.: MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. :.  PRZETARGI » Bieżące
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.  ul. Spacerowa 2  57-320 Polanica-Zdrój,   Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420,   kapitał zakładowy 1 599 800 zł   kapitał wpłacony 100 000 zł,   NIP 883 177 10 00   REGON 020206230
PARKINGI
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój
74 865 17 80 • 74 865 17 77 • mzk@mzk-polanica.pl
BIP MZK
ANKIETA
Wszystko o odpadachstrona
Biuro Obsługi Klienta
czynne w dni robocze
w godz. 7:00-15:00
tel. 74 865 17 70
poza tymi godz. kontakt na
infolinia 801 177 207
PODAJ ODCZYT WODOMIERZY
INFORMATOR KOMUNALNY

Nr1Nr2Nr3Nr4Nr5Nr6

KOMUNIKATY SMS

  W 2013 r. została uruchomiona usługa, w ramach ogólnopolskiego
systemu SISMS, podnosząca zasadniczo poziom bezpieczeństwa
i dająca możliwość szybkiej, bezpośredniej komunikacji
z mieszkańcami.
  Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. za pomocą
SMS-ów powiadamia polaniczan o przerwach i zakłóceniach
w dostawie wody oraz przekazuje informacje dotyczące usług
świadczonych przez MZK. Usługa SMS jest bezpłatna, należy
tylko wypełnić załączony FORMULARZ i dostarczyć go do Biura
Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2.

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

Oferujemy w sprzedaży
produkowany przez
naszą Spółkę

ŚRODEK POPRAWIAJĄCY
WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
• K O M P O L •

(posiadamy pozwolenie
na wprowadzenie do obrotu
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr G-583/16
z dnia 15.07.2016 roku)

CENA NETTO
17,00 zł/mp

Szczegóły oferty
MZK

Polanica-Zdrój, 21.06.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 13/19

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań na potrzeby realizacji projektu w ramach

Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez
przedsiębiorstwa. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa (Konkurs 2/1.1.1/2019 SS Duże/MSP/JN)


Dotyczące projektu pt.

„Ochrona zasobów naturalnych wód w Polanicy-Zdrój poprzez
inteligentne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową”

Zamawiający:

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój,
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420,
kapitał zakładowy 1 599 800 zł, wpłacony 100 000 zł,
NIP 88317710000, REGON 020206230


I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana ze stworzeniem zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką wodno-ściekową na bazie modelowania hydrodynamicznego systemów dystrybucji wody oraz odprowadzania ścieków

II OPIS PRZEDMIOTU ZLECONYCH BADAŃ

W ramach zadania zostaną wykonane badania w skład, których wchodzą: rozwiązania GIS 3D

III SPOSÓB REPREZENTACJI WYNIKÓW

 1. Minimum jeden raport okresowy dla zadania po ich zakończeniu
 2. Jeden raport końcowy z całości poszczególnych zadań
Minimalny zakres raportu badawczego:
 1. Streszczenie najważniejszych wniosków z krytycznej analizy stanu zagadnienia
 2. Przedmiot badań
 3. Cele, metodologia i przebieg badania
  • Opis badań
 4. Wyniki badań
  • Skuteczność projektu
  • Użyteczność projektu
  • Problemy i trudności napotkane podczas realizacji badań
  • Osiągnięcie wskaźników
 5. Ocena realizowanych badań
 6. Rekomendacje na przyszłości

IV HARMONOGRAM REALIZACJI

Prace badawcze realizowane będą w okresie: listopada 2019 do października 2022

V LISTA DOKUMENTÓW / OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

 1. Formularz oferty - Załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - Załącznik nr 2
 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia - Załącznik nr 3
 4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 la projektów B+R - Załącznik nr 4

VI KRYTERIA WYBORU OFERTY

Kryterium I: cena - waga 60%
Sposób oceny ofert:
Oferta z najniższą ceną uzyska 60 pkt. W tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg. następującego wzoru:

Cn = (cmin/cn) x 60 pkt

cmin - cena minimalna wśród złożonych ofert
cn - cena zaproponowana przez oferenta n

Kryterium II - termin wykonania (liczba miesięcy) - waga 40%
Sposób oceny ofert:
Oferta z najkrótszym terminem wykonania uzyska 40 pkt.
W tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg. następującego wzoru:

Cn = (cmin/cn) x 40 pkt

cmin - najkrótszy termin realizacji usługi wśród złożonych ofert
cn - termin realizacji usług zaproponowana przez oferenta n

VII WARUNKI WYBORU WYKONAWCY

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy
 3. Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia
W przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z

Marcin Moskal
tel. 607 580 404
e-mail marcin.moskal@mzk-polanica.pl

VIII TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 28.06.2019 r. do godziny 15.00 (liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego)
Oferty należy składać za pośrednictwem wyłącznie poczty elektronicznej

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku nie podpisania umowy o dofinansowanie projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów wykonania badań w przypadku zmiany terminu rozpoczęcia realizacji projektu zgodnie z umową zawartą z instytucją finansującą

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec