W rozdziale IV – punkt 1 natomiast Zamawiający wymaga, aby przepływomierze zostały dostarczone Zamawiającemu w terminie 21 dni od daty podpisania umowy – „Przepływomierze winny być dostarczone Zamawiającemu, w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy wraz z dokumentacją techniczno-rozruchową, oraz koniecznymi certyfikatami.”
  W jakim terminie Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu całość zamówienia?
 3. Pytanie 3
  Dotyczy punktu 7.2 Wymagania dotyczące przetwornika pomiarowego:
  Dostępne na rynku przepływomierze posiadają różne opcje zasilania, przy czym wyboru zasilania należy dokonać przed wykonaniem zamówienia. Rodzaj zasilania ma znaczący wpływ na cenę i nie jest możliwe zastosowanie dwóch rozwiązań jednocześnie, ponieważ technologicznie się wykluczają. Prosimy o wybranie, którą z poniższych wskazanych w OPZ opcji Zamawiający zamierza stosować: zasilanie bateryjne, zasilanie z odnawialnych źródeł energii, zasilanie sieciowe?
  „-   zasilanie z 2 lityowych baterii (rozmiar D): czas pracy baterii do 10 lat (bateryjne wewnętrzne podtrzymanie pracy przepływomierza w trakcie wymiany baterii – na czas ok. 2 minut)
  - opcjonalnie możliwość zasilania z odnawialnych źródeł energii (solar lub energia wiatrowa – wiatrak) z podtrzymaniem bateryjnym do 48 dni (w zależności od warunków pracy)
  - możliwość zasilenia przetwornika solarnego z dowolnego źródła energii (zakres napięcia 6…32 V DC przy mocy 5W
  -opcjonalnie możliwość zasilania z sieci 95 do 240 V AC (z podtrzymaniem bateryjnym do 16 dni)”
 4. Pytanie 4
  Dotyczy punktu 7.2 Wymagania dotyczące przetwornika pomiarowego:
  „- 3 wyjścia sygnałowe: 2 wyjścia impulsowe pasywne dla przepływu w przód i w tył oraz wyjścia cyfrowe dla alarmów, opcjonalnie możliwość komunikacji Modbus,”
  Zamawiający wskazuje możliwość  komunikacji  Modbus jako opcjonalną. Do realizacji zadania polegającego na monitoringu przepływu i ciśnienia sieci  wodociągowej komunikacjia Modbus nie jest konieczna, natomiast rozszerzenie  o te=ę funkcjonalność podnosi cenę urządzenia. Prosimy zatem o doprecyzowanie – czy dostarczane przepływomierze mają posiadać dodatkowy moduł Modbus?
 5. Pytanie 5
  Dotyczy – Rozdział XIII. Opis sposobu przygotowania oferty.
  „Kopertę poza oznakowaniem wskazanym w pkt 9, należy opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.”
  Zamawiający wskazuje, iż kopertę należy opatrzyć oznakowaniem wskazanym w punkcie 9. W treści dokumentu natomiast nie ma punktu 9, który opisywałby oznakowanie koperty. Prosimy o doprecyzowanie wymaganego przez Zamawiającego oznakowania koperty.
 6. Pytanie 6
  Dotyczy odpowiedzi Zamawiającego na zapytanie z dnia 24 listopada 2020 r. dotyczącego ilości łączników rurowo-kołnierzowych oraz zwężek w przypadku Zestawu nr 1. Zamawiający w odpowiedzi wskazuje na omyłkę pisarską i określa, iż w przypadku zestawu nr 1. należy dostarczyć dwie zwężki FFR DN300.200. Analogiczna sytuacja występuje w Zestawie 8 – Zamawiający wymaga dostarczenia 2 szt. łączników R-K, natomiast jedynie 1 szt. zwężki FFR DN200/150.
  Prosimy o doprecyzowanie jaką ilość zwężek DN200/150 należy dostarczyć w Zestawie nr 8.
 7. Pytanie 7
  Zamawiający w SIWZ określił w punkcie 7.3. dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą. Jednocześnie Zamawiający nie wymaga, żadnych dokumentów dla pozostałych pozycji przedmiotu zamówienia. W związku z tym, w celu zapewnienia równych szans potencjalnym Wykonawcom, a także w celu ułatwienia sprawdzenia przez Zamawiającego złożonych przez Wykonawców ofert oraz zapewnienie wyboru oferty spełniającej potrzeby Zamawiającego, wnosimy o wprowadzenie wymagania dotyczącego złożenia wraz z ofertą kart katalogowych dla zasuw, przedłużaczy trzpieni, skrzynek ulicznych, zwężek FFR, łączników rurowo-kołnierzowych oraz nawiertek jako elementów kluczowych ze względu na montaż zestawów pomiarowych na sieci oraz dla rejestratorów telemetrycznych z czujnikami ciśnienia oraz oprogramowania do monitoringu sieci wodociągowej i zarządzania rejestratorami telemetrycznymi (odpowiedzialnych za pomiar wartości przepływu i ciśnienia, transmisję danych oraz zarządzanie systemem pomiarów).
 1. ad 1.
  Zamawiający nie wymaga dostarczenie certyfikatu MID dla konkretnego przepływomierza.
 2. ad 2.
  Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu całość zamówienia zgodnie z zapisami w SIWZ.
 3. ad 3.
  Zamawiający wymaga dostawy przepływomierzy z zasilaniem bateryjnym (o trwałości do 10 lat). Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby dostarczone przepływomierze miały możliwość opcjonalnego zasilenia z innych źródeł. Wymagane jest, aby zmiana zasilania przepływomierza w późniejszym terminie nie wymagała wykonywania demontażu czujnika pomiarowego umieszczonego np. w ziemi.
 4. ad 4.
  Zamawiający wymaga możliwości doposażenia w przyszłości przepływomierzy w moduł MODBUS. Moduł MODBUS nie jest wymagany do dostarczenia w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia. Wymagane jest, aby doposażenie w moduł MODBUS w późniejszym terminie nie wymagała wykonywania demontażu czujnika pomiarowego umieszczonego np. w ziemi.
 5. ad 5.
  Zamawiający dokonuje korekty omyłki pisarskiej. Treść wymagania dotyczącego opisu koperty:
  „5. Koperta powinna być zaadresowana (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisana według poniższego wzoru: Oferta- PRZETARG PRZEPŁYWOMIERZE. Kopertę należy opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy”
 6. ad 6.
  Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. jako zamawiający w postępowaniu pn. Dostawa przepływomierzy kołnierzowych elektromagnetycznych wraz z dodatkowym osprzętem, potwierdza omyłkę pisarską w SIWZ dot. Zestawu VIII
  Zamawiający wymaga dostawy osprzętu dla Zestawu VIII:
  - łącznik R-K DN200 - 2 szt.
  - zwężka FFR z DN200 na DN150 - 2 szt.
 7. ad 7.
  Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. jako Zamawiający określił w SIWZ w punkcie 7.3 dokumenty jakie należy złożyć z ofertą. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia dodatkowych dokumentów dołączanych do oferty.