Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.  ul. Spacerowa 2  57-320 Polanica-Zdrój,   Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420,   kapitał zakładowy 1 599 800 zł   kapitał wpłacony 100 000 zł,   NIP 883 177 10 00   REGON 020206230

Witryna wykorzystuje pliki cookies. Więcej...

Witryna wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), niewielkie tymczasowe pliki tekstowe, które zapisywane są w Twojej przeglądarce. Nie służą one identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie można ustalić Twojej tożsamości. Wkorzystywane są głównie w celu poprawy bezpieczeństwa strony i przekazywanych informacji z formularzy (odczyt wodomierzy, ankieta). Możesz zarządzać ustawieniami cookies w przeglądarce internetowej, postępując zgodnie z instrukcjami dla Twojej przeglądarki:
Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój
74 865 17 80 • 74 865 17 77 • mzk@mzk-polanica.pl
BIP MZK
ANKIETA
Wszystko o odpadachstrona
Biuro Obsługi Klienta
czynne w dni robocze
w godz. 7:00-15:00
tel. 74 865 17 70
poza tymi godz. kontakt na
infolinia 801 177 207
PODAJ ODCZYT WODOMIERZY
INFORMATOR KOMUNALNY

Nr1Nr2Nr3Nr4Nr5Nr6

KOMUNIKATY SMS

  W 2013 r. została uruchomiona usługa, w ramach ogólnopolskiego
systemu SISMS, podnosząca zasadniczo poziom bezpieczeństwa
i dająca możliwość szybkiej, bezpośredniej komunikacji
z mieszkańcami.
  Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. za pomocą
SMS-ów powiadamia polaniczan o przerwach i zakłóceniach
w dostawie wody oraz przekazuje informacje dotyczące usług
świadczonych przez MZK. Usługa SMS jest bezpłatna, należy
tylko wypełnić załączony FORMULARZ i dostarczyć go do Biura
Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2.

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

Oferujemy w sprzedaży
produkowany przez
naszą Spółkę

ŚRODEK POPRAWIAJĄCY
WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
• K O M P O L •

(posiadamy pozwolenie
na wprowadzenie do obrotu
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr G-583/16
z dnia 15.07.2016 roku)

CENA NETTO
17,00 zł/mp

Szczegóły oferty
 Zestawienie archiwalnych ››
MZK

Polanica-Zdrój, 10.12.2018 r.

Treść ogłoszenia została zmieniona 10.12.2018 r. (poprzednia treść)
Z uwagi na brak ofert termin składania ofert uległ zmianie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 12/18

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań na potrzeby realizacji projektu w ramach

Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez
przedsiębiorstwa. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa (Konkurs 4/1.1.1/2018 Szybka Ścieżka 6)


Dotyczące projektu pt.

„Ochrona zasobów naturalnych wód w Polanicy-Zdrój poprzez
inteligentne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową”

Zamawiający:

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój,
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420,
kapitał zakładowy 1 599 800 zł, wpłacony 100 000 zł,
NIP 88317710000, REGON 020206230


I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana ze stworzeniem zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką wodno-ściekową na bazie modelowania hydrodynamicznego systemów dystrybucji wody oraz odprowadzania ścieków

II OPIS PRZEDMIOTU ZLECONYCH BADAŃ

W ramach zadania zostaną wykonane badania w skład, których wchodzą: rozwiązania GIS 3D; przygotowanie prototypowych modeli komputerowych sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej ściekowej; budowa, kalibracja i walidacja modelu sieci wodociągowej, budowa, kalibracja i walidacja modelu sieci bytowo-gospodarczej

III SPOSÓB REPREZENTACJI WYNIKÓW

 1. Minimum jeden raport okresowy dla zadania po ich zakończeniu
 2. Jeden raport końcowy z całości poszczególnych zadań
Minimalny zakres raportu badawczego:
 1. Streszczenie najważniejszych wniosków z krytycznej analizy stanu zagadnienia
 2. Przedmiot badań
 3. Cele, metodologia i przebieg badania
  • Opis badań
 4. Wyniki badań
  • Skuteczność projektu
  • Użyteczność projektu
  • Problemy i trudność i napotkane podczas realizacji badań
  • Osiągnięcie wskaźników
 5. Ocena realizowanych badań
 6. Rekomendacje na przyszłości

IV HARMONOGRAM REALIZACJI

Prace badawcze realizowane będą w okresie: marca 2019 do kwietnia 2021

V LISTA DOKUMENTÓW / OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

 1. Formularz oferty - Załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - Załącznik nr 2
 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia - Załącznik nr 3
 4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 la projektów B+R - Załącznik nr 4

VI KRYTERIA WYBORU OFERTY

Kryterium I: cena - waga 60%
Sposób oceny ofert:
Oferta z najniższą ceną uzyska 60 pkt. W tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg. Następującego wzoru:

Cn = (c min/c n) x 60 pkt

c min - cena minimalna wśród złożonych ofert
c n - cena zaproponowana przez oferenta n

Kryterium II - termin wykonania (liczba miesięcy) - waga 40%
Sposób oceny ofert:
Oferta z najkrótszym terminem wykonania uzyska 40 pkt.
W tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg. Następującego wzoru:

Cn = (c min/c n) x 40 pkt

c min - najkrótszy termin realizacji usługi wśród złożonych ofert
c n - termin realizacji usług zaproponowana przez oferenta n

VII WARUNKI WYBORU WYKONAWCY

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy
 3. Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia
W przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z

Marcin Moskal
tel. 607 580 404
e-mail marcin.moskal@mzk-polanica.pl

VIII TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 11.12.2018 r. do godziny 16.00 (liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego)
Oferty należy składać za pośrednictwem wyłącznie poczty elektronicznej

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku nie podpisania umowy o dofinansowanie projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów wykonania badań w przypadku zmiany terminu rozpoczęcia realizacji projektu zgodnie z umową zawartą z instytucją finansującą

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec