Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.  ul. Spacerowa 2  57-320 Polanica-Zdrój,   Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420,   kapitał zakładowy 1 599 800 zł   kapitał wpłacony 100 000 zł,   NIP 883 177 10 00   REGON 020206230

Witryna wykorzystuje pliki cookies. Więcej...

Witryna wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), niewielkie tymczasowe pliki tekstowe, które zapisywane są w Twojej przeglądarce. Nie służą one identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie można ustalić Twojej tożsamości. Wkorzystywane są głównie w celu poprawy bezpieczeństwa strony i przekazywanych informacji z formularzy (odczyt wodomierzy, ankieta). Możesz zarządzać ustawieniami cookies w przeglądarce internetowej, postępując zgodnie z instrukcjami dla Twojej przeglądarki:
Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój
74 865 17 80 • 74 865 17 77 • mzk@mzk-polanica.pl
BIP MZK
ANKIETA
Wszystko o odpadachstrona
Biuro Obsługi Klienta
czynne w dni robocze
w godz. 7:00-15:00
tel. 74 865 17 70
poza tymi godz. kontakt na
infolinia 801 177 207
PODAJ ODCZYT WODOMIERZY
INFORMATOR KOMUNALNY

Nr1Nr2Nr3Nr4Nr5Nr6

KOMUNIKATY SMS

  W 2013 r. została uruchomiona usługa, w ramach ogólnopolskiego
systemu SISMS, podnosząca zasadniczo poziom bezpieczeństwa
i dająca możliwość szybkiej, bezpośredniej komunikacji
z mieszkańcami.
  Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. za pomocą
SMS-ów powiadamia polaniczan o przerwach i zakłóceniach
w dostawie wody oraz przekazuje informacje dotyczące usług
świadczonych przez MZK. Usługa SMS jest bezpłatna, należy
tylko wypełnić załączony FORMULARZ i dostarczyć go do Biura
Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2.

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

Oferujemy w sprzedaży
produkowany przez
naszą Spółkę

ŚRODEK POPRAWIAJĄCY
WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
• K O M P O L •

(posiadamy pozwolenie
na wprowadzenie do obrotu
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr G-583/16
z dnia 15.07.2016 roku)

CENA NETTO
17,00 zł/mp

Szczegóły oferty
 Zestawienie archiwalnych ››
MZK

Polanica-Zdrój, 14.05.2013 r.

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Kierownik Oddziału Wodociągów i Kanalizacji

 1. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku
  • wykształcenie: średnie lub wyższe preferowane techniczne
  • 5 – letni staż pracy
  • 2 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym
  • znajomość ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prawo wodne, prawo budowlane, o zamówieniach publicznych
  • umiejętność „czytania” dokumentacji technicznej (geodezyjnej) w zakresie sieci, przyłączy wod-kan i obiektów
  • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie systemu Windows
  • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi (wskazany ukończony kurs)
  • umiejętność dobrej organizacji pracy
  • posiadanie prawa jazdy kat. B
  • posiadanie własnego samochodu lub dysponowanie
  • niekaralność
 2. Wymagania preferowane
  • wykształcenie o kierunku: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, instalacje i urządzenia sanitarne, zarządzanie lub inne pokrewne
  • doświadczenie zawodowe w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
  • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
  • umiejętność sporządzania i weryfikacji kosztorysów budowlanych (wskazany ukończony kurs)
 3. Wymagania dodatkowe
  • umiejętność pracy w zespole, dokładność, obowiązkowość, rzetelność
  • samodzielność
  • dyspozycyjność
  • umiejętność zarządzania zespołami pracowniczymi
  • odporność na sytuacje stresowe
 4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  kierowanie pracą Oddziału Wodociągów i Kanalizacji, tj. siecią wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalnią ścieków
 5. Wymagane dokumenty
  • list motywacyjny
  • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
  • kwestionariusz osobowy z numerem telefonu do kontaktu
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wskazanym stanowisku
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zatrudnienie, a także dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia
  • informacja z CRK o niekaralności

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zmianami)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie lub przesłać w terminie do dnia 7.06.2013 r. do godz. 14:00 na adres:

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrój


w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Oddziału Wodociągów i Kanalizacji” Aplikacje, które wpłyną do MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez kandydatów, wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

Informacja o ostatecznym wyniku rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej spółki oraz na tablicy ogłoszeń

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 865 17 80

Prezes Zarządu
( — )
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA
Całość ogłoszenia w pdf