Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Ubezpieczenie mienia i OC
MZK

Polanica-Zdrój, 05.02.2014 r.

ZAWIADOMIENIE
W SPRAWIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000, na podstawie art. 91 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych” na ”Ubezpieczenie od zdarzeń losowych majątku spółki i majątku dzierżawionego od gminy Polanica-Zdrój oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów PC, AC, NNW”.

I. INFORMACJE OGÓLNE
W terminie składania ofert, tj. do dnia 31.01.2014 r., godz. 13:30 do Sekretariatu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, wpłynęła 1 oferta.
Otwarcie odbyło się w tym samym dniu o godz. 13:45.
Z udziału w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty w trybie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

II. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
W wyniku oceny oferty dokonanej w oparciu o przyjęte kryterium (cena BRUTTO – 100%) Zamawiający udziela zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu następującemu Wykonawcy:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział Radom
ul. Wolność 8
26-600 Radom

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętego w przedmiotowym postępowaniu (cena BRUTTO – 100 pkt).

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OFERTY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT


Numer
oferty
 
Wykonawcy, którzy złożyli ofertęPunktacja uzyskana w kryterium cena – 100 pkt
od wszystkich członków komisji przetargowej
1InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział Radom
ul. Wolność 8, 26-600 Radom
100 pkt x 4 członków komisji przetargowej = 400 pkt

Powyższe zawiadomienia, w stosunku do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jest jednocześnie zawiadomieniem o wyborze oferty i zaproszeniem do zawarcia umowy. Na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” Komisja przetargowa proponuje przesłanie umowy na realizację usługi na kwotę 326 960,00 zł BRUTTO według zaproponowanych warunków w ofercie przetargowej na adres: Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój.

MZK

Polanica-Zdrój, 14.01.2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZMIANY w punktach nr 8 i 9 - termin składania i otwarcia ofert

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 1735) na zamówienie publiczne pn.:

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.”
Kody CPV: 66 51 00 00-8 Usługi Ubezpieczeniowe

 1. Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wybór firmy ubezpieczeniowej, która obejmie ochroną ubezpieczeniową mienie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. bądź będące pod jego zarządem lub w jego użytkowaniu w zakresie:
  • Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych - Zakres pełny w szczególności obejmujący następujące ryzyka: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozja, upadek statku powietrznego, powódź (limit odpowiedzialności 5 000 000,- zł), huragan, deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu (w tym rozpieranie), trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, dym, sadza, uderzenie pojazdu (w tym pojazdu należącego do ubezpieczającego lub jego pracowników), huk ponaddźwiękowy, pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technologicznych, katastrofę budowlaną, zalanie (w tym szkody wodociągowe oraz cofnięcie się wód kanalizacyjnych na skutek powodzi, deszczu nawalnego, awarii i innych przyczyn)
  • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz dewastacja
  • Ubezpieczenie szyb od stłuczenia
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
  • Ubezpieczenie maszyny na warunkach maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia
  • Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości
  • Ubezpieczenia komunikacyjne – OC, AC, NNW, Assistance
  • Klauzule dodatkowe
 2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych
 3. Termin wykonania zamówienia 14 lutego 2014 r. – 13 lutego 2016 r.
  3.1. Okres obowiązywania umowy dzieli się na 2 dwunastomiesięczne okresy ubezpieczeniowe:
  — I okres od dnia 14.02.2014 r. do 13.02.2015 r.
  — II okres od dnia 14.02.2015 r. do 13.02.2016 r.
  W ramach umowy Wykonawca wystawi polisy potwierdzające zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia
  3.2. Okres ubezpieczenia komunikacyjnego – od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy dla każdego pojazdu, na okres 2 lat
 4. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  4.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) – wydane w zakresie grup i rodzajów ubezpieczeń objętych zamówieniem
  4.2. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
  5.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1
  • aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) – wydane w zakresie grup i rodzajów ubezpieczeń objętych zamówieniem
  5.2.W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
  • aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy tzn. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestr lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (może być złożony w oryginale lub w poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii)
  • dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 2A do SIWZ - Oświadczeniem o przynależności/ nie przynależności do grupy kapitałowej
   W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę
 6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 7. Kryteria ceny ofert i ich znaczenie: Wartość brutto zamówienia ogółem - 100%
 8. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 31.01.2014 roku do godz. 13:30 w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój w sekretariacie na I piętrze
 9. Otwarcie złożonych ofert nastąpi komisyjne w dniu 31.01.2014 roku o godz. 13:45 w sali konferencyjnej. W czynności otwarcia ofert mogą uczestniczyć Wykonawcy
 10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na otwarcie ofert
 11. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego są:
  w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - BROKER - Edyta Kotlimowska - faks 48 362 34 38, edyta.kotlimowska@tca-broker.pl
  w sprawach dotyczących procedury - Anna Nurzyńska - faks 74 865 17 77, anna.nurzynska@mzk-polanica.pl

Prezes Zarządu
( — )
Jacek Tyniec

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. SIWZ
 2. Gothaer zaświadczenie
 3. PZU szkodliwość
 4. Wykaz pojazdów 12/2013

Zapytanie z dnia 22.01.2014 r.

Dodatkowe informacje do SIWZ na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy Zdroju Sp z o.o.

 1. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku.
 2. Czy Zamawiający zgłosił do ubezpieczenia budynki, które są nieeksploatowane (pustostany).
 3. Proszę o wprowadzenie wyłączenia „Ubezpieczycie! nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane lub wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zakaźnej encefalopatii gąbczastej (TSE), w tym encefalopatii gąbczastej bydła (BSE) czy choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) oraz wirusa HIV.
 4. Proszę o wprowadzenie zapisu „w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Zakładów Ubezpieczeń".
 5. Proszę o informację iloma wspólnotami w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości zarządza MZK w Polanicy Zdroju.
 6. Czy w ramach prowadzonej działalności montażu wodomierzy domowych i przemysłowych MZK w Polanicy Zdroju wystawia certyfikaty na zamontowane wodomierze.
 7. Czy w ramach prowadzonej działalności usługi parkingowe MZK w Polanicy Zdroju prowadzi parking strzeżony? Jeżeli tak w jaki sposób jest zabezpieczony?
 8. Czy w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma być odpowiedzialność za Szkody środowiskowe powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych.
 9. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w umowie ubezpieczenia od zdarzeń losowych : Dla ryzyka powodzi 10 % nie mniej niż 1.000,- zł, dla pozostałych ryzyk 1.000,- zł
 10. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku w wysokości 500,- zł
 11. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody min. 200 zł dla ryzyka dewastacji
 12. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500,- zł do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Odpowiedź
 1. Na terenie Gminy Polanica wystąpiła powódź w 1998 roku. W późniejszym czasie powodzi ani podstopień nie było.
 2. Na liście budynków do ubezpieczenia nie ma pustostanów – wszystkie są eksploatowane.
 3. Wyrażamy zgodę na włączenie zapisu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane lub wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zakaźnej encefalopatii gąbczastej (TSE), w tym encefalopatii gąbczastej bydła (BSE) czy choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) oraz wirusa HIV.
 4. Jako uzupełnienie określenia zakresu ubezpieczenia wprowadza się następujący zapis: „W sprawach nieuregulowanych w SIWZ oraz Umowie mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela obowiązujące w danym czasie dla każdego ryzyka”
 5. Obecnie MZK w Polanicy-Zdroju jest zarządcą dla 87 wspólnot mieszkaniowych
 6. MZK nie wystawia certyfikatów na wodomierze. Wodomierze posiadają legalizację wydaną na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.
 7. Parking jest niestrzeżony. Znajduje się bezpośrednio przy pasie drogowym przy ul Jana Pawła II. Ulica posiada oświetlenie lampami ulicznymi.
 8. Z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączamy odpowiedzialność za szkody środowiskowe powstałe w wyniku wypadku komunikacyjnego.
 9. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej umowie ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych:
  • dla ryzyka powodzi – 10% wielkości odszkodowania nie mniej niż 1 000,- zł
  • dla pozostałych ryzyk 1 000,- zł.
 10. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku w wysokości 500,- zł.
 11. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka dewastacji/wandalizmu w wysokości 5% wielkości szkody nie mniej niż 200,- zł
 12. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w wysokości 500,- zł.

Zapytanie z dnia 23.01.2014 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., NR 223, poz. 1655 ze zm.) wnosimy o zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Wnosimy o wprowadzenie w związku z 2 letnim okresem ubezpieczenia klauzuli wypowiedzenia:
  Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
  Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.
  Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:
  • jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
  • jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
  • jeżeli wskaźnik szkodowości na 2 miesiące przed zakończeniem pierwszego okresu ubezpieczenia (liczony jako suma odszkodowań i założonych rezerw na zgłoszone szkody do składki należnej za 10-miesięczny okres ubezpieczenia) przekroczy 50%.
  • jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej.
 2. Prosimy ponadto o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 31.01.2014
Odpowiedź
 1. Wyrażamy zgodę na wprowadzenie Klauzuli wypowiedzenia umowy następującej treści:
  Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą , postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu ubezpieczenia ze skutkiem na koniec pierwszego rocznego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:
  • jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej.

  Wprowadza się klauzulę gradacji składki za kolejny (drugi) rok ubezpieczenia w zależności od współczynnika szkodowości liczonego łącznie dla wszystkich ubezpieczonych ryzyk.
  Jeśli wskaźnik szkodowości (liczony jako suma odszkodowań i założonych rezerw na zgłoszone szkody do składki należnej za pierwszy 12-miesięczny okres ubezpieczenia) będzie:
  • niższy niż 40% - Ubezpieczyciel na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia zastosuje zniżkę składki w wysokości 10% w stosunku do wysokości składki za pierwszy rok
  • wyższy niż 50% - Ubezpieczyciel na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia zastosuje zwyżkę składki w wysokości 5% w stosunku do wysokości składki za pierwszy rok
  • wyższy niż 70% - Ubezpieczyciel na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia zastosuje zwyżkę składki w wysokości 10% w stosunku do wysokości składki za pierwszy rok
  • wyższy niż 100% - Ubezpieczyciel na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia zastosuje zwyżkę składki w wysokości 15% w stosunku do wysokości składki za pierwszy rok

 2. Wyrażamy zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 31.01.2014 r do godziny 13:30. Tym samym zmianie ulega termin otwarcia ofert, które odbędzie się w dniu 31.01.2014 r. 13:45.