Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.  ul. Spacerowa 2  57-320 Polanica-Zdrój,   Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420,   kapitał zakładowy 1 599 800 zł   kapitał wpłacony 100 000 zł,   NIP 883 177 10 00   REGON 020206230

Witryna wykorzystuje pliki cookies. Więcej...

Witryna wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), niewielkie tymczasowe pliki tekstowe, które zapisywane są w Twojej przeglądarce. Nie służą one identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie można ustalić Twojej tożsamości. Wkorzystywane są głównie w celu poprawy bezpieczeństwa strony i przekazywanych informacji z formularzy (odczyt wodomierzy, ankieta). Możesz zarządzać ustawieniami cookies w przeglądarce internetowej, postępując zgodnie z instrukcjami dla Twojej przeglądarki:
Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój
74 865 17 80 • 74 865 17 77 • mzk@mzk-polanica.pl
BIP MZK
ANKIETA
Wszystko o odpadachstrona
Biuro Obsługi Klienta
czynne w dni robocze
w godz. 7:00-15:00
tel. 74 865 17 70
poza tymi godz. kontakt na
infolinia 801 177 207
PODAJ ODCZYT WODOMIERZY
INFORMATOR KOMUNALNY

Nr1Nr2Nr3Nr4Nr5Nr6

KOMUNIKATY SMS

  W 2013 r. została uruchomiona usługa, w ramach ogólnopolskiego
systemu SISMS, podnosząca zasadniczo poziom bezpieczeństwa
i dająca możliwość szybkiej, bezpośredniej komunikacji
z mieszkańcami.
  Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. za pomocą
SMS-ów powiadamia polaniczan o przerwach i zakłóceniach
w dostawie wody oraz przekazuje informacje dotyczące usług
świadczonych przez MZK. Usługa SMS jest bezpłatna, należy
tylko wypełnić załączony FORMULARZ i dostarczyć go do Biura
Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2.

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

Oferujemy w sprzedaży
produkowany przez
naszą Spółkę

ŚRODEK POPRAWIAJĄCY
WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
• K O M P O L •

(posiadamy pozwolenie
na wprowadzenie do obrotu
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr G-583/16
z dnia 15.07.2016 roku)

CENA NETTO
17,00 zł/mp

Szczegóły oferty
 Zestawienie archiwalnych ››
MZK

Polanica-Zdrój, 02.12.2016 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów instalacyjnych dla następujących zdań inwestycyjnych realizowanych na terenie Polanicy Zdroju:

- modernizacja sieci wodociągowej w ul. Kruczkowskiego
- modernizacja sieci wodociągowej w ul. Mariańskiej
- modernizacja sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej, S. Żeromskiego, T. Kościuszki
- remont kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej


Zestawienie zamawianych materiałów w załączniku nr 1

 1. Istotne dla stron warunki realizacji zamówienia:
  • termin realizacji dostaw materiałów : do 30 marca 2017 r.
  • data wystawienia faktur : do 30 grudnia 2016 r.
  • warunki płatności: - wskazać liczę dni od daty wystawienia faktury
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 12.12.2016 r. w formie:
  • pisemnej (osobiście, listownie) w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres
   Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o.
   ul. Spacerowa 2
   57-320 Polanica Zdrój
   oznakowanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz dopiskiem: „Oferta na: (nazwa zadania) ”
  • w wersji elektronicznej na e-mail mzk@mzk-polanica.pl
  • oferta powinna zawierać:
   - nazwę, siedzibę, nr telefonu/fax, nr NIP, nr REGON Dostawcy
   - zaoferowaną cenę za dostarczone materiały (loko plac budowy) w zestawieniu dla każdego zadania osobno
   - proponowany termin płatności liczony od dnia wystawienia faktury
   - imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Dostawcy
 3. Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:
  Marcin Moskal - dyrektor ds. technicznych Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju
  e-mail marcin.moskal@mzk-polanica.pl
  tel. 607580404

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Załącznik nr 1