Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.  ul. Spacerowa 2  57-320 Polanica-Zdrój,   Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420,   kapitał zakładowy 1 599 800 zł   kapitał wpłacony 100 000 zł,   NIP 883 177 10 00   REGON 020206230

Witryna wykorzystuje pliki cookies. Więcej...

Witryna wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), niewielkie tymczasowe pliki tekstowe, które zapisywane są w Twojej przeglądarce. Nie służą one identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie można ustalić Twojej tożsamości. Wkorzystywane są głównie w celu poprawy bezpieczeństwa strony i przekazywanych informacji z formularzy (odczyt wodomierzy, ankieta). Możesz zarządzać ustawieniami cookies w przeglądarce internetowej, postępując zgodnie z instrukcjami dla Twojej przeglądarki:
Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój
74 865 17 80 • 74 865 17 77 • mzk@mzk-polanica.pl
BIP MZK
ANKIETA
Wszystko o odpadachstrona
Biuro Obsługi Klienta
czynne w dni robocze
w godz. 7:00-15:00
tel. 74 865 17 70
poza tymi godz. kontakt na
infolinia 801 177 207
PODAJ ODCZYT WODOMIERZY
INFORMATOR KOMUNALNY

Nr1Nr2Nr3Nr4Nr5Nr6

KOMUNIKATY SMS

  W 2013 r. została uruchomiona usługa, w ramach ogólnopolskiego
systemu SISMS, podnosząca zasadniczo poziom bezpieczeństwa
i dająca możliwość szybkiej, bezpośredniej komunikacji
z mieszkańcami.
  Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. za pomocą
SMS-ów powiadamia polaniczan o przerwach i zakłóceniach
w dostawie wody oraz przekazuje informacje dotyczące usług
świadczonych przez MZK. Usługa SMS jest bezpłatna, należy
tylko wypełnić załączony FORMULARZ i dostarczyć go do Biura
Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2.

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

Oferujemy w sprzedaży
produkowany przez
naszą Spółkę

ŚRODEK POPRAWIAJĄCY
WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
• K O M P O L •

(posiadamy pozwolenie
na wprowadzenie do obrotu
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr G-583/16
z dnia 15.07.2016 roku)

CENA NETTO
17,00 zł/mp

Szczegóły oferty
 Zestawienie archiwalnych ››
MZK

Polanica-Zdrój, 06.06.2018 r.

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
ul. Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrój

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2015 poz.2164 ze zm.) Zamawiający – Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa zespołu parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Polanicy Zdroju”, została wybrana oferta Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne EKOBUD, Stanisław Zakrzewski
57-320 Polanica Zdrój, ul. Hutnicza 7

Streszczenie oceny
i porównania ofert
Nr
oferty
Nazwa i adres
Wykonawcy
Cena oferty
brutto (PLN)
Kryterium
cena
Kryterium
termin
gwarancji
Kryterium
termin
płatności
Razem
1PBI EKOBUD
57-320 Polanica-Zdrój
ul. Hutnicza 7
964.485,1360,0020585,00
2ZB EMBUD
57-200 Ząbkowice Śl.
ul. Daszyńskiego 3a
1.141.256,1350,7120575,71
3Nowe Technologie
Wojciech Aftanas
58-262 Myśliszów 3
1.524.692,6637,96301077,96

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny oferty. Uzyskała łącznie – 85 punktów.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 powołanej na wstępie ustawy Zamawiający informuje, iż żadna oferta nie została odrzucona i nikt nie został wykluczony z postępowania.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2015 poz.2164 ze zm.).
Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów


Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

MZK

Polanica-Zdrój, 04.06.2018 r.

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
ul. Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrój

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Budowa zespołu parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Polanicy Zdroju”

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami) Zamawiający informuje:

 1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
  650.000,00 PLN brutto
 2. Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Lp
 
Nazwa / Adres
Wykonawcy
Cena brutto
PLN
Okres
obowiązywania
gwarancji
Termin
płatności
Termin
wykonania
zamówienia
1PBI EKOBUD
57-320 Polanica-Zdrój
ul. Hutnicza 7
964.485,1360 m-cy 30.06.2018 r.
2ZB EMBUD
57-200 Ząbkowice Śl.
ul. Daszyńskiego 3a
1.141.256,1360 m-cy 30.06.2018 r.
3Nowe Technologie
Wojciech Aftanas
58-262 Myśliszów 3
1.524.692,6672 m-ce22 dni30.06.2018 r.


Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

MZK

Polanica-Zdrój, 18.05.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
BUDOWA ZESPOŁU PARKINGÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3 W POLANICY-ZDROJU

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2017.1579 t.j. ze zm.)

Podstawa prawna
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „Pzp” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a w sprawach nieuregulowanych, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.).

 1. Tryb udzielania zamówienia
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2017.1579 t.j. ze zm.)
   
 2. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu parkingów na 97 miejsc postojowych, w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzysząca im infrastrukturą przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Polanicy-Zdroju.
  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słownika Zamówień (CPV):
  • 45233200-1 roboty budowlane w zakresie różnych nawierzchni
  • 45111291-4 roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu
  • 45316100-6 instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
  • 45232410-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
  Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31 października 2018 r.
   
 4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
  • nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów Pzp,
  • spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w SIWZ.

 5. Wymagania dotyczące wadium
  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 tys. PLN.
   
 6. Opis kryteriów oceny ofert:
  kryteria oceny ofert:
  • cena – 60 pkt.
  • okres obowiązywania gwarancji – 30 pkt.
  • termin płatności – 10 pkt.

 7. Miejsce i termin składnia i otwarcia ofert
  • Miejscem składania ofert jest siedziba zamawiającego przy ul. Spacerowej 2 w Polanicy-Zdroju, sekretariat ( I piętro).
  • Termin składania ofert: do dnia 04.06.2018 r., do godziny 11:00.
  • Miejscem otwarcia ofert jest siedziba zamawiającego przy ul. Spacerowej 2 w Polanicy-Zdrój, sala konferencyjna pok. nr 1 ( parter).
  • Termin otwarcia ofert: w dniu 04.06.2018 r., o godzinie 12:00.

 8. Termin związania ofertą
  • Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  • Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć okres związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
  • Zgoda wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie.
  • Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

 9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  • W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
  • Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
  • Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
   — mgr inż. Marcin Moskal, e-mail: marcin.moskal@mzk-polanica.pl
   — mgr inż. Stanisław Duda, e-mail: stanislaw.duda@mzk-polanica.pl
  • Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. SIWZ parking 2.doc
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ parking — formularz oferty.docx
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ parking — oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia.docx
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ parking — oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału postępowanie jednoetapowe.docx
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ parking — równoważne.docx
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ parking — oświadczenie grupa kapitałowa.docx
 7. Załącznik nr 6 do SIWZ parking — projekt budowlany (dokumentacja poniżej)
 8. Załącznik nr 7 do SIWZ parking — wzór umowy 2.rtf
 9. Załącznik nr 8 do SIWZ parking — STWiORB.pdf
 10. Załącznik nr 9 do SIWZ parking — wykaz robót.docx
 11. Załącznik nr 10 do SIWZ parking — wykaz osób.docx
 12. Załącznik nr 11 do SIWZ parking — przedmiar robot 2.pdf
 13. Załącznik nr 12 do SIWZ parking — potwierdzenie zawarcia umowy o prace 2017.doc
PROJEKT BUDOWLANY
 1. PB_OPIS_A.pdf
 2. PB_A_100A_PZT.pdf
 3. PB_A_201A_RZUT_PARKINGU.pdf
 4. PB_A_202A_PRZEKROJE.pdf
 5. PB_A_500A_ZIELEN.pdf
 6. PB_IE_SCHEMATY.pdf
 7. PB_IEIT_PZT.pdf
 8. PB_OPIS_IEIT.pdf
 9. PB_IS_OPIS.pdf
 10. PB_IS_01_PLAN_SYTUACYJNY.pdf
 11. PB_IS_02_PLAN_SPADKOW_I_ZAGLEBIEN.pdf
 12. PB_IS_03_PROFIL_GLOWNY.pdf
 13. PB_IS_04_PROFIL_BOCZNY.pdf
 14. PB_IS_05_PROFIL_BOCZNY.pdf
 15. PW_IS_PARKING_OPIS_TECHNICZNY.pdf
 16. PW_IS_01_PARKING_PCA_PLAN SYTUACYJNY.pdf
 17. PW_IS_02_PARKING_PCA_PLAN_SPADKOW_I_ZAGLEBIEN_A3.pdf
 18. PW_IS_03_PARKING_PCA_PROFIL_GLOWNY_A3.pdf
 19. PW_IS_04_PARKING_PCA_PROFIL_BOCZNY_A3.pdf
 20. PW_IS_05_PARKING_PCA_PROFIL_BOCZNY_A4.pdf
 21. OPIS_IE.pdf
 22. PW_IEIT_01A.pdf
 23. PW_IE_02A_10A_SCHEMATY.pdf
 24. PW_A_100_PZT.pdf
 25. PW_A_201_RZUT_PARKINGU_CZ1.pdf
 26. PW_A_202_RZUT_PARKINGU_CZ2.pdf
 27. PW_A_203A_PRZEKROJ_AA.pdf
 28. PW_A_204A_PRZEKROJ_BB.pdf
 29. PW_A_205A_PRZEKROJE_DROGOWE.pdf
 30. PW_A_500A_PLANSZA_ZIELENI.pdf
 31. PW_A_502A_DETAL_RABAT_I_PLACU.pdf
 32. PW_A_502B_DETAL_WYSP_PARKINGOWYCH.pdf
 33. PW_A_503A_DETAL_SADZENIA_DRZEWA.pdf
 34. Schemat fundamentów dla urzadzeń parkingowych (parkomat, zapory).pdf
 35. Mapa zakres opracowania - pomniejszony.pdf


ZAPYTANIA DO PRZETARGU


Zapytanie nr 1 z dnia 24.05.2018 r.

 1. Brak w przedmiarze urządzeń do poboru opłat parkingowych – czy uwzględnić w wycenie?
  Odpowiedź:
  W wycenie nie uwzględniać dostawy i montażu urządzeń do poboru opłat, należy wycenić wykonanie fundamentowania dla tych urządzeń oraz ułożenie rur ochronnych z PCW dla okablowania zasilającego i sterującego jak w dok. technicznej i przedmiarach.
 2. Brak w przedmiarze sygnalizacji świetlnej- czy uwzględniać w wycenie?
  Odpowiedź:
  W wycenie nie uwzględniać dostawy i montażu sygnalizacji świetlnej, należy wycenić wykonanie fundamentowania dla tych urządzeń oraz ułożenie rur ochronnych z PCW dla okablowania zasilającego i sterującego jak w dok. technicznej i przedmiarach.
 3. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących zieleni oraz nasadzeń roślin ozdobnych- czy uwzględnić w wycenie?
  Odpowiedź:
  W wycenie nie uwzględniać zakresu robót dotyczących zieleni oraz nasadzeń roślin ozdobnych, należy wycenić zieleń (trawa) w miejscach postojowych tj zazielenionym ecorastrem.
 4. Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej instalacji do podlewania zielenie- czy uwzględnić w wycenie?
  Odpowiedź:
  W wycenie nie uwzględniać instalacji wodociągowej do podlewania zieleni.
 5. Pozycja 10 przedmiaru sugeruje korytowanie na głębokość 37 cm, natomiast projekt przewiduje 57 cm, którą wartość przyjąć do kalkulacji?
  Odpowiedź:
  Pozycja nr 1 przedmiaru obejmuje usunięcie nadmiaru ziemi na całej powierzchni parkingu do głębokości -20 cm, po uwzględnieniu korytowania z poz. 10 całkowita głębokość korytowania wyniesie 57 cm.
 6. Pozycja 16 przedmiaru sugeruje korytowanie na głębokość 42 cm, natomiast projekt przewiduje 62 cm, którą wartość przyjąć do kalkulacji?
  Odpowiedź:
  Pozycja nr 1 przedmiaru obejmuje usunięcie nadmiaru ziemi na całej powierzchni parkingu do głębokości -20 cm, po uwzględnieniu korytowania z poz. 16 całkowita głębokość korytowania wyniesie 62 cm.
 7. W związku z rozbieżnościami pomiędzy projektem a przedmiarem prosimy o informację, który z dokumentów będzie wiążący w kwestii zakresu, zastosowanej technologii prac i wyceny prac.
  Odpowiedź:
  Realizacja robót objętych niniejszym zamówieniem musi być zgodna z wymogami wskazanymi w pkt. 3 SIWZ, oraz z uwagami udzielonymi w odpowiedziach na zadane Zamawiającemu pytania.

Zapytanie nr 2 z dnia 24.05.2018 r.

Brak jest jasnych czytelnych opisów do wyceny jak i możliwość obliczeń do pracy przy projektach oświetlenia ozdobnego parkowego ulicznego, jeśli to oświetlenie LED to proszę wpisać że LED lub Sodowe i wpisać wszystkie obowiązujące norm, które obowiązują do lamp jak ich wysięgników i uchwytów, które powinny zawierać rzetelny opis. Wiadomo Że nowe technologie są droższe, brak podania rzetelnego opisu jest celowym działaniem na szkodę zlecającego jak i firm które chcą składać ofertę.
Mam kilka konkretnych pytań.

 1. Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2 , M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia,
  Odpowiedź:
  Inwestycja będzie realizowana w oparciu o zatwierdzoną przez właściwy organ dokumentację techniczną.
 2. Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane, Normy na słupy wysięgniki i oświetlenie jakie??. obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu. Nowych norm: PN-EN I320L-2 :20L6-03 PN-EN60698-1 PN-EN6059B-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3 Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania , które dotyczą Praw autorskich wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r, prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie wynikające z art. 4 ust. 3 TUE oraz art,7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy
  Odpowiedź:
  Wszystkie wymagania techniczne dotyczące tego zadania wskazane są w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
 3. Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa : Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:
  Odpowiedź:
  W dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazano normatywy techniczne wymagane dla materiałów i urządzeń.
 4. Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem Strategii niskoemisyjnej rozwoju kraju . z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej.
  Odpowiedź:
  W dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazano normatywy techniczne wymagane dla materiałów i urządzeń, Zamawiający w sposób określony w SIWZ dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych do przyjętych w dokumentacji technicznej.
 5. W przepisach przewidziany jest układ redukcji mocy, który powinien być stosowany według przepisów w lampach oświetleniowych, ma umożliwiać płynne nastawienie kilku progów natężenia oświetlenia świetlnego w zakresie co najmniej od 100 -30 % strumienia nominalnego. Więcej informacji sprawdzić w komputerze.
  Odpowiedź:
  Zamawiający w sposób określony w SIWZ dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych do przyjętych w dokumentacji technicznej.