Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Zakup paliw
MZK

Polanica-Zdrój, 15.05.2013 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000

Ogłasza wszczęcie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Zakup benzyn bezołowiowych oraz oleju napędowego dla samochodów
i sprzętu eksploatowanych w MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.”

 1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. nr 223, poz. 1655  z późn. zm.)
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliwa na terenie kraju do samochodów i sprzętu eksploatowanych przez Zamawiającego w następujących ilościach:
  — benzyny bezołowiowe 15 000 l » CPV-09132100-4
  — olej napędowy 258 000 l » CPV-09134100-8
  Rozliczanie zawartych transakcji dwa razy w miesiącu fakturami VAT. Termin płatności nie krótszy niż 14 dni od daty sprzedaży
 3. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację niniejszego zadania
 4. Termin wykonania umowy
  Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy lub wyczerpania ilości zamówionego paliwa
  • Oferty należy złożyć do dnia 14.06.2013 r. do godz.12:00 w sekretariacie:
   MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
   ul. Spacerowa 2
   57-320 Polanica-Zdrój
  • Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30
  • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert
  • Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej ani ofert częściowych.
   Nie przewiduje się zwołania zebrania wykonawców. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją
  Warunkami udziału w przetargu są: spełnianie wymogów określonych w art. 22 ust. 1, nie podleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.Dz. U. Nr 223, poz. 1655) oraz spełnianie wszystkich warunków zamówienia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełnienia tych warunków dokonana zostanie poprzez sprawdzenie kompletności i wiarygodności wymaganych dokumentów, załączonych do oferty
 5. Kryteria oceny ofert:
  — cena 100%
 6. Informacje dotyczące SIWZ
  Dokładne informacje dotyczące realizacji zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, zamówić pisemnie drogą pocztową lub pobrać ze strony internetowej: mzk-polanica.pl
 7. Do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień upoważnieni są:
  — Tomasz Bloch tel. 74 868 14 84
  — Ryszard Lis tel. 74 865 17 82
  codziennie w dni robocze w godz. 7:00 - 15:00

Prezes Zarządu
( — )
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA
1. SIWZ
2. Załącznik do SIWZ nr 1
3. Załącznik do SIWZ nr 2
4. Załącznik do SIWZ nr 3
5. Załącznik do SIWZ nr 4