Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

Wywóz
odpadów komunalnych

Na tej stronie zamieszczone są informacje związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Polanica-Zdrój, które to usługi świadczy Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. na podstawie podpisanej umowy z Gminą Polanica-Zdrój.
Prawo lokalne - OPŁATY, UCHWAŁY, DEKLARACJE i OŚWIADCZENIA - związane z gospodarką odpadami komunalnymi znajdziecie Państwo w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA POLANICA-ZDRÓJ ⟩ PRAWO LOKALNE ⟩ GOSPODARKA ODPADAMI
Jak segregować i przygotować odpady komunalne do odbioru, czyli CO WRZUCAĆ, A CZEGO NIE WRZUCAĆ DO WORKÓW?

Harmonogram
wywozu odpadów

Polanica-Zdrój podzielona jest na rejony, które obsługiwane są w danym dniu tygodnia i oznaczone odpowiednim kolorem. Po kliknięciu na dany rejon wyświetli się wykaz ulic przypisany do tego rejonu

Po kliknieciu na nazwę miesiąca wyświetli się harmonogram wywozu odpadów komunalnych za ten miesiąc. Umieszczone ikony przy danym dniu sygnalizują wywóz odpadów:

- (kosz) pozostałych po segregacji- (worek) segregowanych- (liść) biodegradowalnych

kolor zaś odpowiedni rejon. Dwa kolory oznaczają, że w danym dniu wywożone są odpady komunalne z dwóch rejonów - dla drugiego jest to dzień zamienny za dzień świąteczny

Grudzień 2021 r.
1koszliśćworek
2koszliśćworek
3koszliśćworek
4sobota
5niedziela
6koszliść
7koszliść
8koszliść
9koszliść
10koszliść
11sobota
12niedziela
13koszliśćworek
14koszliśćworek
15koszliśćworek
16koszliśćworek
17koszliśćworek
18sobota
19niedziela
20koszliść
21koszliść
22koszliść
23koszliść
24koszliść
25sobota
26niedziela
27koszliśćworek
28koszliśćworek
29koszliśćworek
30koszliśćworek
31koszliśćworek

UWAGA
dla systemu pojemnikowego

Poniżej wyznaczone dni tygodnia dla wywozu odpadów segregowanych - papieru oraz towrzyw sztucznych z pojemników 120 l. 240 l. 1100 l. po kliknięciu wyświetli się zestaw ulic przypisany temu dniu.

Odbieranie odpadów segregowanych szklanych z pojemników odbywa się w każdy CZWARTEK


Harmonogram
wywozu popiołu

Pojemniki na popiół opróżniane będą zgodnie z harmonogramem podanym poniżej. MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu z przyczyn niezależnych i wywóz tych odpadów w innym, sprzyjającym terminie, bez konieczności informowania o zmianie.

W miesiącach:
styczeń | luty | marzec | kwiecień
paźdiernik | listopad | grudzień

wg spisu ulic poniżej w wyznaczony dzień tygodnia

W pozostałych miesiącach
wywóz z wszystkich ulic:

w każdą środę
maj | wrzesień


w 2 i 4 środę
czerwiec | lipiec | sierpień

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. przypomina o uruchomionym systemie identyfikacji odbieranych odpadów za pomocą kodów kreskowych. Naklejki do umieszczenia na pojemnikach i workach dostępne są w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2 oraz na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Polnej 1. Worki/pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów bez naklejki z kodem kreskowym nie będą odbierane.

Pojemniki bez naklejek oraz odpady poza oznakowanym pojemnikiem nie będą odbierane. Będzie mogło to nastąpić za dodatkową opłatą jako odrębne zlecenie zgodne z Uchwałą Nr II/11/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 15 lutego 2017 r.

Kiedy przedsiębiorca stwierdzi, że odpady posegregowano niepoprawnie, zostawi właścicielowi nieruchomości „żółtą kartkę”. Będzie to informacja, że odpady posegregowano nieodpowiednio. Jeżeli podobna sytuacja się powtórzy, opłata naliczona zostanie tak, jak za odpady zmieszane.

Na papier, tworzywa sztuczne i odpady biodegradowalne można pobrać worki o pojemności 120 l. Są one dostępne w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2 oraz na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Polnej 1. Worki na szkło mają pojemność 80 l i nie ma możliwości pozyskania większych.

W dniu wywozu do godz. 7:00 worki z odpadami biodegradowalnymi należy wystawić przy drodze publicznej na granicy posesji.

Osobom, które zadeklarowały segregację odpadów, w miejscu odbioru worków z danej posesji zostaną pozostawione puste worki w ilości adekwatnej do odebranych (worek za worek) bez kodów kreskowych.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Polnej 1 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 oraz w soboty w godz. 8:00-13:00 przyjmuje NIEODPŁATNIE następujące odpady:
♦ papier i tektura
♦ szkło
♦ tworzywa sztuczne
♦ opakowania wielomateriałowe
♦ odpady i opakowania ulegające biodegradacji
♦ metale
♦ odpady zielone
♦ zużyte baterie i akumulatory
♦ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
♦ odpady wielkogabarytowe
♦ zużyte opony
♦ odpady niebezpieczne: przeterminowane chemikalia, żarówki, świetlówki

W ramach ponoszonej opłaty, odpady powstałe w wyniku remontów, czyli beton i gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego i odpadowych materiałów ceramicznych (oprócz pianek, pędzli, puszek po farbach itp.) w ilości 1000 kg będą raz w roku nieodpłatnie odbierane przez przedsiębiorcę po podstawieniu pojemnika.

Odpady wielkogabarytowe odbierane będą dwa razy w roku w ramach „Akcji Wystawka”. W przypadku konieczności pozbycia się tych odpadów w innym terminie, należy dostarczyć je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Nieodpłatne przyjmowanie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dotyczy odpadów zbieranych w sposób selektywny z terenów gospodarstw domowych oraz nieruchomości mieszanych.

Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz spoza terenu Gminy Polanica-Zdrój przyjmowane są zgodnie z cennikiem przyjęcia na Punkt Przeładunkowy Odpadów Komunalnych.

Dostarczane odpady muszą być posegregowane, nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.