Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Udzielenie kredytu
MZK

Polanica-Zdrój, dn. 19.07.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
W SPRAWIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000, na podstawie art. 91 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy "Prawo zamówień publicznych" na
"Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w łącznej wartości 1.100.000 PLN na realizację dwóch zadań pn.:
1) Budowa zespołu parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Polanicy-Zdroju
2) Dostawa i montaż urządzeń parkingowych przy ul. Dąbrowskiego 3 i parkingu otwartego przy ul. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju.
"

I. INFORMACJE OGÓLNE
W terminie składania ofert, tj. do dnia 16.07.2018 r., godz. 11:00 do Sekretariatu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, wpłynęły 2 oferty.
Otwarcie odbyło się w tym samym dniu o godz. 11:15.
Z udziału w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty w trybie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

II. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
W wyniku oceny oferty dokonanej w oparciu o przyjęte kryterium (cena BRUTTO - 100%) Zamawiający udziela zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu następującemu Wykonawcy:

Bank Spółdzielczy w Kłodzku
Plac Bolesława Chrobrego 4
57-300 Kłodzko


Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętego w przedmiotowym postępowaniu (cena BRUTTO - 100% = 100 pkt.)

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OFERTY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT
 

Streszczenie oceny
i porównanie ofert

Numer
oferty
 
Wykonawcy,
którzy złożyli ofertę
Punktacja uzyskana w kryterium
cena – 100 pkt.
od wszystkich członków komisji przetargowej
1
Bank Spółdzielczy w Kłodzku
Plac Bolesława Chrobrego 4
57-300 Kłodzko
 
100 pkt.
od 3-ch członków komisji przetargowej
2
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa
 
95,18 pkt.
od 3-ch członków komisji przetargowej

Powyższe zawiadomienie, w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została wybrana jest jednocześnie zawiadomieniem o wyborze oferty i zaproszeniem do zawarcia umowy.
Pozostałym Oferentom dziękujemy za udział w przetargu.
Na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” Komisja przetargowa prosi o przesłanie umowy kredytowej na realizację usługi według podanych warunków w ofercie przetargowej na adres: Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój oraz przedłożenie wzorów dokumentów niezbędnych do ustanowienia hipoteki. Prosimy wykreślenie z umowy sprawozdania F02, gdyż spółka nie sporządza tego dokumentu.


Wiceprezes Zarządu
Anna Nurzyńska

MZK

Polanica-Zdrój, 16.07.2018 r.

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. • ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
uprzejmie informuje, że zostały złożone dwie oferty na:

Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w łącznej wartości 1.100.000 PLN na realizację dwóch zadań pn.:
1) Budowa zespołu parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Polanicy-Zdroju
2) Dostawa i montaż urządzeń parkingowych przy ul. Dąbrowskiego 3 i parkingu otwartego przy ul. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju
.

 1. Bank Spółdzielczy w Kłodzku
  Plac Bolesława Chrobrego 4
  57-300 Kłodzko
  na kwotę brutto 177.189,04 PLN
   
 2. Bank Polska Kasa Opieki S.A.
  ul. Grzybowska 53/57
  00-950 Warszawa
  Na kwotę brutto 186.168,24 PLN

Wiceprezes Zarządu
Anna Nurzyńska

MZK

Polanica-Zdrój, 25.06 2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000

Ogłasza na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) przetarg nieograniczony na zadanie:

Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w łącznej wysokości 1.100.000 PLN na realizację dwóch zadań pn.:
1) Budowa zespołu parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Polanicy-Zdroju
2) Dostawa i montaż urządzeń parkingowych przy ul. Dąbrowskiego 3 i parkingu otwartego przy ul. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju

 
 

Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Polanicy-Zdroju, ul. Spacerowa 2 w sekretariacie, upływa dnia 16.07.2018r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.07.2018 r. o godz. 11:15.

Termin realizacji zamówienia – 10 lat od daty zawarcia umowy.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ww. ustawy.

Komisja przetargowa dokona sprawdzenia spełnienia ww. warunków przez oferentów na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.

Dokładne informacje dotyczące realizacji zamówienia publicznego zawarte są w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, zamówić pisemnie drogą pocztową lub pobrać na stronie internetowej: mzk-polanica.pl

Do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień upoważnieni są:
- w zakresie merytorycznym – Pani Anna Nurzyńska, tel. 74 865 17 83, e-mail: anna.nurzynska@mzk-polanica.pl
- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych - Pan Marcin Moskal, tel. 74 865 17 82 lub 607 580 404, e-mail: marcin.moskal@mzk-polanica.pl.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena brutto oferty – 100%

Termin związania ofertą 30 dni począwszy od dnia otwarcia ofert.

Wiceprezes Zarządu
Anna Nurzyńska

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. SIWZ udzielenie kredytu
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie grupa kapitałowa
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie RODO
AKTUALIZACJA DO SIWZ z dnia 06.07.2018 r.
 1. W punkcie 2.6. podpunkt d) dodaje się ostatnie zdanie o treści: „Odsetki liczone za cały miesiąc, tj. włącznie z ostatnim dniem miesiąca.”
 2. W punkcie 2.6. podpunkt f) określenie „na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie...” na określenie „na ostatni dzień poprzedzający rozpoczęcie…”.
 3. W punkcie 2.8. podpunkt d) dodaje się ostatnie zdanie o treści: „Zmiana terminów spłat rat nie będzie wykraczała poza ostateczny termin spłaty kredytu."
WYKAZ DOKUMENTÓW DO ZBADANIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ
 1. NIP
 2. REGON
 3. Sprawozdanie finansowe za 2017 r.
 4. Sprawozdanie finansowe za 2016 r.
 5. Sprawozdanie finansowe za 2015 r.
 6. Sprawozdanie F-01 za I kw. 2018 r.
 7. Zobowiązania z tytułu kredytów i leasingów
 8. Zaświadczenie ZUS z dnia 21.05.2018 r.
 9. Zaświadczenie US z dnia 21.05.2018 r.
 10. Struktura wiekowa należności na dzień 31.03.2018 r.
 11. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 18.06.2018r. w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie hipoteki
 12. Opinia bankowa o Zamawiającym
DOKUMENTY DODATKOWE
 1. Prognoza rachunek
 2. Prognoza bilans
 3. Wykaz odbiorców dostawców
 4. Akt założycielski
 5. Kosztorys inwestorski budowa parkingu
 6. Obroty konta 130
 7. Operat szacunkowy Bazy


ZAPYTANIA DO PRZETARGU


Zapytanie nr 1 z dnia 28.06.2018 r.


Zapytanie nr 2 z dnia 04.07.2018 r.