Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.  ul. Spacerowa 2  57-320 Polanica-Zdrój,   Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420,   kapitał zakładowy 1 599 800 zł   kapitał wpłacony 100 000 zł,   NIP 883 177 10 00   REGON 020206230

Witryna wykorzystuje pliki cookies. Więcej...

Witryna wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), niewielkie tymczasowe pliki tekstowe, które zapisywane są w Twojej przeglądarce. Nie służą one identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie można ustalić Twojej tożsamości. Wkorzystywane są głównie w celu poprawy bezpieczeństwa strony i przekazywanych informacji z formularzy (odczyt wodomierzy, ankieta). Możesz zarządzać ustawieniami cookies w przeglądarce internetowej, postępując zgodnie z instrukcjami dla Twojej przeglądarki:
Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój
74 865 17 80 • 74 865 17 77 • mzk@mzk-polanica.pl
BIP MZK
ANKIETA
Wszystko o odpadachstrona
Biuro Obsługi Klienta
czynne w dni robocze
w godz. 7:00-15:00
tel. 74 865 17 70
poza tymi godz. kontakt na
infolinia 801 177 207
PODAJ ODCZYT WODOMIERZY
INFORMATOR KOMUNALNY

Nr1Nr2Nr3Nr4Nr5Nr6

KOMUNIKATY SMS

  W 2013 r. została uruchomiona usługa, w ramach ogólnopolskiego
systemu SISMS, podnosząca zasadniczo poziom bezpieczeństwa
i dająca możliwość szybkiej, bezpośredniej komunikacji
z mieszkańcami.
  Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. za pomocą
SMS-ów powiadamia polaniczan o przerwach i zakłóceniach
w dostawie wody oraz przekazuje informacje dotyczące usług
świadczonych przez MZK. Usługa SMS jest bezpłatna, należy
tylko wypełnić załączony FORMULARZ i dostarczyć go do Biura
Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2.

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

Oferujemy w sprzedaży
produkowany przez
naszą Spółkę

ŚRODEK POPRAWIAJĄCY
WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
• K O M P O L •

(posiadamy pozwolenie
na wprowadzenie do obrotu
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr G-583/16
z dnia 15.07.2016 roku)

CENA NETTO
17,00 zł/mp

Szczegóły oferty
MZK
MZK
MZK

Polanica-Zdrój, 25.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój,
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420,
kapitał zakładowy 1 599 800 zł, wpłacony 100 000 zł,
NIP 88317710000, REGON 020206230


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa polegająca na opracowaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń
na wykonanie robót budowlanych pt:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania „Gimnazjum im. dr. J. Matuszewskiego”
zlokalizowanego przy ulicy Zdrojowej 32 na działce ewidencyjnej o numerze 120 na Internat szkolny

 1. Inwentaryzacja obiektu

 2. Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu koncepcyjnego wg założeń Zamawiającego – załącznik nr 1

 3. Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej:
   
  • 3.1 projekt budowlany – 4 egzemplarze
   • projekt zagospodarowania terenu
   • część architektoniczna
   • część konstrukcyjna
   • część instalacyjna:
    - instalacje sanitarne
    - instalacje elektryczne
    - instalacje niskoprądowe (TV, internet, oddymianie klatek schodowych)
   • opracowanie BIOZ
   • charakterystyka energetyczna
   • uzyskanie uzgodnień pod względem higieniczno zdrowotnym
   • uzyskanie uzgodnień pod względem zabezpieczeń ppoż - w podstawowym zakresie - bez odstępstw
   • uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń do prowadzenia robót celem złożenia wniosku o zgłoszenie / pozwolenie na budowę
   • uzyskanie zgłoszenia/pozwolenia na budowę

  • 3.2 projekt wykonawczy – 4 egzemplarze
   • część architektoniczna + projekt wnętrz
   • część konstrukcyjna
   • część instalacyjna

  • 3.3 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze

  • 3.4 przedmiar robót – 2 egzemplarze

  • 3.5 kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze

  • 3.6 wersja elektroniczna dokumentacji w pełnym zakresie

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY WRAZ ZE SKŁADNĄ OFERTĄ

6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIAOŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

10. OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY I PORÓWNANIA OFERT

11. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA

 1. Załącznik 1 - Ogólne założenia zamawiającego
 2. Załącznik 2 - Formularz oferty
 3. Załącznik 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec