Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.  ul. Spacerowa 2  57-320 Polanica-Zdrój,   Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420,   kapitał zakładowy 1 599 800 zł   kapitał wpłacony 100 000 zł,   NIP 883 177 10 00   REGON 020206230
PARKINGI
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój
74 865 17 80 • 74 865 17 77 • mzk@mzk-polanica.pl
BIP MZK
ANKIETA
Wszystko o odpadachstrona
Biuro Obsługi Klienta
czynne w dni robocze
w godz. 7:00-15:00
tel. 74 865 17 70
poza tymi godz. kontakt na
infolinia 801 177 207
PODAJ ODCZYT WODOMIERZY
INFORMATOR KOMUNALNY

Nr1Nr2Nr3Nr4Nr5Nr6

KOMUNIKATY SMS

  W 2013 r. została uruchomiona usługa, w ramach ogólnopolskiego
systemu SISMS, podnosząca zasadniczo poziom bezpieczeństwa
i dająca możliwość szybkiej, bezpośredniej komunikacji
z mieszkańcami.
  Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. za pomocą
SMS-ów powiadamia polaniczan o przerwach i zakłóceniach
w dostawie wody oraz przekazuje informacje dotyczące usług
świadczonych przez MZK. Usługa SMS jest bezpłatna, należy
tylko wypełnić załączony FORMULARZ i dostarczyć go do Biura
Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2.

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

Oferujemy w sprzedaży
produkowany przez
naszą Spółkę

ŚRODEK POPRAWIAJĄCY
WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
• K O M P O L •

(posiadamy pozwolenie
na wprowadzenie do obrotu
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr G-583/16
z dnia 15.07.2016 roku)

CENA NETTO
17,00 zł/mp

Szczegóły oferty
 Zestawienie archiwalnych ››
MZK

Polanica-Zdrój, 14.05.2013 r.

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Kierownik Oddziału Wodociągów i Kanalizacji

 1. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku
  • wykształcenie: średnie lub wyższe preferowane techniczne
  • 5 – letni staż pracy
  • 2 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym
  • znajomość ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prawo wodne, prawo budowlane, o zamówieniach publicznych
  • umiejętność „czytania” dokumentacji technicznej (geodezyjnej) w zakresie sieci, przyłączy wod-kan i obiektów
  • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie systemu Windows
  • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi (wskazany ukończony kurs)
  • umiejętność dobrej organizacji pracy
  • posiadanie prawa jazdy kat. B
  • posiadanie własnego samochodu lub dysponowanie
  • niekaralność
 2. Wymagania preferowane
  • wykształcenie o kierunku: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, instalacje i urządzenia sanitarne, zarządzanie lub inne pokrewne
  • doświadczenie zawodowe w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
  • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
  • umiejętność sporządzania i weryfikacji kosztorysów budowlanych (wskazany ukończony kurs)
 3. Wymagania dodatkowe
  • umiejętność pracy w zespole, dokładność, obowiązkowość, rzetelność
  • samodzielność
  • dyspozycyjność
  • umiejętność zarządzania zespołami pracowniczymi
  • odporność na sytuacje stresowe
 4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  kierowanie pracą Oddziału Wodociągów i Kanalizacji, tj. siecią wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalnią ścieków
 5. Wymagane dokumenty
  • list motywacyjny
  • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
  • kwestionariusz osobowy z numerem telefonu do kontaktu
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wskazanym stanowisku
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zatrudnienie, a także dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia
  • informacja z CRK o niekaralności

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zmianami)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie lub przesłać w terminie do dnia 7.06.2013 r. do godz. 14:00 na adres:

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrój


w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Oddziału Wodociągów i Kanalizacji” Aplikacje, które wpłyną do MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez kandydatów, wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

Informacja o ostatecznym wyniku rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej spółki oraz na tablicy ogłoszeń

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 865 17 80

Prezes Zarządu
( — )
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA
Całość ogłoszenia w pdf