Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.  ul. Spacerowa 2  57-320 Polanica-Zdrój,   Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420,   kapitał zakładowy 1 599 800 zł   kapitał wpłacony 100 000 zł,   NIP 883 177 10 00   REGON 020206230

Witryna wykorzystuje pliki cookies. Więcej...

Witryna wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), niewielkie tymczasowe pliki tekstowe, które zapisywane są w Twojej przeglądarce. Nie służą one identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie można ustalić Twojej tożsamości. Wkorzystywane są głównie w celu poprawy bezpieczeństwa strony i przekazywanych informacji z formularzy (odczyt wodomierzy, ankieta). Możesz zarządzać ustawieniami cookies w przeglądarce internetowej, postępując zgodnie z instrukcjami dla Twojej przeglądarki:
Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój
74 865 17 80 • 74 865 17 77 • mzk@mzk-polanica.pl
BIP MZK
ANKIETA
Wszystko o odpadachstrona
Biuro Obsługi Klienta
czynne w dni robocze
w godz. 7:00-15:00
tel. 74 865 17 70
poza tymi godz. kontakt na
infolinia 801 177 207
PODAJ ODCZYT WODOMIERZY
INFORMATOR KOMUNALNY

Nr1Nr2Nr3Nr4Nr5Nr6

KOMUNIKATY SMS

  W 2013 r. została uruchomiona usługa, w ramach ogólnopolskiego
systemu SISMS, podnosząca zasadniczo poziom bezpieczeństwa
i dająca możliwość szybkiej, bezpośredniej komunikacji
z mieszkańcami.
  Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. za pomocą
SMS-ów powiadamia polaniczan o przerwach i zakłóceniach
w dostawie wody oraz przekazuje informacje dotyczące usług
świadczonych przez MZK. Usługa SMS jest bezpłatna, należy
tylko wypełnić załączony FORMULARZ i dostarczyć go do Biura
Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2.

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

Oferujemy w sprzedaży
produkowany przez
naszą Spółkę

ŚRODEK POPRAWIAJĄCY
WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
• K O M P O L •

(posiadamy pozwolenie
na wprowadzenie do obrotu
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr G-583/16
z dnia 15.07.2016 roku)

CENA NETTO
17,00 zł/mp

Szczegóły oferty
 Zestawienie archiwalnych ››
MZK

Polanica-Zdrój, 25.04.2012 r.

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

    Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. na podstawie art. 91 oraz art. 92 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych" (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych" na „Kompleksowa obsługa bankowo-kasowa Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.".
Wybrano ofertę

Bank PEKAO S.A.
I Oddział Kłodzko
pl. B. Chrobrego 20
57-300 Kłodzko

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w przedmiotowym postępowaniu zawartych w SIWZ.
Poniżej w tabeli przedstawiono streszczenie oceny i porównanie ofert.

Streszczenie oceny i porównanie ofert
Numer ofertyWykonawcy, którzy złożyli ofertęPunktacja uzyskana w kryterium
cena – 10 pkt od wszystkich członków komisji przetargowej
1Bank PEKAO S.A.
I Oddział Kłodzko
pl B. Chrobrego 20
57-300 Kłodzko
10 pkt x 3 członków komisji przetargowej = 30 pkt

Prezes Zarządu
( — )
Jacek Tyniec

MZK

Polanica-Zdrój, 26.03.2012 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230

Ogłasza na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późń. zm.) przetarg nieograniczony na zadanie:

„Kompleksowa obsługa bankowo-kasowa
Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.”

Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Polanicy-Zdroju, ul. Spacerowa 2 w sekretariacie, upływa dnia 20.04.2012 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.04.2012 r. o godzinie 11:30.

Termin realizacji zamówienia – 5 lat od daty zawarcia umowy.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ww. ustawy.

Komisja przetargowa dokona sprawdzenia spełnienia ww. warunków przez oferentów na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.

Dokładne informacje dotyczące realizacji zamówienia publicznego zawarte są w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, zamówić pisemnie drogą pocztową lub pobrać na stronie internetowej: www.mzk-polanica.pl

Do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień upoważniona jest:
Anna Nurzyńska – pokój nr 5, tel. 74 865 17 83 codziennie w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 15:00.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 1. suma opłat wynikająca z formularza wyceny oferty 50% (CB),
 2. oferowana cena za przyjęcie od osób fizycznych wpłaty gotówkowej 30% (CG),
 3. cena brutto kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 400.000,00 zł przy założeniu pełnego wykorzystania kredytu przez cały okres trwania umowy, tj. 5 lat 20% (CK).

Termin związania ofertą 30 dni począwszy od dnia otwarcia ofert.

Prezes Zarządu
Miejskiego Zakładu Komunalnego
w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
( — )
Jacek Tyniec

Aneks_nr_1Aneks_nr_2Aneks_nr_3

Wyjaśnienia treści SIWZ - 03.04.2012 r.:
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w odpowiedzi na pytania wykonawców Zamawiający udziela wyjaśnień na następujące pytania uczestników postępowania: Pobierz plik - odpowiedź na pytania wykonawców

Wyjaśnienia treści SIWZ - 10.04.2012 r.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w odpowiedzi na pytania wykonawców Zamawiający udziela wyjaśnień na następujące pytania uczestników postępowania: Pobierz plik - odpowiedź na pytania wykonawców

Wyjaśnienia treści SIWZ - 11.04.2012 r.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w odpowiedzi na pytania wykonawców Zamawiający udziela wyjaśnień na następujące pytania uczestników postępowania: Pobierz plik - odpowiedź na pytania wykonawców

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 v.3 – formularz wyceny ofert
 4. Załącznik nr 3 – oświadczenie
 5. NIP
 6. REGON
 7. Zaświadczenie - Urząd Skarbowy
 8. Zaświadczenie - ZUS
 9. Sprawozdanie - Urząd Statystyczny
 10. Bilans 2008
 11. Bilans 2009
 12. Bilans 2010