Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.  ul. Spacerowa 2  57-320 Polanica-Zdrój,   Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420,   kapitał zakładowy 1 599 800 zł   kapitał wpłacony 100 000 zł,   NIP 883 177 10 00   REGON 020206230

Witryna wykorzystuje pliki cookies. Więcej...

Witryna wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), niewielkie tymczasowe pliki tekstowe, które zapisywane są w Twojej przeglądarce. Nie służą one identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie można ustalić Twojej tożsamości. Wkorzystywane są głównie w celu poprawy bezpieczeństwa strony i przekazywanych informacji z formularzy (odczyt wodomierzy, ankieta). Możesz zarządzać ustawieniami cookies w przeglądarce internetowej, postępując zgodnie z instrukcjami dla Twojej przeglądarki:
Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój
74 865 17 80 • 74 865 17 77 • mzk@mzk-polanica.pl
BIP MZK
ANKIETA
Wszystko o odpadachstrona
Biuro Obsługi Klienta
czynne w dni robocze
w godz. 7:00-15:00
tel. 74 865 17 70
poza tymi godz. kontakt na
infolinia 801 177 207
PODAJ ODCZYT WODOMIERZY
INFORMATOR KOMUNALNY

Nr1Nr2Nr3Nr4Nr5Nr6

KOMUNIKATY SMS

  W 2013 r. została uruchomiona usługa, w ramach ogólnopolskiego
systemu SISMS, podnosząca zasadniczo poziom bezpieczeństwa
i dająca możliwość szybkiej, bezpośredniej komunikacji
z mieszkańcami.
  Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. za pomocą
SMS-ów powiadamia polaniczan o przerwach i zakłóceniach
w dostawie wody oraz przekazuje informacje dotyczące usług
świadczonych przez MZK. Usługa SMS jest bezpłatna, należy
tylko wypełnić załączony FORMULARZ i dostarczyć go do Biura
Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2.

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

Oferujemy w sprzedaży
produkowany przez
naszą Spółkę

ŚRODEK POPRAWIAJĄCY
WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
• K O M P O L •

(posiadamy pozwolenie
na wprowadzenie do obrotu
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr G-583/16
z dnia 15.07.2016 roku)

CENA NETTO
17,00 zł/mp

Szczegóły oferty
 Zestawienie archiwalnych ››
MZK

Polanica-Zdrój, 17.05.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
W SPRAWIE UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000, na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

BUDOWA ZESPOŁU PARKINGÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3 W POLANICY-ZDROJU

Uzasadnienie:
W terminie składania ofert, tj. do dnia 07.05.2018 r. godz. 11:00, nie wpłynęła żadna oferta.

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

MZK

Polanica-Zdrój, 19.04.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
BUDOWA ZESPOŁU PARKINGÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3 W POLANICY-ZDROJU

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2017.1579 t.j. ze zm.)

Podstawa prawna
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „Pzp” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a w sprawach nieuregulowanych, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.).

 1. Tryb udzielania zamówienia
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2017.1579 t.j. ze zm.)
   
 2. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu parkingów na 97 miejsc postojowych, w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzysząca im infrastrukturą przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Polanicy-Zdroju.
  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słownika Zamówień (CPV):
  • 45233200-1 roboty budowlane w zakresie różnych nawierzchni
  • 45111291-4 roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu
  • 45316100-6 instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
  • 45232410-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
  Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 30 czerwca 2018 r.
   
 4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
  • nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów Pzp,
  • spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w SIWZ.

 5. Wymagania dotyczące wadium
  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 tys. PLN.
   
 6. Opis kryteriów oceny ofert:
  kryteria oceny ofert:
  • cena – 60 pkt.
  • okres obowiązywania gwarancji – 30 pkt.
  • termin płatności – 10 pkt.

 7. Miejsce i termin składnia i otwarcia ofert
  • Miejscem składania ofert jest siedziba zamawiającego przy ul. Spacerowej 2 w Polanicy-Zdroju, sekretariat ( I piętro).
  • Termin składania ofert: do dnia 07.05.2018 r., do godziny 11:00.
  • Miejscem otwarcia ofert jest siedziba zamawiającego przy ul. Spacerowej 2 w Polanicy-Zdrój, sala konferencyjna pok. nr 1 ( parter).
  • Termin otwarcia ofert: w dniu 07.05.2018 r., o godzinie 12:00.

 8. Termin związania ofertą
  • Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  • Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć okres związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
  • Zgoda wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie.
  • Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

 9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  • W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
  • Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
  • Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
   — mgr inż. Marcin Moskal, e-mail: marcin.moskal@mzk-polanica.pl
   — mgr inż. Stanisław Duda, e-mail: stanislaw.duda@mzk-polanica.pl
  • Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. SIWZ parking.doc
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ parking — formularz oferty.docx
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ parking — oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia.docx
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ parking — oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału postępowanie jednoetapowe.docx
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ parking — równoważne.docx
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ parking — oświadczenie grupa kapitałowa.docx
 7. Załącznik nr 6 do SIWZ parking — projekt budowlany (dokumentacja poniżej)
 8. Załącznik nr 7 do SIWZ parking — wzór umowy.rtf
 9. Załącznik nr 8 do SIWZ parking — STWiORB.pdf
 10. Załącznik nr 9 do SIWZ parking — wykaz robót.docx
 11. Załącznik nr 10 do SIWZ parking — wykaz osób.docx
 12. Załącznik nr 11 do SIWZ parking — przedmiar robot.pdf
 13. Załącznik nr 12 do SIWZ parking — potwierdzenie zawarcia umowy o prace 2017.doc
PROJEKT BUDOWLANY
 1. PB_OPIS_A.pdf
 2. PB_A_100A_PZT.pdf
 3. PB_A_201A_RZUT_PARKINGU.pdf
 4. PB_A_202A_PRZEKROJE.pdf
 5. PB_A_500A_ZIELEN.pdf
 6. PB_IE_SCHEMATY.pdf
 7. PB_IEIT_PZT.pdf
 8. PB_OPIS_IEIT.pdf
 9. PB_IS_OPIS.pdf
 10. PB_IS_01_PLAN_SYTUACYJNY.pdf
 11. PB_IS_02_PLAN_SPADKOW_I_ZAGLEBIEN.pdf
 12. PB_IS_03_PROFIL_GLOWNY.pdf
 13. PB_IS_04_PROFIL_BOCZNY.pdf
 14. PB_IS_05_PROFIL_BOCZNY.pdf
 15. PW_IS_PARKING_OPIS_TECHNICZNY.pdf
 16. PW_IS_01_PARKING_PCA_PLAN SYTUACYJNY.pdf
 17. PW_IS_02_PARKING_PCA_PLAN_SPADKOW_I_ZAGLEBIEN_A3.pdf
 18. PW_IS_03_PARKING_PCA_PROFIL_GLOWNY_A3.pdf
 19. PW_IS_04_PARKING_PCA_PROFIL_BOCZNY_A3.pdf
 20. PW_IS_05_PARKING_PCA_PROFIL_BOCZNY_A4.pdf
 21. OPIS_IE.pdf
 22. PW_IEIT_01A.pdf
 23. PW_IE_02A_10A_SCHEMATY.pdf
 24. PW_A_100_PZT.pdf
 25. PW_A_201_RZUT_PARKINGU_CZ1.pdf
 26. PW_A_202_RZUT_PARKINGU_CZ2.pdf
 27. PW_A_203A_PRZEKROJ_AA.pdf
 28. PW_A_204A_PRZEKROJ_BB.pdf
 29. PW_A_205A_PRZEKROJE_DROGOWE.pdf
 30. PW_A_500A_PLANSZA_ZIELENI.pdf
 31. PW_A_502A_DETAL_RABAT_I_PLACU.pdf
 32. PW_A_502B_DETAL_WYSP_PARKINGOWYCH.pdf
 33. PW_A_503A_DETAL_SADZENIA_DRZEWA.pdf
 34. Schemat fundamentów dla urzadzeń parkingowych (parkomat, zapory).pdf
 35. Mapa zakres opracowania - pomniejszony.pdf