.: MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. :.  PRZETARGI » Bieżące
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.  ul. Spacerowa 2  57-320 Polanica-Zdrój,   Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420,   kapitał zakładowy 1 599 800 zł   kapitał wpłacony 100 000 zł,   NIP 883 177 10 00   REGON 020206230
PARKINGI
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój
74 865 17 80 • 74 865 17 77 • mzk@mzk-polanica.pl
BIP MZK
ANKIETA
Wszystko o odpadachstrona
Biuro Obsługi Klienta
czynne w dni robocze
w godz. 7:00-15:00
tel. 74 865 17 70
poza tymi godz. kontakt na
infolinia 801 177 207
PODAJ ODCZYT WODOMIERZY
INFORMATOR KOMUNALNY

Nr1Nr2Nr3Nr4Nr5Nr6

KOMUNIKATY SMS

  W 2013 r. została uruchomiona usługa, w ramach ogólnopolskiego
systemu SISMS, podnosząca zasadniczo poziom bezpieczeństwa
i dająca możliwość szybkiej, bezpośredniej komunikacji
z mieszkańcami.
  Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. za pomocą
SMS-ów powiadamia polaniczan o przerwach i zakłóceniach
w dostawie wody oraz przekazuje informacje dotyczące usług
świadczonych przez MZK. Usługa SMS jest bezpłatna, należy
tylko wypełnić załączony FORMULARZ i dostarczyć go do Biura
Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2.

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

Oferujemy w sprzedaży
produkowany przez
naszą Spółkę

ŚRODEK POPRAWIAJĄCY
WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
• K O M P O L •

(posiadamy pozwolenie
na wprowadzenie do obrotu
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr G-583/16
z dnia 15.07.2016 roku)

CENA NETTO
17,00 zł/mp

Szczegóły oferty
MZK

Polanica-Zdrój, 04.05.2015 r.

ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 91 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. Z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zawiadamia Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
Opłatę za użyczenie wraz z obsługą części Punktu Przeładunkowego Odpadów Komunalnych w Polanicy-Zdroju zlokalizowanego przy ul. Polnej 1 w Polanicy-Zdroju oraz opłatę za zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Polanica-Zdrój przez Zamawiającego

I INFORMACJE OGÓLNE
W terminie składania ofert, tj. do dnia 30.04.2015 r., godz. 10:00 do Sekretariatu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, wpłynęła 1 (jedna) oferta.
Otwarcie odbyło się w tym samym dniu o godz. 10:30
Z udziału w postępowaniu nie odrzucono ofert w trybie art. 89 ust. 1 ustawy PZP.

II WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
W wyniku oceny oferty dokonanej w oparciu o przyjęte kryterium (cena BRUTTO – 100 %) Zamawiający udziela zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu następującym Oferentom:
1. Dla Zadania A opłata za użyczenie wraz z obsługą części Punktu Przeładunkowego Odpadów Komunalnych w Polanicy-Zdroju zlokalizowanego przy ul. Polnej 1 w Polanicy-Zdroju.

Numer
oferty
 
Nazwa wykonawcyWartość zadaniaKryterium ocenyCena [pkt]
1FBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
6 150,00 zł/m-c
BRUTTO
Cena100

2. Dla Zadania B opłata za przyjęcie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Polanica-Zdrój przez Zamawiającego.

Numer
oferty
 
Nazwa wykonawcyWartość zadaniaKryterium ocenyCena [pkt]
1FBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
286,20 zł/Mg
BRUTTO
Cena100

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętego w przedmiotowym postępowaniu (cena BRUTTO – 100 pkt).
Powyższe zawiadomienia, w stosunku do Wykonawców, których ofertę wybrano jest jednocześnie zawiadomieniem o wyborze oferty i zaproszeniem do zawarcia umowy. Na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” Komisja przetargowa proponuje przesłanie umowy na realizacje usług według zaproponowanych warunków w ofercie przetargowej na adres: Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój.

Prezes Zarządu
( — )
Jacek Tyniec

MZK

Polanica-Zdrój, 01.04.2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000

Zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na opłatę za użyczenie wraz z obsługą części Punktu Przeładunkowego Odpadów Komunalnych w Polanicy-Zdroju zlokalizowanego przy ul. Polnej 1 w Polanicy-Zdroju oraz opłatę za przyjęcie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Polanica-Zdrój przez Zamawiającego

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną w dalszej części „ustawą” lub „PZP”.
 2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej.
 3. Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego: http://mzk-polanica.pl.
 4. Zgodnie z art. 27 PZP, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania i informacje Zamawiający i Wykonawcy muszą przekazywać pisemnie. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej. Dopuszcza się formę faksu, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia oryginałem.
 5. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://mzk-polanica.pl. Na stronie tej znajdować się będą pytania zadawane przez Wykonawców i odpowiedzi, zmiany SIWZ dokonywane przez Zamawiającego oraz ewentualne informacje o środkach ochrony prawnej.
 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
 7. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
 8. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
 9. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 10. Zamawiający nie przewiduje, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów i umów ramowych.
 11. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.
 12. W przypadku realizacji zadania przy udziale podwykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie, którą część zamówienia powierzy podwykonawcy.
 13. Wykonawca winien zaakceptować warunki zawarte w niniejszej specyfikacji.
 14. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
 15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 16. Zgodnie z art. 42 ust. 2 PZP Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcy w terminie 5 dni od otrzymania wniosku.
 17. Kryteria oceny ofert:
  Zadanie A : Najwyższa cena - 100%
  Zadanie B : Najniższa cena - 100%
 18. Wymagany termin realizacji zadania: Termin wykonania zadania – od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r. termin końcowy.
 19. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. przy ul. Spacerowej 2, (sekretariat) nie później niż do dnia 30.04.2015 r. do godz. 10:00.
 20. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.04.2015 r. o godz. 10:30 w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. przy ul. Spacerowej 2.
  • Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia kopert (opakowań) z ofertami. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.
  • Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.
  • Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia z uwzględnieniem pkt. 1.18.3 Rozdz. III SIWZ.
 21. Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium.
 22. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 15 dni od dnia otwarcia ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 23. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:

  Ryszard Lis tel. 74 865 17 82, fax 74 865 17 70
  Tomasz Bloch tel. 74 868 14 84, fax: 74 868 14 84

Prezes Zarządu
( — )
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. SIWZ - opłata za użyczenie wraz z obsługą części Punktu Przeładunkowego Odpadów Komunalnych w Polanicy-Zdroju